Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka mówienia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-AS1-3BBL Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Sztuka mówienia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. AKzA stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika.

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia,

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 0800 – AS1 – 3BBL

Język przedmiotu polski.

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr III rok, semestr VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych : 15 godzin konwersatorium

Punkty ECTS: 1 punkt

Bilans nakładu pracy studenta :

Rodzaje aktywności - udział w ćwiczeniach 15 h - przygotowanie do prezentacji zaliczeniowych 7 h - konsultacje 3 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -18 h

- o charakterze praktycznym 7 h

Literatura:

G.Back, Wyższa szkoła skutecznej retoryki, Gliwice 2010

J. Krzyżanowski, Sztuka słowa, Warszawa 1984 K.

Bredemeier, Sekrety retoryki, Gliwice 2008

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu.

Praktyczny kurs dobrego mówienia,Warszawa 2012

W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011

R.Pawłowski red.,Made In Poland, Kraków2002

www.recytacja.art.pl

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_WK2 - zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów.

KA6_UW2 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań KA6_UK1 - potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KA6_KO1 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

KA6_KO3 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Prezentacje, konsultacje, warsztaty grupowe, sceny improwizowane.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen poszczególnych zadań w czasie trwania ćwiczeń - zaliczanie ciągłe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Mariola Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.