Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1XHER
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu nauczyciela
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Etyka zawodu nauczyciela. Znaczenie własnych postaw, założeń i intencji podczas działania pedagogicznego. Oceny etyczne związane z wykonywaniem zawodu nauczyciela. Stosowanie norm etycznych w działalności zawodowej nauczyciela. Szacunek dla godności człowieka. Etyka słowa. Kształtowanie postaw wobec zawodu nauczyciela. Definiowanie i rozstrzyganie dylematów etycznych w zawodzie nauczyciela. Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela przedszkola i klas 1-3 szkoły podstawowej. Pedagog wobec wyzwań współczesności.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; moduł kształcenia: przygotowanie kierunkowe; forma studiów: stacjonarne; Nauki społeczne; Rok 1,

semestr 1;

Udział w ćwiczeniach –15 godz.

Konsultacje – 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu- 10 godz.

Razem: 30 godz. (1 p. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godz. - 0,5 p. ECTS

o charakterze praktycznym - 15 godz. - 0,5 p. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Homplewicz „Etyka pedagogiczna”, Rzeszów 1996.

B. Dziemidok, Etyka zawodu nauczyciela akademickiego, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość" 4/2007, s. 199-203.

K. Chałas, Wychowanie ku wartościom, Kielce 2006.

J. Brzeziński, B. Chyrowicz, i in., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2008.

M. Kozakiewicz „ Z problemów etyki zawodowej nauczycieli” .

H. Sięka „Osobowość nauczyciela” Gazeta szkolna nr 6/ 2001

E. Rewizorska „Osobowość nauczyciela” Gazeta szkolna nr. 51/ 2001

Cz. Banach „Cechy osobowości nauczyciela” Nowa Szkoła nr 3/1995

J. Kropiwnicki „ Nowa szkoła” nr 7/ 2005

Kodeks etyki nauczycielskiej Polskie Towarzystwo Nauczycieli Wyd. 3 W- wa 1997

M. Śnieżyński „Nauczanie wychowujące” Kraków 1995

J. Pielachowski „ Nauczyciel i jego warsztat pracy” Poznań 1996

Pilikowski J., Podróż w świat etyki, Kraków 2010.

Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. I, t. II, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński J., Chyrowicz B., Toeplitz-Winiewska M., Poznaniak W., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2014.

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Dawid J. W., O duszy nauczycielstwa, Warszawa, 1932.

Dylematy etyczno-zawodowe psychologa, red.: M. Z. Stepulak, Lublin 2002.

Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red.: J. M. Michalak, Łódź 2010.

Etyka nauczyciela, red.: M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011.

Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Rzeszów 2013.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Bielsko-Biała 2006.

Ingarden R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.

Kapias M., Kasperek K., Polok G., Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008.

Kodeksy etyczne w Polsce, oprac.: G. Sołtysiak, Warszawa 2006.

Mariański J., Kontrowersje wokół relacji religii i moralności Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne, Toruń 2014.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Katowice 1999.

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną, red.: M. Chodkowska, Lublin 2010.

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red.: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Warszawa 2004.

Przecławski K., Etyka i religie na przełomie tysiącleci ciągłość i zmiana, Warszawa 2001.

Styczeń T., Merecki J., ABC Etyki, Lublin 2001.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 2013.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995.

Teichman J., Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Vossenkuhl Wilhelm, Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku, Kraków 2012.

Zagadnienie etyki zawodowej, red.: A. Andrzejuk, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - podstawy filozofii wychowania i aksjologii pedagogicznej oraz potrafi je odnieść do osobowego, integralnego rozwoju dziecka lub ucznia.

KA7_WK3 - rolę nauczyciela lub wychowawcy w modelowaniu postaw i zachowań dzieci lub uczniów.

KA7_WK9 - prawa dziecka i osoby z niepełnosprawnością, sposoby ich egzekwowania oraz propagowania w środowisku zarówno przedszkolnym oraz szkolnym, jak i pozaprzedszkolnym oraz

pozaszkolnym.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UK2 - poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz wykazywać troskę o kulturę i etykę wypowiedzi własnej, dzieci lub uczniów.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - budowania relacji opartej na wzajemnym zaufaniu między wszystkimi podmiotami procesu wychowania i kształcenia, w tym rodzicami lub opiekunami dziecka lub ucznia, oraz włączania ich w działania sprzyjające efektywności edukacyjnej.

KA7_KR1 - posługiwania się uniwersalnymi zasadami i normami etycznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla każdego człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pozytywna na podstawie obecności, aktywności i pozytywnie napisanego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kalisz
Prowadzący grup: Łukasz Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kalisz
Prowadzący grup: Łukasz Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)