Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język obcy - angielski cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1JAN1
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski cz.1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania w języku obcym. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania języka obcego (pogłębione kompetencje leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i socjokulturowe w komunikowaniu się w języku obcym). Przygotowanie doprowadzenia zajęć w języku obcym na podstawie przedmiotowej literatury z wykorzystaniem rymowanek, piosenek i zabaw dla dzieci w języku obcym. Samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie zawodowych umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym.

Pełny opis:

Język obcy - angielski cz. 1

Jednostka - Wydział Nauk o Edukacji

Kierunek - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 380-DS5-1JAN1

Przedmiot obowiązkowy. MK_6 Kompetencje merytoryczne nauczyciela przedszkola i klas I - III.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/I semestr

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na

poziomie B2.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i online)

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie,słuchanie; Podczas zajec uzywane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowania studentow do pracy ( multimedia, zadania w ormie papoerowej i lub elektronicznej, praca indywidualna, w parach lub grupach, borza mózgu. Wiedz sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz test umiejętnosci praktycznych), zadań praktycznych. krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych.

forma zaliczenia zaliczenie na ocenę

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajeć:30 godzin, w tym 18 godzin w sali oraz 12 godz zajęć asynchronicznych

Ogólny nakład pracy studenta ziązany z zajeciam :

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 GODZ /0,5 PKY ETCS

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA (przygotowanie do zajeć, zaliczenia, zajęcia zdalne asynchroniczne) 12,5 godz 0,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie

KA7_WK8,

zagadnienie edukacji międzykulturowej;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW6

funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru

wiedzy w zakresie języka obcego na poziomie językowym B2

KA7_UK2

poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać

troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej (dzieci lub uczniów;)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK4

autorefleksji nad dyspozycjami i posiadanymi kompetencjami merytorycznymi

KA7_KR1

posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w

działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego

człowieka;

sposób weryfikacji:

-przygotowanie do zajęć i aktywne w nich uczestnictwo, udział w dyskusji i współpracy w grupie

-prace pisemne

-testów pisemnych w sali,

-zadań z modułów nauczania online,

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na koniec isemestru.

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- oceny bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- realizacji modułów nauczania na platformie EDUPORTAL

- prac i testów pisemnych

Warunki zaliczenia przedmiotu:

-zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych

-zaliczenie na min 51% zadań na platformie EDUPORTAL

-obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

skala ocen:

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej 1 nieobecności na zajęciach. W

przypadku opuszczenia przez studenta więcej niż 1 zajęć, student jest zobowiązany do odpracowania nieobecności poprzez odpowiedź ustną

na dyżurze z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach lub przygotowanie opracowania artykułu/filmu

specjalistycznego z dziedziny kierunku studiów (dł. ok 500 słów /opracowanie słownictwa, umiejętnosc streszczenia)

Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Wiedza i umiejętnosći sprawdzane są w formie:

- oceny bieżacego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnictwa.

- realizacji modułów nauczania na platformie EDUPORTAL

- prac i testów pisemnych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania w języku obcym. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania języka obcego (pogłębione kompetencje leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i socjokulturowe w komunikowaniu się w języku obcym). Przygotowanie doprowadzenia zajęć w języku obcym na podstawie przedmiotowej literatury z wykorzystaniem rymowanek, piosenek i zabaw dla dzieci w języku obcym. Samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie zawodowych umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym.

Pełny opis:

Język obcy - angielski cz. 1

Jednostka - Wydział Nauk o Edukacji

Kierunek - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 380-DS5-1JAN1

Przedmiot obowiązkowy. MK_6 Kompetencje merytoryczne nauczyciela przedszkola i klas I - III.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/I semestr

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na

poziomie B2.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i online)

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajeć:30 godzin, w tym 20 godzin w sali oraz 10 godz zajęć asynchronicznych

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie,słuchanie; Podczas zajec uzywane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowania studentow do pracy ( multimedia, zadania w ormie papoerowej i lub elektronicznej, praca indywidualna, w parach lub grupach, borza mózgu. Wiedz sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz test umiejętnosci praktycznych), zadań praktycznych. krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych.

forma zaliczenia zaliczenie na ocenę

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajeć:30 godzin, w tym 20 godzin w sali oraz 10 godz zajęć asynchronicznych

Ogólny nakład pracy studenta ziązany z zajeciam :

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 GODZ /0,5 PKY ETCS

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA (przygotowanie do zajeć, zaliczenia, zajęcia zdalne asynchroniczne) 12,5 godz 0,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Małgorzata Penza-Szachowicz
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Małgorzata Penza-Szachowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania w języku obcym. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania języka obcego (pogłębione kompetencje leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i socjokulturowe w komunikowaniu się w języku obcym). Przygotowanie doprowadzenia zajęć w języku obcym na podstawie przedmiotowej literatury z wykorzystaniem rymowanek, piosenek i zabaw dla dzieci w języku obcym. Samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie zawodowych umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym.

Pełny opis:

Język obcy - angielski cz. 1

Jednostka - Wydział Nauk o Edukacji

Kierunek - Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Jednolite studia magisterskie

Profil ogólnoakademicki

Studia stacjonarne

Kod przedmiotu - 380-DS5-1JAN1

Przedmiot obowiązkowy. MK_6 Kompetencje merytoryczne nauczyciela przedszkola i klas I - III.

Dziedzina nauki – językoznawstwo

Dyscyplina – języki specjalistyczne

I rok/I semestr

Wymagania wstępne

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu słownictwa i struktur gramatycznych języka obcego umożliwiającą podjęcie lektoratu na

poziomie B2.

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali i online)

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajeć:30 godzin, w tym 20 godzin w sali oraz 10 godz zajęć asynchronicznych

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń, rozwijających wszystkie sprawności językowe: mówienie, pisanie, czytanie,słuchanie; Podczas zajec uzywane są różnorodne formy przekazu informacji oraz zaangażowania studentow do pracy ( multimedia, zadania w ormie papoerowej i lub elektronicznej, praca indywidualna, w parach lub grupach, borza mózgu. Wiedz sprawdzana jest w formie testów pisemnych (kartkówki leksykalne oraz test umiejętnosci praktycznych), zadań praktycznych. krótkich pisemnych lub ustnych prac domowych.

forma zaliczenia zaliczenie na ocenę

Łączna liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajeć:30 godzin, w tym 20 godzin w sali oraz 10 godz zajęć asynchronicznych

Ogólny nakład pracy studenta ziązany z zajeciam :

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela 12,5 GODZ /0,5 PKY ETCS

SAMODZIELNA PRACA STUDENTA (przygotowanie do zajeć, zaliczenia, zajęcia zdalne asynchroniczne) 12,5 godz 0,5 ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)