Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etyka zawodu nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-1XHER Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu nauczyciela
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki; moduł kształcenia: przygotowanie kierunkowe; forma studiów: stacjonarne; Nauki społeczne; Rok 1,

semestr 1;

Udział w ćwiczeniach –15 godz.

Konsultacje – 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu- 10 godz.

Razem: 30 godz. (1 p. ECTS)

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godz. - 0,5 p. ECTS

o charakterze praktycznym - 15 godz. - 0,5 p. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Homplewicz „Etyka pedagogiczna”, Rzeszów 1996.

B. Dziemidok, Etyka zawodu nauczyciela akademickiego, "Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość" 4/2007, s. 199-203.

K. Chałas, Wychowanie ku wartościom, Kielce 2006.

J. Brzeziński, B. Chyrowicz, i in., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2008.

M. Kozakiewicz „ Z problemów etyki zawodowej nauczycieli” .

H. Sięka „Osobowość nauczyciela” Gazeta szkolna nr 6/ 2001

E. Rewizorska „Osobowość nauczyciela” Gazeta szkolna nr. 51/ 2001

Cz. Banach „Cechy osobowości nauczyciela” Nowa Szkoła nr 3/1995

J. Kropiwnicki „ Nowa szkoła” nr 7/ 2005

Kodeks etyki nauczycielskiej Polskie Towarzystwo Nauczycieli Wyd. 3 W- wa 1997

M. Śnieżyński „Nauczanie wychowujące” Kraków 1995

J. Pielachowski „ Nauczyciel i jego warsztat pracy” Poznań 1996

Pilikowski J., Podróż w świat etyki, Kraków 2010.

Vardy P., Grosch P., Etyka. Poglądy i problemy, Poznań 1995.

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Kraków 2009.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej, t. I, t. II, Kraków 2005.

Literatura uzupełniająca:

Brzeziński J., Chyrowicz B., Toeplitz-Winiewska M., Poznaniak W., Etyka zawodu psychologa, Warszawa 2014.

Chyrowicz B., O sytuacjach bez wyjścia w etyce, Kraków 2008.

Dawid J. W., O duszy nauczycielstwa, Warszawa, 1932.

Dylematy etyczno-zawodowe psychologa, red.: M. Z. Stepulak, Lublin 2002.

Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela, red.: J. M. Michalak, Łódź 2010.

Etyka nauczyciela, red.: M. Bajan, S. J. Żurek, Lublin 2011.

Galarowicz J., Powrót do wartości, Kraków 2011.

Gogacz M., Wprowadzenie do etyki chronienia osób, Warszawa 1995.

Grzybek G., Etyka rozwoju a pedagogika opiekuńcza, Rzeszów 2013.

Grzybek G., Podstawy pracy socjalnej. Ujęcie antropologiczno-etyczne, Bielsko-Biała 2006.

Ingarden R., Wykłady z etyki, Warszawa 1989.

Kapias M., Kasperek K., Polok G., Etyczne aspekty wychowania w szkole wyższej, Katowice 2008.

Kodeksy etyczne w Polsce, oprac.: G. Sołtysiak, Warszawa 2006.

Mariański J., Kontrowersje wokół relacji religii i moralności Tożsamość czy rozbieżność? Studium socjologiczne, Toruń 2014.

Mikołajewicz W., Praca socjalna jako działanie wychowawcze, Katowice 1999.

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną, red.: M. Chodkowska, Lublin 2010.

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red.: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska, Warszawa 2004.

Przecławski K., Etyka i religie na przełomie tysiącleci ciągłość i zmiana, Warszawa 2001.

Styczeń T., Merecki J., ABC Etyki, Lublin 2001.

Szewczyk K., Wychować człowieka mądrego. Zarys etyki nauczycielskiej, Warszawa 2013.

Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, Lublin 1995.

Teichman J., Etyka społeczna. Podręcznik dla studentów, Warszawa 2002.

Trawkowska D., Portret współczesnego pracownika socjalnego. Studium socjologiczne, Katowice 2006.

Vossenkuhl Wilhelm, Możliwość dobra. Etyka w XXI wieku, Kraków 2012.

Zagadnienie etyki zawodowej, red.: A. Andrzejuk, Warszawa 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG1 - Ma pełną wiedzę na temat filozofii człowieka, wychowania i aksjologii, subdyscyplin pedagogiki oraz potrafi ją odnieść do

osobowego, integralnego rozwoju siebie i ucznia.

KA7_WK7 - Ma wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, oraz roli nauczyciela/wychowawcy w

rozwijaniu postaw i zachowań dzieci/uczniów oraz zasad i norm etycznych obowiązujących w przedszkolu i szkole; znaczenia własnego

rozwoju nauczyciela w pracy z dziećmi.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UO3 - Posługuje się normami społecznymi w działalności zawodowej, kierując się szacunkiem dla godności każdego człowieka.

KA7_UO6 - Pracuje efektywnie w zespole, pełniąc różne role; posiada umiejętność współpracy z nauczycielami, pedagogami,

specjalistami i rodzicami dzieci/uczniów oraz innymi członkami społeczności przedszkolnej/szkolnej oraz lokalnej.

KA7_UU6 - Projektuje i realizuje działania, mające na celu edukację aksjologiczną i wychowanie ku wartościom, wprowadza dzieci/uczniów w świat wartości.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KO2 - Analizuje i ocenia prawidłowość oraz poziom skuteczności własnych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i

ustala obszary wymagające modyfikacji, ciągłego doskonalenia swojej pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pozytywna na podstawie obecności, aktywności i pozytywnie napisanego egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kalisz
Prowadzący grup: Łukasz Kalisz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.