Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne koncepcje dziecka i dzieciństwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1HEU
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje dziecka i dzieciństwa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ideą przedmiotu jest wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu teoretycznych podstaw badań nad dzieciństwem. W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (ang.Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

W treściach przedmiotu uwzględniono problematykę współczesnych interdyscyplinarnych studiów nad dzieciństwem (ang.Childhood Studies) dotyczących zagadnienia dobrostanu dziecka.

Tematyka przedmiotu to symboliczna koncepcja i struktura obejmująca szereg podejść, schematów postępowania, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Studia nad dzieciństwem niosą przekaz, że dzieci i dorośli nie powinni być spostrzegani jako dwie przeciwstawne sobie grupy, lecz jako ludzkość, która oddziałuje na świat w szczególny sposób i która dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom planety dobrej jakości życia (także innym gatunkom niż człowiek). Zaakcentowana będzie zmiana spojrzenia na proces prowadzenia badań nad dzieciństwem, w którym prócz perspektywy osoby dorosłej pojawia się głos dziecka. Wyeksponowane zostanie myślenie interdyscyplinarne oraz relacje, które przypuszczalnie w dalszej perspektywie odegrają ważną rolę w przyszłych badaniach nad dzieciństwem.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy: M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 30h (w)

Metody dydaktyczne: Wykład - informacyjny, konwersatoryjny, opowiadanie, opis; klasyczna problemowa; studium przypadku

Punkty ECTS: 3.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30h

przygotowanie do wykładów – 15h

realizacja zadań zleconych: 10h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do zaliczenia - 16h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 34h; ETCS – 1.36

- O charakterze praktycznym - 45h; ECTS – 1.8

Literatura:

Aries P., (1995). Historia dzieciństwa, Gdańsk.

Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. (red.) (2017). Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Klus–Stańska D., Szczepska–Pustkowska M. (red.), (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Śliwerski, B. (2020). Badania nad małym dzieckiem i dzieciństwem. Konteksty Pedagogiczne, 2, s. 19-24.

Efekty uczenia się:

KA7_WG1 - zna podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz potrafi je odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka.

KA7_WG3 - zna współczesne interdyscyplinarne badania nad dzieciństwem (Childhood Studies) dotyczące zagadnienia dobrostanu dziecka.

KA7_WG7 - rozumie znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci.

KA7_UU4 - potrafi rozróżniać orientacje metodologiczne w badaniach naukowych, opracowywać, prezentować i podejmować próby interpretowania wyników znanych sobie badań, wyciągać wnioski, proponować kierunki dalszych badań w obrębie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

KA7_KK3 - podejmuje działania polegające na projektowaniu i wdrażaniu działań mających na celu edukację aksjologiczną i wychowanie do wartości – wprowadzanie dzieci lub uczniów w świat wartości.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem wstępnym uzyskania zaliczenia jest 100% obecność na zajęciach (w przypadku udokumentowanych zwolnieniem nieobecności - zaliczenie ich na konsultacjach)

Zaliczenie obejmuje: rozliczenie się w ustalonym terminie z ewentualnych nieobecności oraz zadań zleconych (np. dostarczenie wykonanych prac).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz
Prowadzący grup: Małgorzata Bilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu to symboliczna koncepcja i struktura obejmująca szereg podejść, schematów postępowania, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Studia nad dzieciństwem niosą przekaz, że dzieci i dorośli nie powinni być spostrzegani jako dwie przeciwstawne sobie grupy, lecz jako ludzkość, która oddziałuje na świat w szczególny sposób i która dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom planety dobrej jakości życia (także innym gatunkom niż człowiek). Zaakcentowana będzie zmiana spojrzenia na proces prowadzenia badań nad dzieciństwem, w którym prócz perspektywy osoby dorosłej pojawia się głos dziecka. Wyeksponowane zostanie myślenie interdyscyplinarne oraz relacje, które przypuszczalnie w dalszej perspektywie odegrają ważną rolę w przyszłych badaniach nad dzieciństwem.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy: M_4

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 30h (w)

Metody dydaktyczne: Wykład - informacyjny, konwersatoryjny, opowiadanie, opis; klasyczna problemowa; studium przypadku

Punkty ECTS: 3.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30h

przygotowanie do wykładów – 30h

realizacja zadań zleconych: 15h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do zaliczenia - 11h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h; ETCS – 1.3

- O charakterze praktycznym - 56h; ECTS – 2.24

Literatura:

Aries P., (1995). Historia dzieciństwa, Gdańsk.

Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. (red.) (2017). Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Klus–Stańska D., Szczepska–Pustkowska M. (red.), (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Elżbieta Jaszczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu to symboliczna koncepcja i struktura obejmująca szereg podejść, schematów postępowania, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Studia nad dzieciństwem niosą przekaz, że dzieci i dorośli nie powinni być spostrzegani jako dwie przeciwstawne sobie grupy, lecz jako ludzkość, która oddziałuje na świat w szczególny sposób i która dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom planety dobrej jakości życia (także innym gatunkom niż człowiek). Zaakcentowana będzie zmiana spojrzenia na proces prowadzenia badań nad dzieciństwem, w którym prócz perspektywy osoby dorosłej pojawia się głos dziecka. Wyeksponowane zostanie myślenie interdyscyplinarne oraz relacje, które przypuszczalnie w dalszej perspektywie odegrają ważną rolę w przyszłych badaniach nad dzieciństwem.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy: M_4

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 30h (w)

Metody dydaktyczne: Wykład - informacyjny, konwersatoryjny, opowiadanie, opis; klasyczna problemowa; studium przypadku

Punkty ECTS: 3.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30h

przygotowanie do wykładów – 30h

realizacja zadań zleconych: 15h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do zaliczenia - 11h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h; ETCS – 1.3

- O charakterze praktycznym - 56h; ECTS – 2.24

Literatura:

Aries P., (1995). Historia dzieciństwa, Gdańsk.

Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. (red.) (2017). Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Klus–Stańska D., Szczepska–Pustkowska M. (red.), (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Tematyka przedmiotu to symboliczna koncepcja i struktura obejmująca szereg podejść, schematów postępowania, teorii i idei dotyczących dzieciństwa. Studia nad dzieciństwem niosą przekaz, że dzieci i dorośli nie powinni być spostrzegani jako dwie przeciwstawne sobie grupy, lecz jako ludzkość, która oddziałuje na świat w szczególny sposób i która dąży do zapewnienia wszystkim mieszkańcom planety dobrej jakości życia (także innym gatunkom niż człowiek). Zaakcentowana będzie zmiana spojrzenia na proces prowadzenia badań nad dzieciństwem, w którym prócz perspektywy osoby dorosłej pojawia się głos dziecka. Wyeksponowane zostanie myślenie interdyscyplinarne oraz relacje, które przypuszczalnie w dalszej perspektywie odegrają ważną rolę w przyszłych badaniach nad dzieciństwem.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy: M_4

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I/1

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): nie wymagane

Liczba godzin: 30h (w)

Metody dydaktyczne: Wykład - informacyjny, konwersatoryjny, opowiadanie, opis; klasyczna problemowa; studium przypadku

Punkty ECTS: 3.0

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach – 30h

przygotowanie do wykładów – 30h

realizacja zadań zleconych: 15h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie do zaliczenia - 11h

zaliczenie - 2h

Wskaźniki ilościowe:

- Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 32h; ETCS – 1.3

- O charakterze praktycznym - 56h; ECTS – 2.24

Literatura:

Aries P., (1995). Historia dzieciństwa, Gdańsk.

Monika Nawrot-Borowska i Dariusz Zając. (red.) (2017). Dziecko i dzieciństwo: wybrane konteksty badań, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.

Klus–Stańska D., Szczepska–Pustkowska M. (red.), (2009). Pedagogika wczesnoszkolna – dyskursy, problemy, rozwiązania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)