Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mediacje i negocjacje

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2GOS Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mediacje i negocjacje
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu pedagogiki ogólnej, pedagogiki społecznej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z mediacją i negocjacją, jako sposobami rozwiązywania konfliktów. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem oraz prowadzenia działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych.

Pełny opis:

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 0800-OS1-2GOS

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy - specjalnościowy

Rok studiów -drugi/czwarty semestr

Punkty ECTS:2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie się do zajęć - 15 godzin, przygotowanie do zaliczenia 15, udział w konsultacjach – 3 godziny

Literatura:

Bargiel-Matusewicz K., Negocjacje i mediacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.

Gmurzyńska E., Morek R.(red.), Mediacje –Teoria i praktyka, Wolters Kluwer, wyd. II, Warszawa 2014.

Górska A., Huryn W., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Rządca R. A., Wujec P., Negocjacje. PWE, Warszawa 1998.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia student:

KA6_WG6 - ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii)

KA6_WK1 - ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, ich prawidłowości i zakłóceń

KA6_WK9 - ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

KA6_UW1 - potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

KA6_UK3 - potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogiczne

KA6_UO3 - potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych

KA6_KO2 - ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny, i przestrzegania zasad etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę (podstawą zaliczenia jest obecność na zajęciach (90%), nagranie wystąpienia otwierającego mediatora (25%), udział w symulacji mediacji (praca w zespołach 3-osobowych) (25%), wykonywanie zadań wynikających z omawianej tematyki (karty pacy) (25%), aktywność na zajęciach (25%)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kolemba, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Marcin Kolemba, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
zdalnie

Skrócony opis:

Forma studiów: stacjonarne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2GOS

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: Przedmiot obowiązkowy - specjalnościowy

Rok studiów -drugi/czwarty semestr

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach - 30 godzin, przygotowanie się do zajęć -15 godzin, przygotowanie do zaliczenia - 12 godzin, udział w konsultacjach – 3 godziny

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie z mediacją i negocjacją, jako sposobami rozwiązywania konfliktów. Celem jest nabycie kompetencji w zakresie zarządzania konfliktem oraz prowadzenia działań mediacyjnych i negocjacyjnych w sytuacjach konfliktowych.

Literatura:

Gmurzyńska E., Morek R., Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa 2009

Rządca R., Wujec P., Negocjacje, Warszawa, 2001

Górska A., Huryn W., Mediacja w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2007.

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym: mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów. Wyd. Jedność, Kielce, 2005.

Hauk D., Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą: poradnik do treningu mediacji. Wyd. Jedność, wyd. II, Kielce 2003.

Kamiński J., Negocjowanie, techniki rozwiązywania konfliktów. Poltext, Warszawa 2003.

Moore Christopher W., Mediacje –praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

Morton Deutsch, Peter T. Coleman (red.), Rozwiązywanie konfliktów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Palomares S., Akin T., Rozstrzyganie konfliktów: strategie, ćwiczenia i psychodrama dla dzieci . Wyd. Fraszka Edukacyjna, Warszawa, 2007.

Rosenberg M. B., Rozwiązywanie konfliktów poprzez Porozumienie bez Przemocy. Wydawnictwo Jacek Santorski & CO, Warszawa 2003.

Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa, 2010.

Vopel K. W, Kreatywne rozwiązywanie konfliktów: zabawy i ćwiczenia dla grup. Wyd. Jedność, Kielce, 2003.

Uwagi:

Zaliczenie na ocenę

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.