Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w przedszkolu cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWN1-3GOL1 Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w przedszkolu cz.1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW niestac.
Moduł specjalnościowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Założeniem jest przygotowanie studentów do tego, aby byli zdolni do samodzielnego określania i rozwiązywania zagadnień wychowawczych i dydaktycznych, odznaczali się inicjatywą, pomysłowością oraz kreatywnością, mogli pełnić funkcje popularyzatorów wiedzy oraz odznaczali się kulturą etyczną, społeczną i estetyczną.

Skrócony opis:

Istota przedmiotu to zapoznanie z metodyką, jako dyscypliną praktyczną, zajmującą się metodami nauczania wybranych treści, poszukiwanie strategii profesjonalnego działania, analizą treści programowych oraz rozpoznaniem metod i środków umożliwiających dzieciom opanowanie/konstruowanie treści. Celem przedmiotu jest poznanie teorii pedagogicznych wpierających rozwój dzieci, planowanie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych tak, aby studenci mogli korzystać z wiedzy dotyczącej treści związanych z metodami, zasadami i formami pracy nauczyciela z dziećmi w wieku przedszkolnym, organizowaniem przestrzeni sali przedszkolnej, stosowaniem pomocy dydaktycznych, formułowaniem celów kształcenia, aktywizowaniem dzieci w projektowanych sytuacjach edukacyjnych, dostosowywaniem sposobów komunikowania się do możliwości dzieci, jako podstawą konstruowania wiedzy oraz rozwijania dziecięcych umiejętności i kompetencji określonych w Podstawie programowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne; pedagogika przedszkolna

Rok studiów/semestr: III/5 i 6

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): pedagogika przedszkolna

Liczba godzin: 16 (w) i 20 (ćw)

Metody dydaktyczne: konsultacje, wykłady, ćwiczenia, warsztaty grupowe, projekty

Punkty ECTS: 3,0;

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaje aktywności:

udział w wykładach -30h

udział w ćwiczeniach - 30h

przygotowanie do ćwiczeń - 15h

przygotowanie do kolokwium/ testu kontrolnego - 5h

udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 2h

przygotowanie projektów działań z dziećmi - 28h

przygotowanie do egzaminu- 7h

egzamin- 2h

Wskaźniki ilościowe:

-Wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 64h, ECTS 2.6

-O charakterze praktycznym - 85h ECTS 3.4

Literatura:

Adamek I., Zbróg Z., (red.) Wczesna edukacja wobec wyzwań współczesności, Kraków 2011.

Caiati, M., Delac, S., Muller, A., Czy wszystko mi wolno? Znaczenie swobodnych zabaw w przedszkolu, Kielce 2003.

Doyla G., Klucz do uczenia się. Technologia rozwoju dziecka, Key to Learning Polska, 2007.

Gruszczyk-Kolczyńska, Dlaczego dzieci nie potrafią uczyć się matematyki? Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1989.

Gruszczyk-Kolczyńska, Dobosz, Zielińska, Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier? WSiP, Warszawa 1996.

Jaszczyszyn E., (red.) Ekologiczna edukacja przedszkolna, Białystok 2003.

Jaszczyszyn E., Szada-Borzyszkowska J., (red.) Edukacja dziecka – mity i fakty, Białystok 2010.

Jaszczyszyn, E., Modele edukacji czytelniczej w przedszkolu a gotowość do czytania i umiejętność czytania dzieci sześcioletnich, Białystok 2010.

Jaszczyszyn, E., Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego, Białystok 2010.

Karbowniczek J., Kwaśniewska M., Surma B., Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, Kraków 2011.

Rożek, L., Edukacja matematyczna w przedszkolu, Szczecin 2011.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego

Czasopisma: Bliżej Przedszkola, Wychowanie w Przedszkolu, Przedszkolne ABC

Efekty uczenia się:

1. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów - K_W09 - zaliczenie pisemne

2. Ma elementarna wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań, normach, procedurach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego - K_W16 - projekt zajęć dydaktycznych

3. Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów - K_U08 - projekt zajęć dydaktcznych

4. Potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z wychowaniem przedszkolnym - K_U09 - ocena aktywności w trakcie zajęć

5. Potrafi projektować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań - K_U10 - projekt zajęć dydaktycznych

6. Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych - K_U13 - ocena efektów pracy indywidualnej i zespołowej

7. Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej prac - K_K08 - ocena efektów pracy indywidualnej

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w trybie zdalnym (obecności, korzystanie z materiałów metodycznych) Blacboard

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Jaszczyszyn
Prowadzący grup: Magdalena Bartoszewicz, Elżbieta Jaszczyszyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.