Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski sem.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1JAN2 Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski sem.2
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Moduł lektorat - stac. jednolite kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założenia lektoratu:

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania w języku obcym.

Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego.

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania języka obcego (pogłębione kompetencje leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i

socjokulturowe w komunikowaniu się w języku obcym).

Samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie zawodowych umiejętności z

wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie

tekstu pisanego i mówionego, reagowanie językowe

-pogębianie znajomości słownictwa ogólnego i gramatyki, -

-kształcenie znajomościsłownictwa specjalistycznego z dziedziny nauk pedagogicznych,

-wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jakrównież w kontaktach ze specjalistami z dziedziny nauk pedagogicznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr II)

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 godzin (1 punkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30 godzin (2 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

KA7_WG7

znaczenie i możliwości celowego oraz różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowywania i kształcenia dzieci;

KA7_WK8

zagadnienie edukacji międzykulturowej;

sposób weryfikacj:udział w dyskusji i wspólpracy w grupie

Umiejętności: absolwent potrafi:

KA7_UW6

funkcjonalnie posługiwać się pojęciami z zakresu wybranego obszaru wiedzy w zakresie języka obcego

KA7_UK2 poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów; w zakresie języka obcego

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK1 formowania właściwych zachowań i postaw dzieci lub uczniów, w tym wobec kultury i sztuki; w zakresie języka obcego

Metody i kryteria oceniania:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń kluczowych sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego.

Zaliczenie na ocenę na koniec semestru.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Małgorzata Penza-Szachowicz, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest:

-rozwijanie kluczowych sprawności językowych, pogębianie znajomości słownictwa ogólnego i gramatyki, kształcenie znajomości słownictwa specjalistycznego z dziedziny nauk pedagogicznych,

-wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jakrównież w kontaktach ze specjalistami z dziedziny nauk pedagogicznych.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I i II)

Liczba godzin: 30 w semestrze, 60 rocznie

Punkty ECTS: 5

Ogólny nakład pracy studenta: 125 godz. w tym: udział w ćwiczeniach: 30 godz., przygotowanie do zajęć: 46 godz.; przygotowanie do

testów: 46 godz., udział w konsultacjach: 3 godz.

Nakład pracy studenta wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela - 33 h = 1,3 pkt ECTS

Nakład pracy studenta o charakterze praktycznym - 92 h = 3,7 pkt ECTS

Literatura:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2013). English File Upper-Intermediate third edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Philopot S., Curnick, L. (2007). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Michael McCarthy, Felicity O;Dell, English Vocabulary in Use, CUP, 2012

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.oup.com/elt (Oxford UniversityPress), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

Zoom in on America,

The Guardian

Uwagi:

Semestr I

-zalety wielojęzyczności;

-interkulturowość w kontaktach międzynarodowych i akademickich,

-wybrane zagadnienia psychologii uczenia się : lerning styles, multiple intelligences

-wybrane zagadnienia społeczne: etapy życia, dorastanie, problemy starzejącego się społeczeństwa

-wybrane problemy współczesnego świata i Polski w kontekście edukacji w oprciu o bieżące wydarzenia

Semestr II

-edukacja: terminologia, etapy kształcenia; systemy edukacyjne na przykładzie wybranych krajów

-kształcenie uniwersyteckie: uczelnie wyższe, kierunki, stopnie naukowe;

-alternatywne koncepcje w edukacji

-komunikacja interpersonalna

-wybrane problemy współczesnego świata i Polski w kontekście edukacji w oprciu o bieżące wydarzenia

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Wiesława Gierłachowska-Bałdyga, Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Skrócony opis:

Doskonalenie umiejętności rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania i pisania w języku obcym. Znajomość kultury państw z danego obszaru językowego. Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do nauczania języka obcego (pogłębione kompetencje leksykalne, gramatyczne, fonetyczne i socjokulturowe w komunikowaniu się w języku obcym). Przygotowanie doprowadzenia zajęć w języku obcym na podstawie przedmiotowej literatury z wykorzystaniem rymowanek, piosenek i zabaw dla dzieci w języku obcym. Samodzielne zdobywanie wiedzy i rozwijanie zawodowych umiejętności z wykorzystaniem różnych źródeł w języku obcym.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr II)

Liczba godzin: 30 w formie lektoratów

Punkty ECTS: 2

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: 20 godzin (1 punkt. ECTS)

- o charakterze praktycznym: 30 godzin (2 punkty ECTS)

Ogólny nakład pracy studenta: 50 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, praca własna studenta w postaci: wykonywania zadań online, przygotowania do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate 4-th edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Wybrane artykuły z akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych:

www.guardian.com

www.bbc.com/news

www.conversation.com

www.independent.com

www.onestopenglish.com

linguahouse.com

breakingnewsenglish.com

www.warsawvoice.pl

https://www.ted.com/

https://ed.ted.com/

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.