Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza dziecka i rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3DDR
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza dziecka i rodziny
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Poznanie przez studentów głównych pojęć z zakresu diagnozy psychopedagogicznej, poznanie zasad i schematu poznania diagnostycznego oraz podstawowych metod i narzędzi wykorzystywanych w diagnozie.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia, 5 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: Wykład multimedialny, dyskusja, burza mózgów, dyskusja, praca w grupach.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach - 45 godz., udział w konsultacjach 25 godz.

Wskaźniki ilościowe:

- samodzielna praca studenta - 30 godzin

Literatura:

E. Jarosz, E. Wysocka (2006), Diagnoza psychopedagogiczna, podstawowe problemy i rozwiązania

M. Święcicka (red)(2011), Metody diagnozy w psychologii klinicznej dziecka i rodziny

M. Łobocki (2003), Metody i techniki badań pedagogicznych

Efekty uczenia się:

KA6_WG6

ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących

nimi prawidłowościach, sposobów i kanałów komunikowania się (w tym

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

KA6_WK9

ma elementarną wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań,

normach, procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności

pedagogicznej

KA6_UW1

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje

ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej

KA6_UW3

potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu

analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i

prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań

praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności

pedagogicznej

KA6_KK1

ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego,

dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności,

wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

KA6_KO3

jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach,

organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i

zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi

specjalistami w danej dziedzinie

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywność

- Obecność na zajęciach

- Praca w grupach

- Praca pisemna- teczka diagnostyczna

zaliczenie na ocenę : test jednokrotnego wyboru

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Bajkowski
Prowadzący grup: Tomasz Bajkowski, Katarzyna Gromadzka, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Bałakier
Prowadzący grup: Edyta Bałakier, Agnieszka Sołbut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:
Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)