Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy pedagogiki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-1YPPE Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedagogiki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł kierunkowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

1.) Zapoznanie studentów z miejscem i znaczeniem nauk pedagogicznych w systemie nauk oraz ich specyfiką przedmiotową i metodologiczną.

2.) Zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami używanymi w badaniach nad edukacją i wychowaniem.

3.) Przygotowanie studentów do korzystania z wiedzy z zakresu pedagogiki w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych.

4.) Przygotowanie studentów do samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł I

Rok studiów/semestr I rok/ I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów). Ogólna wiedza z przedmiotów humanistycznych i społecznych z zakresu szkoły średniej. Umiejętność samodzielnego formułowania poglądów dotycząca ważnych kwestii społecznych. Zaangażowanie i odpowiedzialność za proces własnego uczenia się.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 h wykładów

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, pokaz, praca z książką, burza mózgów

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach: 30h

Udział w konsultacjach: 5h

Samodzielne studiowanie literatury objętej egzaminem: 90h

Przygotowanie do egzaminu pisemnego: 50h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami: Udział w wykładach - 30h, Udział w konsultacjach - 5h (Punkty ECTS: 1,5)

Nakład pracy studenta o charakterze praktyczny: Samodzielne studiowanie literatury objętej egzaminem - 90h, Przygotowanie do egzaminu pisemnego - 50h (Punkty ECTS: 5,5)

Literatura:

Literatura podstawowa

Dudzikowa, M., Czerepaniak – Walczak, M. (red.). (2007). Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Gdańsk: GWP.

Gnitecki J. (2006). Status metodologiczny nauk pedagogicznych. Poznań: UAM.

Gutek G.L. (2003). Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji. Gdańsk: GWP.

Hejnicka - Bezwińska T. (1997). Tożsamość pedagogiki. Od ortodoksji ku heterogeniczności. Warszawa: Wydawnictwo 69.

Hejnicka - Bezwińska T. (2015). Pedagogika. Podręcznik dla pierwszego stopnia kształcenia na poziomie wyższym. Warszawa: Wyd. Difin.

Hejnicka-Bezwińska T. (2017). Praktyka edukacyjna w warunkach zmiany kulturowej. Warszawa: PWN.

Kowalczuk – Walędziak, M., Korzeniecka – Bondar, A., Bocheńska – Włostowska, K. (red.). (2014). Twórcze wiązanie teorii i praktyki pedagogicznej. Możliwości, wyzwania, inspiracje. Kraków: „Impuls”.

Kunowski S. (1993). Podstawy współczesnej pedagogiki. Warszawa: Wydawnictwo: Salezjańskie.

Kwieciński, Z., Śliwerski, B. (red.). (2004). Pedagogika. Tom 1, Warszawa: PWN.

Śliwerski B. (2014). Pedagogika na zakręcie. Kultura i Edukacja, nr 2 (102), s. 181-203.

Śliwerski B. (2015), Potoczna wiedza pedagogiczna w popularnym piśmiennictwie poradnikowym. Studia Poradoznawcze, nr 4, s. 15-29. Dostępne w pdf na stronie: http://www.studiaporadoznawcze.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/Studia_Poradoznawcze/2015_2.pdf

Śliwerski, B. (red.). (2006). Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. Tom 1, Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca – do samodzielnego przygotowania:

Palka, S. (red.). (2004). Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawową terminologię nauk pedagogicznych i jej źródła (K_W01) - egzamin pisemny

2. Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk pedagogicznych w systemie nauk oraz ich specyfice przedmiotowej i metodologicznej (K_W02) - egzamin pisemny

3. Ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat wychowania (K_W03) - egzamin pisemny

4. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych (K_U02) - zadania problemowe

5. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (K_U04) - zadania problemowe

6. Ocenia poziom swojej wiedzy i umiejętności (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (pytania otwarte i półotwarte)

Egzamin na ocenę na podstawie wyników punktowych uzyskanych przez studenta. Ilość punktów wymagana do zaliczenia egzaminu (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

91%-100% bdb

81%-90% db plus

71%-80% db

61%-70% dst plus

51%-60% dst

50% -ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Kunat
Prowadzący grup: Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.