Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wejście na rynek pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1WRP
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wejście na rynek pracy
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie
warsztatowe

Założenia (opisowo):

Założenia (opisowo): Zajęcia alternatywne dla osób zwolnionych z zajęć Wychowania fizycznego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy i umiejętności w zakresie poruszania się na rynku pracy, a także rozwój kompetencji miękkich wymaganych na rynku pracy.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki,

Forma studiów: stacjonarne,

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki społeczne

Dyscyplina nauki: ekonomia i finanse, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki socjologiczne, psychologia.

Rok studiów: I, semestr I, II.

Liczba godzin z podziałem na formę prowadzenia zajęć: 60 godz. ćwiczenia,

Metody dydaktyczne: ćwiczenia, forma zajęć stacjonarnych.

Punkty ECTS: dla przedmiotu nie przewidziano punktów ECTS.

Bilans nakładu pracy studenta: 60 godz.

Wskaźniki ilościowe: 60 godz.

Literatura:

1. Olga Castanyer: Asertywność-jak docenić samego siebie,

2. Wolfgang Hars: Jestem dobry-profesjonalne kształtowanie i reklamowanie własnego wizerunku,

3. John Adair: Sztuka twórczego myślenia,

4. John Stewart: Mosty zamiast murów-podręcznik komunikacji interpersonalnej,

5. Dorota Gromnicka: Jak zbudować poczucie własnej wartości,

6. Melanie Greenberg: Mózg odporny na stres,

7. Alison Hardingham, Praca w zespole, Wydawnictwo Petit, Warszawa 1998.

8. R.F. Bales& F. L. Strodtbeck, Phases in group problem-solving, w: The Journal of Abnormal and Social Psychology, 1951, str. 485-495.

9. Patrick Lencioni, Przezwyciężanie pięciu dysfunkcji pracy zespołowej. Praktyczny przewodnik dla liderów, menedżerów, moderatorów, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2012.

10. Jon Gordon, Potęga pozytywnego przywództwa, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2018

11. Bartosz Nestrwoicz, Zdobywanie pracy: odkryj klucz do sukcesu zawodowego, Wydawnictwo Helion

12. Wacław Kisiel-Dorohinicki, Fundamenty kariery: strategiczne poszukiwanie i zdobywanie pracy, Wydawnictwo Helion

13. Robert Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Wydawnictwo GWP, Sopot 2016.

Efekty uczenia się:

KA7_WG5 Absolwent zna i rozumie zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem przedszkola i szkoły podstawowej, zasady udzielania pierwszej pomocy i odpowiedzialności prawnej opiekuna

KA7_UW3 Absolwent potrafi wykorzystywać w codziennej praktyce edukacyjnej różnorodne sposoby organizowania środowiska uczenia się i nauczania, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i możliwości poszczególnych dzieci lub uczniów oraz grupy

KA7_KO1 Absolwent jest gotów do pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami dzieci lub uczniów i innymi członkami społeczności przedszkolnej, szkolnej i lokalnej;

Metody weryfikacji: praca zespołowa, ćwiczenia praktyczne, test kontrolny.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. Dwóch testów w formie mieszanej.

2. Aktywności podczas zajęć

3. Przesłanie wybranego dokumentu aplikacyjnego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Czupryński, Marcelina Wojno
Prowadzący grup: Szymon Czupryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Czupryński, Marcelina Wojno
Prowadzący grup: Szymon Czupryński, Marcelina Wojno
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)