Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-OS1-3GOU Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie Indywidualnych Programów Pedagogiczno-Psychologicznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. POW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Ćwiczenia mają na celu:

1. Rozbudowanie wiedzy w zakresie projektowania indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

2. Nabycie przez studentów umiejętności analizowania i oceny programów pedagogiczno-psychologicznych.

3. Nabycie umiejętności planowania pracy z indywidualnym przypadkiem w celu odpowiedniego funkcjonowania w środowiskach wychowawczych

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z analizą i projektowaniem indywidualnych programów pedagogiczno-psychologicznych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Rok studiów/semestr: III rok studiów I stopnia, 5 semestr

Wymagania wstępne: zaliczenie i wiedza z zakresu przedmiotu: diagnostyka psychopedagogiczna

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne: burza mózgów, dyskusja, praca w grupach, prezentacja, praca z tekstem.

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w zajęciach: 30 godz., udział w konsultacjach 25 godz.

- samodzielna praca studenta - 50 godzin

Literatura:

Z.Dąbrowski, Pedagogika opiekuńcza w zarysie, Olsztyn 2006.

B. Skałbania, Diagnostyka pedagogiczna. Wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne. Kraków 2011.

G.Gajewska: Problemy- dylematy wynikające z teorii potrzeb dla teorii i praktyki opieki nad dzieckiem. Zielona Góra 1997

G.Gajewska,,K.Bazydło-Stodolna, Teoretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy. Scenariusze zajęć wychowawczych, Zielona Góra 2005.

S.Sostak, A.Tabaka, Porozmawiajmy o agresji Propozycja programu profilaktyczno-wychowawczego, Kraków 2004.

M.Musiał, Dobra relacja Skrzynka z narzędziami dla współczesnej rodziny. Wydawnictwo Mamania.2017.

J.Trempała (red.),Psychologia rozwoju człowieka .Warszawa: Wydawnictwo PWN.2016.

H.Stierlin, I.Rucke-Embden,N.Wetzel,M.Wirsching: Pierwszy wywiad z rodziną. Gdańska 1999.

M.Łopatkowa: Jak pracować z dzieckiem i rodziną zagrożoną. Warszawa 1983.

A.Kozłowska: Znaczenie relacji rodzinnych dla pozytywnego rozwoju dziecka. Diagnoza i terapia. Warszawa 2000

M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2005

M.Deptuła (red.): Diagnostyka profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej. Bydgoszcz 2006

D.Rybczyńska (red.):Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji. Kraków 2003

Efekty uczenia się:

1.Student ma podstawową i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

2. Student ma podstawową wiedz o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej.

3.Student potraf ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej.

4. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych. Student potrafi również generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań.

5. Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

6. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę: przygotowanie projektu

Kolokwium pisemne w formie testu

51% punktów uzyskanych przez studenta jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej

Obecność i aktywność na zajęciach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Romanowicz
Prowadzący grup: Adam Romanowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Dallemura, Karol Konaszewski
Prowadzący grup: Elżbieta Dallemura, Karol Konaszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.