Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii i etyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-1YGUE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii i etyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przekazanie wiedzy studentom o filozofii i etyce, inspirowanie do krytycznego myślenia wobec różnych tradycji myślowych, etycznych, religijnych, w stosunku do obiegowych opinii politycznych i mechanizmów komercyjnej kultury.

Skrócony opis:

Historyczne i geograficzne źródła powstania filozofii i refleksji etycznej.

Pełny opis:

Podział filozofii na ontologię, epistemologię i aksjologię, wiedza o głównych nurtach filozoficznych i etycznych oraz poglądach czołowych ich przedstawicieli: Heraklit, Demokryt, Sofiści, Sokrates, Platon, Arystoteles, Augustyn, Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Kant, Marks, Nietzsche, przedstawiciele XX-wiecznej filozofii życia i egzystencjalizmu. Główne nurty etyki: pragmatyzm sofistów, racjonalizm etyczny, etyka cnoty, etyka chrześcijańska, utylitaryzm, etyka Kanta, konsekwencjalizm. Podział na dziedziny etyki: etyka opisowa, etyka normatywna, metaetyka, etyki zawodowe, bioetyka.

Literatura:

A. Sikora, Spotkania z filozofią, różne wydania.

Ajdukiewicz K., Zagadnienia i kierunki filozofii, Warszawa 1983.

Singer P. (red.), Przewodnik po etyce, Warszawa 2000.

Materiały z Internetu.

Efekty uczenia się:

K_W03 Student ma uporządkowaną wiedzę ogólną obejmującą podstawowe dyscypliny, koncepcje i teorie filozoficzne i etyczne

K_W06 Zna i rozumie historyczny charakter kształtowania się idei i koncepcji filozoficznych i etycznych

K_ W10 Ma wiedzę o zasadach wyszukiwania informacji dotyczących problematyki filozoficznej i etycznej

K_W12 Ma podstawową wiedzę na temat związków filozofii i etyki ze sztuką

K_U01 Student potrafi wyszukiwać, analizować, krytycznie oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem źródeł elektronicznych i pisanych

K_U04 Czyta ze zrozumieniem, analizuje i interpretuje tekst filozoficzny

K_U15 Rozpoznaje problemy etyczne powstające w różnych obszarach życia społecznego

K_K03 Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów i realizacji zadań, jakich dostarcza uczestnictwo w życiu społecznym

K_K07 Jest krytyczny i otwarty na nowe idee, gotów do zmiany opinii w świetle dostępnych danych i argumentów

K_K10 Potrafi wskazać na znaczenie europejskiego dziedzictwa filozoficznego dla rozumienia i kształtowania wydarzeń społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność słuchaczy w czasie zajęć (pytania co do treści wykładu, propozycje pogłębienia danej problematyki, sprostowania, prezentacja alternatywnych opinii).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Gaj
Prowadzący grup: Ryszard Gaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.