Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Aktywność informatyczna dziecka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-3IBH Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Aktywność informatyczna dziecka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- Dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji medialnej z dziećmi.

- Wskazanie rozwiązań metodycznych wzbogacających warsztat pracy pedagogicznej przyszłych nauczycieli związanych z aktywnością informatyczną dziecka.

- Zapoznanie z uporządkowaną i pogłębioną wiedzą na temat możliwości stosowania mediów w edukacji wczesnoszkolnej oraz ich wpływie na efekty uczenia się dzieci.

- Wdrażanie do animacji prac nad rozwojem uczestników procesu edukacyjno-wychowawczego oraz wspierania ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy z wykorzystaniem mediów poprzez kompetentny ich dobór do realizowanych treści kształcenia.

- Rozwijanie zaangażowania w projektowaniu działań pedagogicznych z wykorzystaniem mediów.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Rok studiów/ semestr - 1 rok PiW SJ sem. letni

Moduł ogólnouczelniany - stac. jednolite. kier. PiW

Liczba godzin dydaktycznych – 10 godz. wykładów, 20 godzin ćwiczeń.

Punkty ECTS: 2

Wymagania wstępne: Wskazana wiedza z zakresu psychologii dziecka, pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz technologii informacyjnych.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 10 godz.

Udział w ćwiczeniach – 20 godz.

Udział w konsultacjach – 5 godz.

Przygotowanie do zajęć – 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 15 godz.

Razem: 60 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 30 godz. - 1 ECTS

o charakterze praktycznym: 30 godz. – 1 ECTS

Literatura:

• Aftab P., Internet a dzieci: uzależnienia i inne niebezpieczeństwa, Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.

• Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Difin, Warszawa 2014.

• Basaj H. i inni, Wykorzystanie nowych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej, Poradnik dla nauczyciela, OEIiZK, Warszawa 2009.

• Bogunia-Borowska M. (red.), Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, Wydaw. UJ, Kraków 2006.

• Chudziński E. (red.)., Słownik wiedzy o mediach, Wyd. ParkEdukacja, Bielsko-Biała 2007.

• Danowski B., Krupińska A., Dziecko w sieci, Wydaw. Helion, Gliwice 2007.

• Ejsmont M., Kosmalska B., Media, wartości, wychowanie, Wyd. „Impuls”, Kraków 2010.

• Fiołek-Lubczyńska B., Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004.

• Flynn D., Tworzenie cyfrowego wideo, Helion, Gliwice 2002.

• Gajda J., Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

• Gajek E., Poszytek P., e-Twinning drogą do edukacji przyszłości, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2009.

• Huk T., Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

• Izdebska J., Sosnowski T. (red.), Dziecko i media elektroniczne: nowy wymiar dzieciństwa. T. 1, Telewi¬zja i inne mass media w życiu dziecka – wyzwaniem dla edukacji medialnej, Trans Humana, Białystok 2005.

• Juszczyk S. (red.), Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji, Wyd. Adam Marszałek", Toruń 2005.

• Juszczyk S., Polewczyk I. (red.), Media wobec wielorakich potrzeb dziecka, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

• Kandzia J., Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych, Impuls, Kraków 2011.

• Kandzia J., Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa : podmioty kształcenia wobec wyzwań technologii informacyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Warszawa 2016.

• Laniado N., Gry komputerowe. Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane, Wydawnictwo eSPe, Kraków 2006.

• Łaciak B. (red.), Dziecko we współczesnej kulturze medialnej, Wydaw. ISP, Warszawa 2003.

• Majewska-Pyrkosz E., Multibook – nowe narzędzie nauczyciela i ucznia na pierwszym etapie edukacji. Potencjał nowoczesnych technologii w opinii nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej [w:] M. Tanaś, S. Galanciak (red.), Cyberprzestrzeń. Człowiek. Edukacja. Cyfrowa przestrzeń kształcenia, Impuls, Kraków 2015.

• Miczka-Pajestka M., Alfabetyzm medialny w kulturze konwergencji. Dzieci i ich kompetencje odbiorcze, MEDIA I SPOŁECZEŃSTWO nr 2/2012.

• Morbitzer J., Refleksje pedagogiczne na temat intelektualnej kondycji cyfrowych tubylców, „Psychologia Wychowawcza” nr 5 2014, s. 115-130.

• Noga H., Wychowawcze aspekty „rewolucji informatycznej”, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2008.

• Obem A., Wychowanie do życia w cyfrowym świecie. Przewodnik dla nauczycieli i nie tylko, Fundacja Panoptykon, Warszawa 2015.

• Ogrodzka-Mazur E., Szuścik U., Wąsiński A. (red.), Edukacja małego dziecka. Wybrane obszary aktywności p. red. (ostatni rozdział).

• Ostrowska M., Sterna D., Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach. Przykładowe konspekty i polecane praktyki, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2015.

• Pitler H., Hubbell E. R., Kuhn M., Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach, Warszawa 2015.

• Przybysz-Zaremba M., Internet zagrożeniem dla dzieci i młodzieży [w:] M. Jezieński (red.), Nowe media w systemie komunikowania: edukacja, cyfryzacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011.

• Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2013.

• Stachera H., Kijo A., Wilińska J., Jak pomagać uczniom rozwijać uzdolnienia informatyczne?, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2014.

• Szymanke V., (red.), Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2013, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2013.

• Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010.

• Tuszyńska-Bogucka W. (red.), Media - przyjaciel czy wróg dziecka?: program informacyjno-edukacyjny, Oficyna Ekonomiczna Wydawnictwa eMPi2, Poznań 2006.

• Wenta K., Technologia informacyjna w edukacji dziecka, „Edukacja Humanistyczna” nr 2 (29), Szczecin 2013

Efekty uczenia się:

Student:

• Ma wiedzę dotyczącą zróżnicowanych możliwości dzieci/uczniów w okresie przedszkolnym i młodszym szkolnym, rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i patologii zwłaszcza w odniesieniu do umiejętności informatycznych (KA7_WG6)

• Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk, stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji medialnej, technologii informacyjnej (KA7_WG7)

• Ma wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w zakresie aktywności informatycznej dziecka (KA7_WG12)

• Rozwija kompetencje kluczowe dzieci/uczniów, a szczególnie kreatywność innowacyjność i umiejętność samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów w kontekście aktywności informatycznej (KA7_UO1)

• Ma wiedzę dotyczącą znaczenia i możliwości celowego i różnorodnego wykorzystania zabawy w procesie wychowania i kształcenia dzieci w edukacji informatycznej (KA7_WG9)

Metody i kryteria oceniania:

Metody kształcenia: wykład, dyskusja, praca z tekstem, pokaz, metody problemowe, metody praktyczne

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie zaliczenia projektu jako pracy grupowej.

Zaliczenie wykładów na podstawie pracy pisemnej w formie eseju.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.