Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3BEP
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza instytucji opiekuńczo-wychowawczych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przystępując do zajęć, student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej, jak również z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z diagnozą wielu obszarów funkcjonowania instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Ważnym elementem zajęć będzie analiza relacji pomiędzy wychowankami a wychowawcami, czy jednostką i instytucją. Istotnym elementem zajęć będzie diagnoza instytucji opieki zastępczej zarówno instytucjonalnej jak i rodzinnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki;

Forma studiów - stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne;

Rok studiów - 3 rok 1 stopnia;

Wymagania wstępne - Student powinien posiadać wiedzę z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej, jak również z zakresu prawa rodzinnego i prawa nieletnich.

Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń;

Metody dydaktyczne - metody podające, dyskusja, zadania projektowe, praca zespołowa, konsultacje indywidualne;

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach – 15 godzin, udział w ćwiczeniach – 30 godzin, przygotowanie do zajęć – 15 godzin, udział w konsultacjach - 10 godzin, przygotowanie projektu diagnostycnego – 15 godzin, przygotowanie do egzaminu – 15 godzin;

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 55 godzin i 2 punkty ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 45 godzin i 2 punkty ECTS.

Literatura:

Publikacje zwarte

Deptuła M. (red.), Diagnostyka i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2004.

Duraj-Nowakowa K., Gruca-Miąsik U. (red.), Kierunki zmian w pedagogice opiekuńczej i pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.

Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna. Podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2006.

Kantowicz E. (red), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011.

Racław-Markowska M. (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005.

Sadowska-Snarska C. (red.), System instytucjonalnej opieki nad dzieckiem w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.

Szatur- Jaworowska B. (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2010.

Szczepanik R., Wawrzyniak J. (red.), Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego. Diagnoza i kierunki rozwoju, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódż 2012.

Szymanowska J. (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Ustawy i rozporządzenia

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej

Raporty

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Obserwatorium Integracji Społecznej, Analiza losów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa podlaskiego, Białystok 2012.

Najwyższa Izba Kontroli, Funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz ich współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz powrotu dzieci do wychowania w rodzinie, Warszawa 2012.

Bobaj A., Butarewicz A, Cudowska A, Tołwińska B., Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu „Innowacyjny system wsparcia wychowanków instytucji opieki zastępczej w Białymstoku”, Białystok 2012.

Efekty uczenia się:

KA6_WG7

absolwent ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i

instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi

relacjach

KA6_UW2

absolwent potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu

pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i

interpretowania problemów edukacyjnych, wychowawczych,

opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych a także motywów i wzorów

ludzkich zachowań

KA6_KO1

absolwent ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do

podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje

trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i

zespołowych działań profesjonalnych w zakresie pedagogiki

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu na platformie Blackboard na zaliczenie wykładów.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w sposób ciągły na podstawie punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie: 1) realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową, 2) oceny z grupowego projektu diagnostycznego oraz 3) obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Obecność studenta na ćwiczeniach obowiązkowa; zaliczenie ćwiczeń jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Opanowanie przez studenta wymaganego zakresu wiedzy i nabycie określonych umiejętności wskazanych w efektach uczenia się.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Prowadzący grup: Anna Młynarczuk-Sokołowska, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Młynarczuk-Sokołowska
Prowadzący grup: Anna Młynarczuk-Sokołowska, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)