Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Alternatywne koncepcje edukacji w przedszkolu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-DS5-5JBM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Alternatywne koncepcje edukacji w przedszkolu
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 4 rok PiW SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite. kier. PiW
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie alternatywnych, współczesnych podejść pedagogicznych do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym w warunkach instytucjonalnego wspierania ich rozwoju. Celem jest analiza i ocena tych podejść oraz umiejętność planowania pracy w przedszkolu z wykorzystaniem podejść: Reggio Emilia, Planu Daltońskiego, Wrocławskiej Idei projektowania okazji edukacyjnych oraz założeń edukacji outdoorowej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

ECTS: 3 punkty

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy,

Liczba godzin dydaktycznych – 15 godzin - wykłady, 15 godzin ćwiczeń (warsztaty)

Bilans nakładu pracy studenta – 30 godz. wykłady i ćwiczenia, 5 godzin konsultacje indywidualne, 15 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 20 przygotowanie się do egzaminu - studiowanie literatury naukowej. 5 godz. - zaliczenie i egzamin.

Wskaźniki ilościowe – godzin – 0,5 pkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

15 godzin – 0,5 pkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Wspieranie rozwoju dziecka - mity i fakty; szanse i zagrożenia, podstawowe warunki. Różnorodność modeli ujmowania procesu wspierania rozwoju dziecka (np. behawioralny, konstruktywistyczny, emancypacyjny).

Warunki i sposoby wspierania rozwoju dziecka w wybranych alternatywnych koncepcjach edukacyjnych realizowanych w Polsce i za granicą w przedszkolach: Reggio Emilia, Planu Daltońskiego, w Przedszkolach Leśnych, Przedszkolach Wrocławskiej Szkoły Przyszłości PLUS i innych koncepcjach edukacyjnych lub projektach (np. Program "przedszkole bez zabawek).

Literatura:

EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA, 2015, materiały (PDF) z międzynarodowej konferencji, Łódź.

Gawlicz K., Zwiernik J., 2014, W drodze ku innej edukacji w instytucjach dla małych dzieci. In B. Kutrowska, & A. Pereświet-Sołtan (Eds.), Poprzez praktykę do profesjonalizmu: przygotowanie do zawodu nauczyciela (pp. 175–206). Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa (tekst w PDF-ie).

Janik A., 2015, Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec, Problemy Wczesnej Edukacji, 11/4(31), 132-142 (Tekst w PDF-ie).

Klus-Stańska D., 2007, Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1/2.

Kudraszow A., Preuss A., 2018, Leśna scena muzyczna, Scenariusze zajęć, PDF. Białystok.

Łukaszewicz R. M., 2010, Wrocławska Szkoła Przyszłości, dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki... z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną, Wyd. Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Świeradów-Zdrój–Wrocław.

Łukaszewicz R. M., 2011, Droga oporu i uporu: Wrocławska Szkoła Przyszłości, Rocznik Pedagogiczny, nr 34.

Łukaszewicz R. M., 2020, Wrocławska Szkoła Przyszłości PLUS , czyli lepsze jest możliwe, Fundacja Wolne Inicjatywy edukacyjne, Wrocław.

Maj A., 2017, Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia: o przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się, Problemy Wczesnej Edukacji, 13/1(36), 112-120 (tekst w PDF-ie).

Moraczewska B., 2013, Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji. Konieczność czy ekstrawagancja? Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X. (tekst w PDF-ie)

Ordon U., 2019, Przedszkola leśne a potrzeba edukacji zdrowotnej i ekologicznej wśród najmłodszych, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, vol. 14, nr 3(53), s. 111-121. (Tekst w PDF-ie).

Pieprzyk M., 2015, Funkcjonowanie leśnych przedszkoli – Waldkindergaerten – w Niemczech a obraz dzieciństwa we współczesnym świecie, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1(7), pp. 121–134 (Tekst w PDF-ie).

Preuss A., 2016, Leśne gry i zabawy, Białystok, Fundacja trzy czte ry! (Tekst w PDF-ie).

Remiszewska Z., 2018, Prowokowanie do aktywności twórczej dziecka we Wrocławskiej Szkole Przyszłości, Studia z Teorii Wychowania, TOM IX: NR 4(25) (tekst w PDF-ie).

Ryszka R., Przedszkola leśne. Kilka refleksji o wychowaniu w lesie (tekst w PDF-ie).

Tijnagel-Schoenaker Han B., 2017, The Reggio Emilia Approach… The Hundred Languages, Podejście Reggio Emilia… tysiąc języków, Prima Educatione (Tekst w PDF-ie).

Zwiernik J., 1996, Alternatywa w edukacji przedszkolnej Studium teoretyczno-empiryczne, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Netografia":

https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_kids_can_teach_themselves?language=pl#t-1

https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud

Efekty uczenia się:

KA7_WG7 Ma wiedzę dotyczącą metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk, stosowanych w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

KA7_WG8 Ma wiedzę dotyczącą innowacji pedagogicznych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, inspirujących do planowania i organizowania pracy własnej

KA7_WG12 Ma wiedzę przedmiotową umożliwiającą jej aplikację w projektowaniu działań w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

KA7_WK4 Ma wiedzę dotyczącą alternatywnych form edukacji ich powiązań z nurtami i systemami pedagogicznymi, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania

KA7_UU3 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje działania zmierzające do rozwoju przedszkola/szkoły oraz poprawy jakości ich pracy.

KA7_KO1 Projektuje i wdraża działania innowacyjne.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny. Wyniki egzaminu pisemnego określone procentowo:

0-50% ocena niedostateczna

51-60% ocena dostateczna

61-70% ocena dostateczna plus

71-80% ocena dobra

81-90% dobra plus

91-100% ocena bardzo dobra

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janina Uszyńska-Jarmoc
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszewicz, Janina Uszyńska-Jarmoc
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Wydział Nauk o Edukacji

Nazwa kierunku studiów: Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

ECTS: 3 punkty

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Obowiązkowy,

Liczba godzin dydaktycznych – 15 godzin - wykłady, 15 godzin ćwiczeń (warsztaty)

Bilans nakładu pracy studenta – 30 godz. wykłady i ćwiczenia, 5 godzin konsultacje indywidualne, 15 godzin – przygotowanie autorskiego projektu, 20 przygotowanie się do egzaminu - studiowanie literatury naukowej. 5 godz. - zaliczenie i egzamin.

Wskaźniki ilościowe – godzin – 0,5 pkt – zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela;

15 godzin – 0,5 pkt – praca własna studenta, w tym przygotowanie projektu zaliczeniowego.

Pełny opis:

Wspieranie rozwoju dziecka - mity i fakty; szanse i zagrożenia, podstawowe warunki. Różnorodność modeli ujmowania procesu wspierania rozwoju dziecka (np. behawioralny, konstruktywistyczny, emancypacyjny).

Warunki i sposoby wspierania rozwoju dziecka w wybranych alternatywnych koncepcjach edukacyjnych realizowanych w Polsce i za granicą w przedszkolach: Reggio Emilia, Planu Daltońskiego, w Przedszkolach Leśnych, Przedszkolach Wrocławskiej Szkoły Przyszłości PLUS i innych koncepcjach edukacyjnych lub projektach (np. Program "przedszkole bez zabawek).

Literatura:

EDUKACJA WEDŁUG PLANU DALTOŃSKIEGO WIEDZA I PRAKTYKA, 2015, materiały (PDF) z międzynarodowej konferencji, Łódź.

Gawlicz K., Zwiernik J., 2014, W drodze ku innej edukacji w instytucjach dla małych dzieci. In B. Kutrowska, & A. Pereświet-Sołtan (Eds.), Poprzez praktykę do profesjonalizmu: przygotowanie do zawodu nauczyciela (pp. 175–206). Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa (tekst w PDF-ie).

Janik A., 2015, Koncepcja pedagogiczna i program leśnych przedszkoli na przykładzie przedszkola w Lipsku na terenie Niemiec, Problemy Wczesnej Edukacji, 11/4(31), 132-142 (Tekst w PDF-ie).

Klus-Stańska D., 2007, Między wiedzą a władzą. Dziecięce uczenie się w dyskursach pedagogicznych, Problemy Wczesnej Edukacji, nr 1/2.

Kudraszow A., Preuss A., 2018, Leśna scena muzyczna, Scenariusze zajęć, PDF. Białystok.

Łukaszewicz R. M., 2010, Wrocławska Szkoła Przyszłości, dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki... z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną, Wyd. Wolne Inicjatywy Edukacyjne, Świeradów-Zdrój–Wrocław.

Łukaszewicz R. M., 2011, Droga oporu i uporu: Wrocławska Szkoła Przyszłości, Rocznik Pedagogiczny, nr 34.

Łukaszewicz R. M., 2020, Wrocławska Szkoła Przyszłości PLUS , czyli lepsze jest możliwe, Fundacja Wolne Inicjatywy edukacyjne, Wrocław.

Maj A., 2017, Koncepcja stu języków dziecka w przedszkolach Reggio Emilia: o przełamaniu hegemonii języka werbalnego w dziecięcym procesie uczenia się, Problemy Wczesnej Edukacji, 13/1(36), 112-120 (tekst w PDF-ie).

Moraczewska B., 2013, Plan daltoński jako narzędzie dla współczesnej edukacji. Konieczność czy ekstrawagancja? Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. X. (tekst w PDF-ie)

Ordon U., 2019, Przedszkola leśne a potrzeba edukacji zdrowotnej i ekologicznej wśród najmłodszych, „Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce”, vol. 14, nr 3(53), s. 111-121. (Tekst w PDF-ie).

Pieprzyk M., 2015, Funkcjonowanie leśnych przedszkoli – Waldkindergaerten – w Niemczech a obraz dzieciństwa we współczesnym świecie, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja nr 1(7), pp. 121–134 (Tekst w PDF-ie).

Preuss A., 2016, Leśne gry i zabawy, Białystok, Fundacja trzy czte ry! (Tekst w PDF-ie).

Remiszewska Z., 2018, Prowokowanie do aktywności twórczej dziecka we Wrocławskiej Szkole Przyszłości, Studia z Teorii Wychowania, TOM IX: NR 4(25) (tekst w PDF-ie).

Ryszka R., Przedszkola leśne. Kilka refleksji o wychowaniu w lesie (tekst w PDF-ie).

Tijnagel-Schoenaker Han B., 2017, The Reggio Emilia Approach… The Hundred Languages, Podejście Reggio Emilia… tysiąc języków, Prima Educatione (Tekst w PDF-ie).

Zwiernik J., 1996, Alternatywa w edukacji przedszkolnej Studium teoretyczno-empiryczne, Wrocław, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego.

Netografia":

https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_kids_can_teach_themselves?language=pl#t-1

https://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.