Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań ilościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-4IBM Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań ilościowych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok PiW SJ sem.letni
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Podstawowym celem przedmiotu jest przygotowanie Studentów do planowania i prowadzenia badań w paradygmacie ilościowym.

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1. Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2. Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3. Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4. Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

5. Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Skrócony opis:

Zasadniczym celem realizacji przedmiotu jest przygotowanie studenta do planowania i prowadzenia badań empirycznych w paradygmacie ilościowym, w szczególności zaś do:

a) wykorzystania arkusza kalkulacyjnego MS Excel do analizy badań ilościowych;

b) stosowania podstawowych metod statystycznych w naukach społecznych;

c) operacjonalizacji zmiennych (stosowanie wskaźników i skal);

d) budowania narzędzi badawczych (głównie kwestionariuszy ankiet);

e) wprowadzania i czyszczenia danych z badań ilościowych do arkusza kalkulacyjnego MS Excel a następnie ich przetwarzania i analizy;

f) graficznego ilustrowania wyników badań;

g) interpretacji podstawowych statystyk (statystyki opisowe i analiza związku między zmiennymi ilościowymi – współczynnik korelacji r-Pearsona i jakościowymi – test niezależności chi kwadrat);

h) dbania o etyczne aspekty prowadzonych badań.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 4 – metodologiczny

Rok studiów /semestr: I rok studiów/semestr letni

Przedmioty wprowadzające: podstawy metodologii nauk społecznych, metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metody problemowe

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie zadań przedmiotowych wykonywanych przez studentów w parach na zajęciach przy komputerze.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 18g.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych – 4g.

Zaliczenie ćwiczeń – 1g.

Zaliczenie wykładów – 1g.

Przygotowanie do ćwiczeń – 10g.

Przygotowanie do spotkań wykładowych – 15g.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 24 godz. (1 ECTS); o charakterze praktycznym - 25 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind, N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Student:

- ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o źródłach i miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk;

- ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki (zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań stosowanych w naukach społecznych i humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach ilościowych; rozumie postulat wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice);

- posiada rozwinięte umiejętności badawcze w zakresie prowadzenia badań ilościowych: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski,wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki;

- jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki; angażuje się we współpracę.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie pisemne na ocenę.

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Kowalczuk-Walędziak
Prowadzący grup: Marta Kowalczuk-Walędziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji:

1.Wiedza o pedagogice jako nauce oraz o naukach z nią współdziałających, jej strukturze i funkcjach.

2.Podstawowa wiedza o projektowaniu badań ilościowych w naukach społecznych i ich przeprowadzaniu.

3.Znajomość metod, technik i narzędzi badawczych stosowanych w badaniach społecznych.

4.Umiejętność krytycznej analizy realiów praktyki społecznej, która poddawana jest badaniom.

5.Zaangażowanie i odpowiedzialność za stan własnego procesu uczenia się.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy, moduł 4 – metodologiczny

Rok studiów /semestr: I rok studiów/semestr letni

Przedmioty wprowadzające: podstawy metodologii nauk społecznych, metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godz. wykładów i 10 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metody problemowe

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie pisemne na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę na podstawie zadań przedmiotowych wykonywanych przez studentów w parach na zajęciach przy komputerze.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 18g.

Udział w spotkaniach konsultacyjnych – 4g.

Zaliczenie ćwiczeń – 1g.

Zaliczenie wykładów – 1g.

Przygotowanie do ćwiczeń – 10g.

Przygotowanie do spotkań wykładowych – 15g.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 24 godz. (1 ECTS); o charakterze praktycznym - 25 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Cohen, L., Manion, L., Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. Sixth Edition. http://gtu.ge/Agro-Lib/RESEARCH%20METHOD%20COHEN%20ok.pdf

Creswell, J. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. 4th Edition. Los Angeles, London, New Dehli: SAGE.

Ferguson G.A., Takane Y., (2019). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, Warszawa: PWN.

Rubacha K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J. (2007). Statystyka. Analiza badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Literatura uzupełniająca:

Salkind, N. (2016). Statistics for People Who (Think They) Hate Statistics. SAGE.

Notatki i materiały prowadzącego uzyskane w toku szkoleń przekazywane bezpośrednio Studentom na zajęciach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.