Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-2MOP Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW stac. sem. letni
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką istniejącego w Polsce systemu opiekuńczo-wychowawczego i wdrożenie studentów do jego analizy krytycznej wraz z propozycjami nowych rozwiązań. Zajęcia podejmują problematykę zasad, metod, form pracy opiekuńczo-wychowawczej i rozwiązań instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych w zakresie opieki i wychowania dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz zmierzają do zapoznania z zadaniami, kompetencjami, patologiami oraz prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji i organizacji działających w Polsce. W części wstępnej zaprezentowane zostaną zagadnienie związane z systemem opiekuńczo-wychowawczym. Pogłębieniu znajomości materiału służy prezentacja wybranych instytucji opiekuńczo-wychowawczych i istniejących problemów oraz warsztatu pracy wybranych pedagogów. Przedstawiona zostanie ponadto ewolucja podejścia do pracy opiekuńczo-wychowawczej oraz jej aktualne ujęcie i kierunki zmian. Akcentowana będzie również umiejętność trafnego rozpoznawania przejawów, etiologii i funkcji zachowań nieprzystosowawczych dziecka osieroconego w oparciu o wybrane, wiodące teorie w tym zakresie, a także adekwatne stosowanie działań profilaktycznych i kompensacyjnych o charakterze instytucjonalnym i nieinstytucjonalnym

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z charakterystyką istniejącego w Polsce systemu opiekuńczo-wychowawczego i wdrożenie studentów do jego analizy krytycznej wraz z propozycjami nowych rozwiązań. Zajęcia podejmują problematykę zasad, metod, form pracy opiekuńczo-wychowawczej i rozwiązań instytucjonalnych i nieinstytucjonalnych w zakresie opieki i wychowania dzieci trwale lub okresowo pozbawionych opieki rodzicielskiej oraz zmierzają do zapoznania z zadaniami, kompetencjami, patologiami oraz prawnymi podstawami funkcjonowania instytucji i organizacji działających w Polsce.

Pełny opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów Stacjonarne

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, pedagogika

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów/semestr II rok, semestr letni

Wymagania wstępne Podstawy: pedagogika społeczna, teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej, psychologia społeczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć 30 godz. wykładu, 30 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu Metody nauczania: grupowa, dyskusje, metoda ćwiczeniowa, burza mózgów, wykład problemowy, prezentacja multimedialna, studium przypadku, prace terenowe, praca z tekstem

Formy zaliczenia przedmiotu: test, zaliczenie na ocenę, konspekt, esej, egzamin

Punkty ECTS 5 punktów ECTS

Bilans nakładu pracy studenta

Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 30 godz.

Opracowanie konspektu 5 godz.

Przygotowanie do testu, egzaminu 20 godz.

Napisanie eseju 5 godz.

RAZEM 60 godzin

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w wykładach 30 godz.

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Konsultacje 5 godz.

RAZEM 65 godzin

1 punkt ECTS = 25-30 godzin

125 godzin: min 25 godzin = 5,0 ECTS

125 godzin: max 30 godzin = 4,1 ECTS

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela wyrażony liczbą godzin 65 i punktów ECTS 2,6

nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym wyrażony liczbą godzin 60 i punków ECTS 2,4

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, red. J. Brągiel, S. Badora, Opole 2005.

2. Hrynkiewicz J., Odrzuceni. Analiza procesu umieszczania dzieci w placówkach opieki, Warszawa 2006.

3. Wojciechowska-Charlak B.(red.), Praca opiekuńczo-wychowawcza, Kielce 2003.

4. Kruk-Lasocka J., Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, Wrocław 2012.

5. Wosik-Kawala D. (red.), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Lublin 2011.

6. Wojciechowska-Charlak B.(red.), Środowiska opiekuńczo-wychowawcze, Kielce 2002.

7. Pawlik J., Psychoterapia psychoanalityczna. Procesy i zjawiska grupowe, Warszawa: ENETEIA, 2008.

8. Dąbrowski Z., Teoretyczne podstawy opieki i wychowania opiekuńczego, Toruń, 1980.

9. Jundziłł I., Zarys pedagogik opiekuńczej, Gdańsk, 1984.

10. J. Brągiel, Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Olsztyn 1984.

11. Kamińska U., Zarys metodyki pracy opiekuńczo-wychowawczej w rodzinnych i instytucjonalnych formach wychowania. Katowice 2002.

12. Prokosz M., Nowy model placówek opiekuńczo-wychowawczych, [W:] Teoretyczne i praktyczne aspekty współczesnej pedagogiki opiekuńczej, (red.) M. Biedroń, M. Prokosz, Toruń 2002.

13. Wąsiński A. Dziecko, rodzice, adopcja, Poznań 2004.

14. Kępiński C., Opieka i wychowanie w rodzinie, Lublin 2003.

15. Kulpiński F., Wybrane problemy metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej, Częstochowa 1978.

16. Łobocki M., W poszukiwaniu skutecznych firm wychowania, Warszawa 1990.

17. Łobocki M., Organizowanie pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, Lublin 1994.

18. Łobocki M., ABC wychowania, Warszawa 1992.

19. Łobocki M., Wybrane zagadnienia z metodyki pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Literatura uzupełnoiająca

1. Czajka B., Problemy usamodzielnianych wychowanków, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 7.

2. Kępińska L., Mieszkanie usamodzielniające korzystną formą opieki, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 8.

3. Losy usamodzielnianych wychowanków warszawskich placówek, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 6.

4. Rostocka B., Usamodzielnianie wychowanków, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2002, nr 9.

5. Szczubiał D., Święcicka I., Z dziesięcioletnich doświadczeń grup usamodzielniania, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 8.

6. Lizoń-Szłapowska D., Usamodzielnianie wychowanek specjalnych ośrodków wychowawczych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 8.

7. Pezdek K., Proces usamodzielniania w grupie autonomicznej, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004, nr 8.

8. Bernard H. S., Mackenzi K. R., Podstawy terapii grupowej, Gdańska, GWP, 2001.

9. Jundziłł I., Niektóre zasady wychowania opiekuńczego, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 1979/2.

10. Wszołek J., Likwidować czy zmieniać państwową opiekę nad dzieckiem, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1991993/4.

11. Badora S., Krytyka instytucjonalnego wychowania dzieci i młodzieży w literaturze zachodniej, [W:] Opieka i wychowanie w okresie transformacji systemowej. (red.) D. Marzec, Częstochowa 1996.

12. Pelcowa M., O nowy model domu dziecka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1993/3.

13. Fromm E., Niech się stanie człowiek, tłum. R. Saciuk, PWN, Warszawa-Wrocław 2000,

14. Spinoza B., Etyka, PWN, Kraków 1954,

15. Jaspers K., Krytyka psychoterapii, [W;] Filozofia egzystencji, przeł. D. Lachowska, A. Wołkowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

16. Badora S., Uczucia i profesjonalizm, o formach opieki zastępczej, Częstochowa 1998.

Efekty uczenia się:

KA6_WK7 ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu edukacji; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych

KA6_WK9 ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej

KA6_UW2 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UK3

posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

KA6_KK2

docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych

Metody i kryteria oceniania:

egzamin, zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Muszyńska
Prowadzący grup: Jolanta Muszyńska, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.