Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy edukacji medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1IAB Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy edukacji medialnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu "Podstawy edukacji medialnej jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, pozwalające na świadomy i krytyczny odbiór przekazów medialnych, w szczególności komunikatów przekazywanych przez media cyfrowe, a także na posługiwanie się nimi jako narzędziami opisywania świata, rozwoju intelektualnego i wzajemnego komunikowania się. Końcowym efektem uczenia się jest ukształtowanie kompetencji medialnych, zarówno w podejściu technologicznym, jak i kulturowym, których istotą jest świadome i krytyczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy intelektualnej (w procesie kształcenia) z uczniami.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok, I semestr

Wymagania wstępne: wiedza z zakresu treści humanistycznych i społecznych wymaganych od absolwenta kierunku pedagogika I stopnia

Liczba godzin wykładów: 15

Metody kształcenia: wykład, pokaz

Formy organizacji zajęć: praca nauczyciela ze studentami podczas wykładów

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- przygotowanie się do zaliczenia wykładów i zaliczenie przedmiotu (kolokwium pisemne): 10 godz.

- konsultacje związane z przygotowaniem się do zajęć, zaliczenia, egzaminu: 2 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 10 godz.

Literatura:

- Baron-Polańczyk E., 2011, Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

- Batorowska H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2013.

- Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2015.

- Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion, Gliwice 2013.

- Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.

- Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

- Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Delfin Warszawa 2011.

- Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Świat Digital Natives, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

- Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

- Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

- Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007

- Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria a rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013.

- Potyrała K., iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja, antynomie, konteksty, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.

- Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Gdańsk 2009.

- Siemieniecka D. (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze informacji i komunikacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.

- Siemieniecki B., Pedagogika medialna, t.1,t.2, PWN, Warszawa 2008.

- Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesności, Vesper, Poznań 2011.

- Strykowski W., Skrzydlewski W., Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Wyd. eMPi2, Poznań 2004.

- Tanaś M. (red.). Kultura i język mediów. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

- Topol P., Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych, UAM, Poznań 2013.

- Wawrzak-Chodaczek M., (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KA7_WG1: zna terminologię używaną w pedagogice medialnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych

KA7_WG8: ma uporządkowaną wiedzę na temat teorii wychowania, uczenia się i nauczania oraz innych procesów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych mediów;

KA7_WK5: ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych środowiskach medialnych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących; rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii środowisk medialnych.

Umiejętności

KA7_UW2: potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki medialnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych i wychowawczych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych

KA7_UO0: ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych z wykorzystaniem technologii cyfrowych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w przestrzeni medialnej; posiada krytyczną postawę wobec mediów cyfrowych i korzystania z nich.

Kompetencje społeczne

KA7_KK1: ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w zakresie kształtowania innowacyjnej postawy związanej z wykorzystaniem technologii cyfrowej

KA7_KK4: utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania: kolokwium pisemne

Kryteria oceniania testu: zaliczenie przedmiotu następuje przy uzyskaniu min. 51% ogólnej liczby punktów:

0% - 49% niedostateczny

51% - 60% dostateczny

61% - 70% dostateczny plus

71% - 80% dobry

81% - 90% dobry plus

91% - 100% bardzo dobry

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu "Podstawy edukacji medialnej jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności, pozwalające na świadomy i krytyczny odbiór przekazów medialnych, w szczególności komunikatów przekazywanych przez media cyfrowe, a także na posługiwanie się nimi jako narzędziami opisywania świata, rozwoju intelektualnego i wzajemnego komunikowania się. Końcowym efektem uczenia się jest ukształtowanie kompetencji medialnych, zarówno w podejściu technologicznym, jak i kulturowym, których istotą jest świadome i krytyczne wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy intelektualnej (w procesie kształcenia) z uczniami.

Pełny opis:

Problematyka przedmiotu obejmuje analizy relacji z mediami zarówno w odniesieniu do jednostki, jak i społeczeństwa. Podejmowane są problemy patologii, negatywnych aspektów związanych z mediami, jak i aspektów twórczych i kreatywnych, będącym obiektem zainteresowań nauczyciela w procesie realizacji treści kształcenia. Nadrzędnym celem przedmiotu jest uświadomienie znaczenia właściwych relacji człowieka z mediami, w celu ukształtowania umiejętności świadomego, odpowiedzialnego i twórczego ich użytkowania.

Literatura:

- Baron-Polańczyk E., 2011, Chmura czy silos? Nauczyciele wobec nowych trendów ICT, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.

- Batorowska H., Od alfabetyzacji informacyjnej do kultury informacyjnej. Rozważania o dojrzałości informacyjnej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa 2013.

- Borawska-Kalbarczyk K., Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się. Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2015.

- Carr N., Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg, Helion, Gliwice 2013.

- Castells M., Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa 2008.

- Dijk van J., Społeczne aspekty nowych mediów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

- Kozak S., Patologie komunikowania w Internecie. Zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży. Delfin Warszawa 2011.

- Krauze-Sikorska H., Klichowski M., Świat Digital Natives, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

- Levinson P., Nowe nowe media, Wydawnictwo WAM, Kraków 2010.

- Lewowicki T., Siemieniecki B. (red.), Cyberprzestrzeń i edukacja. Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

- Morbitzer J., Edukacja wspierana komputerowo a humanistyczne wartości pedagogiki, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2007

- Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria a rzeczywistość. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013.

- Potyrała K., iEdukacja. Synergia nowych mediów i dydaktyki. Ewolucja, antynomie, konteksty, Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2017.

- Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, GWP, Gdańsk 2009.

- Siemieniecka D. (red.), Edukacja a nowe technologie w kulturze informacji i komunikacji. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2015.

- Siemieniecki B., Pedagogika medialna, t.1,t.2, PWN, Warszawa 2008.

- Small G., Vorgan G., iMózg. Jak przetrwać technologiczną przemianę współczesności, Vesper, Poznań 2011.

- Strykowski W., Skrzydlewski W., Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, Wyd. eMPi2, Poznań 2004.

- Tanaś M. (red.). Kultura i język mediów. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

- Topol P., Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych, UAM, Poznań 2013.

- Wawrzak-Chodaczek M., (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.