Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1GND Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest poznanie wiadomości z zakresu zagadnień dydaktycznych, tj. dydaktyka jako nauka, aparatura

terminologiczna dydaktyki, procesy uczenia się i nauczania w ujęciu różnych teorii, uczeń w procesie kształcenia, cele kształcenia, treści

kształcenia, zasady kształcenia, metody kształcenia, formy organizacji procesu kształcenia oraz środki dydaktyczne i nowoczesne

technologie stosowane w edukacji, osiągnięcia szkolne uczniów. Zamierzeniem realizacji przedmiotu jest również kształtowanie

umiejętności w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej, tj. operacjonalizacja celów kształcenia, umiejętność rozwiązywania

problemów edukacyjnych w symulowanych sytuacjach, opracowanie konspektu zajęć oraz rozwijanie kompetencji społecznych

związanych z działalnością edukacyjną.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy/kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: pedagogikia

Rok studiów/semestr: I rok/sem II

Liczba godzin: 30 godz. wykładów i 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pogadanka, praca z tekstem, gry dydaktyczne, metoda ćwiczeń, pokaz

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 15x2h=30 h

Udział w ćwiczeniach: 15x2h=30 h

Przygotowanie się do zajęć: 15x2h=30h

Konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu:15h

Przygotowanie się do zaliczenia ćwiczeń (kolokwium pisemnego): 2x15h=30h

Przygotowanie się do egzaminu i udział w egzaminie: 45h

Suma 180h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 90h - 3,5 ECTS

- o charakterze praktycznym: 90h - 3,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa 1994.

Bereźnicki F., Dydaktyka szkolna dla kandydatów na nauczycieli, IMPULS, Kraków 2015.

Kruszewski K.(red.), Sztuka nauczania. Czynności nauczania, PWN, Warszawa 2007.

Kupisiewicz C., Dydaktyka, IMPULS, Kraków 2012.

Niemierko B., Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, WAiP, Warszawa 2007.

Okoń W., Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej. Wyd. Akad. ŻAK, Warszawa 2003.

Półturzycki J., Dydaktyka dla nauczycieli, Wyd. Naukowe NOVUM, Płock 2002.

Literatura uzupełniająca:

Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w kontekście zmian szkolnego środowiska uczenia się, Wyd. Akad. ŻAK,

Warszawa 2015.

Karpińska A., Niepowodzenia edukacyjne – renesans myśli naukowej, Trans Humana, Białystok 2013.

Karpińska A., Szwarc A. (red.), Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa

2014.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Dydaktyka akademicka - wybrane obszary badawcze, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Zińczuk M. (red.), Dydaktyczna refleksja o edukacyjnych priorytetach, Wyd. Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Szwarc A. (red.), Edukacja w perspektywie oczekiwań współczesności, Wyd. Adam Marszałek,

Toruń 2016.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Edukacja wobec niepowodzeń i szans ich minimalizacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W., Kowalczuk Karol (red.), W kierunku edukacji akademickiej zorientowanej na studenta, Wyd. Adam

Marszałek, Toruń 2016.

Karpińska A., Wróblewska W. (red.), Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, Difin, Warszawa 2011.

Karpińska A., Borawska-Kalbarczyk K., Kowalczuk K. (red.), Innowacje w edukacji w perspektywie jakości kształcenia, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Szwarc A., Wróblewska W. (red.), Edukacja całożyciowa - wybrane obszary, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Karpińska A., Zińczuk M., Remża P. (red.), Oblicza edukacji w prospektywnym oglądzie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2019.

Wróblewska W., Trendy we współczesnej dydaktyce, Wyd. UwB, Białystok 2019.

Wróblewska W., Autoedukacja studentów w uniwersytecie - ujęcie z perspektywy podmiotu, Trans Humana, Białystok 2008.

Efekty uczenia się:

W01 ma uporządkowaną wiedzę na temat procesu kształcenia, (jego elementów, tj. cele, treści kształcenia, zasady, metody, formy

organizacji, środki dydaktyczne praz osiągnięcia szkolne) (w + ćw)

W02 zna podstawowe teorie dotyczące uczenia się i nauczania (behawioralne, humanistyczne i konstruktywistyczne), rozumie znaczenie

teorii dla procesów (w + ćw)

U01 potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii

działań dydaktycznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów dydaktycznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania

oraz przewidywać skutki planowanych działań (ćw)

U02 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań dydaktycznych (ćw)

K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji dydaktycznych i ustawicznie je doskonali, samodzielnie wyznacza kierunki

własnego rozwoju i kształcenia (w + ćw)

K02 wykazuje chęć do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji

indywidualnych i zespołowych działań edukacyjnych (w +ćw)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę, egzamin pisemny (test dydaktyczny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Karpińska
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.