Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Technologia informacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N1-1YTIN Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. Pedagogika niestac.
Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Rok studiów /semestr

I rok / I semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Podstawowa znajomość obsługi komputera i Pakietu MS OFFICE 2007-2019 lub LibreOffice / OpenOffice

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

18 godzin (laboratoria) – zajęcia w pracowni komputerowej

Założenia i cele przedmiotu

Uczestnik po ukończeniu przedmiotu :

• świadomie posługuje się komputerem w społeczeństwie informacyjnym;

• zna potencjalne zagrożenia związane z używaniem komputera i wykorzystuje go zgodnie

z zasadami ergonomii i higieny pracy;

• potrafi praktycznie i efektywnie wykorzystać wybrane oprogramowanie komputerowe w ramach korzystania z usług w sieciach informatycznych, pozyskiwania i przetwarzania informacji

(np. opracowywanie dokumentu zgodnie z zasadami edycji tekstu, wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do obliczeń i graficznej prezentacji danych liczbowych, przygotowywania efektywnych prezentacji multimedialnych, przetwarzania obrazu, tekstu i dźwięku);

• wykorzystuje komputer do projektowania, planowania i samodzielnego opracowania zagadnień;

• wykorzystuje komputer w procesie uczenia się i w pracy;

• zna zasady etyki w korzystaniu z mediów oraz potrafi zastosować je w świadomym i krytycznym odbiorze i tworzeniu komunikatów medialnych;

• zna metodykę prowadzenia zajęć przy użyciu najnowszych technologii informacyjnych;

• potrafi wykorzystać technologię informacyjną w procesie dydaktycznym tworząc scenariusze zajęć, przygotowując materiały edukacyjne oraz realizując inne zadania kulturalne i społeczne;

• potrafi wyszukiwać i weryfikować treści w internecie (zna strategie wyszukiwania informacji);

• potrafi tworzyć własne treści przy wykorzystaniu narzędzi Web 2.0 (Internet 2.0);

• zna podstawy e-learningu;

• potrafi wykonać projekt edukacyjny z wykorzystaniem TI (np. WebQuest).

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

pogadanka, dyskusja, praca online, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, projekt;

Zaliczenie na ocenę (sprawdzenie praktycznych umiejętności posługiwania się ICT)

Punkty ECTS - 3,00

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w laboratoriach - 18h;

Przygotowanie się do zajęć wykonanie ćwiczeń - 18h;

E-learning - 36h;

Konsultacje - 18h;

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami :

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36h - 1 ECTS

o charakterze praktycznym 54 h - 2 ECTS

Literatura:

1.Filiciak M., Ptaszek G., Komunikowanie (się) w mediach elektronicznych. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2017.

2.Levinson P., Nowe nowe media, WAM, Kraków 2010, s. 35-97 (blogowanie), 98-132 (YouTube), 174-187 (MySpace), 189-204 (Facebook), 207-218 (Twitter), 236-256 (podcast, videocast)

3. Carr N., The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains

Tłumaczenie: Katarzyna Rojek Płytki umysł. Jak internet wpływa na nasz mózg Gliwice 2012, Wydawnictwo Helion

4. Schneier, B., Click Here to Kill Everybody: Security and Survival in a Hyper-connected World Tłumaczenie: Joanna Zatorska Kliknij tutaj, aby zabić wszystkich. Bezpieczeństwo i przetrwanie w hiperpołączonym świecie Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion

5. Curtis Frye Lambert Joan, Microsoft Office 2019 Krok po kroku, Promice 2019

6. Paweł Wimmer: Akademickie narzędzia Microsoft Word. e-book 2012

7. John Pierce, MOS 2016 Study Guide for Microsoft Word Expert, Microsoft Press 2016

8. Grzegorz Kowalczyk, Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne Gliwice 2016, Wydawnictwo Helion

9. Witold Wrotek, Excel 2019 PL. Kurs, Gliwice 2019, Wydawnictwo Helion

10. Joan Lambert, MOS 2016 Study Guide for Microsoft Excel, Microsoft Press 2016

11. Joan Lambert, MOS 2016 Study Guide for Microsoft PowerPoint (Mos Study Guide), Microsoft Press 2016

12. Doug Lowe, PowerPoint 2019 For Dummies 2018

13. Cendrowska D.: Zrób to lepiej! O sztuce komputerowego składania tekstu, Warszawa 2006, Wydawnictwo Naukowe PWN

14. Blackboard - http:// blackboard.uwb.edu.pl/

15. Microsoft - http://www.microsoft.com/

16. https://excelszkolenie.pl/2016/index_2016eng.htm

17. Excel - http://excel.info.pl/

18. PowerPoint - http://www.komputerswiat.pl/poradniki/programy/powerpoint/

Efekty uczenia się:

KA6_WG1 - zna elementarną terminologię TI i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pedagogiki

KA6_UW5 - posiada elementarne umiejętności badawcze pozwalające na analizowanie przykładów badań oraz konstruowanie i prowadzenie prostych badań pedagogicznych; potrafi sformułować wnioski, opracować i zaprezentować wyniki (z wykorzystaniem ICT) oraz wskazywać kierunki dalszych badań

KA6_UW4 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) i nowoczesnych technologii (ICT)

KA6_KK1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę przy minimum 80% obecności na zajęciach. Student ponadwymiarowe nieobecności odpracowuje na konsultacjach.

Ocena końcowa jest wyliczana na podstawie średniej uzyskanej z wszystkich ocen z zadań praktycznych realizowanych podczas zajęć, przy czym do uzyskania przez studenta zaliczenia wymaganych jest zdobycie minimum 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Kowalczuk, Piotr Remża
Prowadzący grup: Karol Kowalczuk, Piotr Remża
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.