Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria i praktyka mediów współczesnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2BBG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria i praktyka mediów współczesnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dorobkiem współczesnej refleksji teoretycznej poświęconej rozwojowi oraz oddziaływaniu mediów, rozwój wiedzy odnośnie do historii i rozwoju współczesnych mediów, ukształtowanie wiedzy na temat społecznych czynników kształtujących przeobrażenia przekazów medialnych, podstawowych współczesnych teorii mediów, cech medialnego przekazu, podstawowych modeli komunikacji międzyludzkiej, rozumienia procesów komunikacji medialnej i ich związków z przemianami kultury.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

W wyniku wykładów oraz ćwiczeń student nabędzie umiejętność rozpoznawania typów mediów oraz czynników mających wpływ na ich przeobrażenia, będzie potrafił określić cechy specyficzne przekazów medialnych w odniesieniu do wybranych sytuacji społecznych, politycznych i kulturalnych.

Uzyska także umiejętność opisu i analizy konkretnych przekazów medialnych z uwagi na ich funkcje i strukturę na tle specyfiki danego medium, jak również opisu składników sytuacji komunikacyjnej danego przekazu (nadawca, odbiorca, przekaz, kanał, kod) oraz rozpoznawania i rozumienia działania konkretnej instytucji medialnej z uwagi jej cechy organizacyjne i technologiczne.

Ponadto będzie w stanie dokonać interpretacji medialnych przekazów z uwagi na podstawowe społeczne i kulturowe czynniki wpływające na tworzenie i odbiór tych przekazów, a także rozumieć wybrane prawne, etyczne i społeczne i artystyczne dylematy współczesnej zmediatyzowanej kultury.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: Studia pierwszego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-AS1-2BBG

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, specjalnościowy MK_7a, specjalność animacja kultury z arteterapią

Dziedzina i dyscyplina studiów: Dziedzina nauk społecznych, nauki o mediach

Rok studiów /semestr: Rok 3 / semestr 4

Punkty ECTS: 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz.: Wykłady 15 godz., Ćwiczenia 15 godz.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach – 15 godzin

- udział w ćwiczeniach – 15 godzin

- udział w konsultacjach – 5 godzin

- przygotowanie i wykonanie zadań – 30 godzin

- przygotowanie do egzaminu – 10 godzin

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35 / 1,5 ECTS

- o charakterze praktycznym - 40 / 1,5 ECTS

Literatura:

1. Benjamin W. Dzieło sztuki w dobie reprodukcji technicznej, w: Twórca jako wytwórca, Wyboru dokonał H. Orłowski. Poznań 1975.

2. de Kerckhove D., Powłoka kultury. Odkrywanie nowej elektronicznej rzeczywistości. Mikom, Warszawa 1996

3. Fiske J., Television Culture, New York 1987

4. Godzic W., Telewizja jak kultura, Kraków 1997

5. Horton D, Wohl R., Komunikacja masowa i paraspołeczna interakcja. Uwagi o intymności na odległość, przeł. Artur Piskorz [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja – video – komputer, pod red. Andrzeja Gwoździa, Kraków 1997.

6. Jędrzejewski S., Radio renesans. Od monopolu do konkurencji., Warszawa 1997

7. Keen A., Kult amatora czyli jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007

8. Kominek M., Zaczęło się od fonografu, PWM, Kraków 1986

9. Lessig L., Wolna kultura, wydanie online, WSiP, Warszawa 2004

10. Manovich L., Język nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006, (rozdz. Czym są nowe media, s. 79 – 118, rozdz. Czym nie są nowe media, s. 119-138)

11. McLuhan, Przekaźniki zimne i gorące, w: Audiowizualność w kulturze, oprac. J. Bocheńska, A. Kisielewska, różne wydania

12. Patryk Gałuszka, Biznes muzyczny, Warszawa 2009

13. Patryk Gałuszka, Geneza, ewolucja, formy dystrybucji muzyki w internecie. „Świat Marketingu” Maj 2005

14. Siwak W., Audiosfera na przełomie stuleci, [w:] Hopfinger M. (red.) Nowe media w komunikacji społecznej w XX wieku, Warszawa 2003.

15. Siwak W., Sampling jako prowokacja. O kulturze remiksu i cyfrowej kradzieży, w: Kisielewski A. (red.) Artystów gry z kulturą czyli sztuka jako prowokacja, Białystok 2009.

16. Taylor L., Willis A., Medioznawstwo, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006 (rozdz. 5 i 13)

Efekty uczenia się:

Wiedza - student:

1. posiada wiedzę na temat historii powstania i rozwoju mediów oraz posiada wiedzę odnośnie typów oraz społecznych czynników kształtujących przeobrażenia przekazów medialnych K_W07;

2. zna podstawowe współczesne teorie mediów, cechy przekazu medialnego, zna podstawowe modele komunikacji i ich związki z przemianami kultury K_W08;

Umiejętności - student:

1. ma umiejętność rozpoznawania typów mediów oraz czynników mających wpływ na ich przeobrażenia oraz potrafi określić cechy specyficzne przekazów medialnych w odniesieniu do sytuacjami społecznych, politycznych i kulturalnych K_U01;

2. potrafi dokonać opisu i analizy konkretnych przekazów medialnych (struktura i funkcje) na tle specyfiki danego medium, opisać składniki sytuacji komunikacyjnej danego przekazu (nadawca, odbiorca, przekaz, kanał, kod) oraz dokonać opisu konkretnej instytucji medialnej z uwagi jej cechy organizacyjne i technologiczne K_U02;

Kompetencje społeczne - student:

1. rozwija indywidualne kompetencje interpretacyjne, formułowania sądów krytycznych, argumentacji i dyskusji K_K01;

2. rozwija kompetencje pracy w grupie K_K07;

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, prezentacje, referat, dyskusja na zajęciach na temat zadanej literatury, prace online – eseje, dyskusja na kanale dyskusyjnym przedmiotu, konsultacje.

Formy zaliczenia przedmiotu: ćwiczenia: zaliczenie na ocenę, wykład: egzamin testowy online

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Siwak
Prowadzący grup: Wojciech Siwak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.