Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1PDL Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Kierunek: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Poziom kształcenia: jednolite studia magisterskie

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Rok studiów/ semestr: I rok / 2 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, prezentacja

Punkty ECTS: 1

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- studiowanie literatury: 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia 20 godz.

Razem: 50 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Banach Cz., Nauczyciel, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha – t.IV, Warszawa 2005.

• Banach Cz., Pedeutologia, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T. Pilcha – t.IV, Warszawa 2005.

• Bielski J., Nauczyciel doskonały, Kraków 2017.

• Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk, 2004.

• Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, (w:) Pedagogika-podręcznik akademicki, pod red. Z. Kwiecińskiego, B. Śliwerskiego, t.2 - rozdz. 7, Warszawa 2003.

• Krawcewicz S., Pedeutologia, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W.Pomykało, Warszawa 1993, s. 585-592.

• Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

• Prucha J., Pedeutologia (w:) Pedagogika, red. B.Śliwerski- t.2, Gdańsk 2006, s.293-316.

• Pyżalski J., Merecz D., Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, Kraków 2010.

• Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

• Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

• Wołoszyn S., Nauczyciel, (w:) Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca:

• Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli, Raport IBE, Warszawa 2013.

• Ferenz K.,Kozioł E.(red.), Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

• Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach, Warszawa 2013.

• Kozioł E., Kobyłecka E., W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, Zielona Góra 2002.

• Liczą się nauczyciele – raport o stanie edukacji 2013, Raport IBE-Warszawa 2014, cz.II Zawód –nauczyciel.

• Mądry-Kupiec M., Komunikacja werbalna nauczyciela i ucznia na lekcji, Kraków, 2011.

• Michalak J.M., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2003.

• Piekarski J., Tomaszewska L., Być nauczycielem - uczestnikiem czy świadkiem procesu edukacyjnego?, Płock 2015.

• Piwowarski R., Życie i praca polskiego nauczyciela oraz czynniki budujące i niszczące jego autorytet, „Ruch Pedagogiczny”, 2013, nr 2.

• Speck O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2005.

• Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, pod red. naukową H.Kwiatkowskiej, Kraków 2015.

• Zając D., Etyka zawodowa nauczyciela, Bydgoszcz 2011.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia (KA7_WG1).

2. Student ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, oraz roli nauczyciela/wychowawcy w rozwijaniu postaw i zachowań dzieci/uczniów oraz zasad i norm etycznych obowiązujących w przedszkolu i szkole; znaczenia własnego rozwoju nauczyciela w pracy z dziećmi (KA7_WK7).

Umiejętności:

3. Student pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej/ szkolnej oraz lokalnej (KA7_UO6).

Kompetencje:

4. Student projektuje ścieżkę własnego rozwoju, uwzględniając między innymi profilaktykę wypalenia zawodowego (KA7_KR1).

5. Student ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia (KA7_ KR2).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu - pisemne kolokwium końcowe na ocenę (51% poprawnych odpowiedzi uprawnia do zaliczenia kolokwium).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Krysztofik-Gogol
Prowadzący grup: Elżbieta Krysztofik-Gogol
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.