Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-1BPW Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: .1 rok 1st. RES niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Cele:

• zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu (auksologia, ontogeneza, rozwój, akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, ochrona zdrowia, wychowanie w kontekście rozwoju człowieka),

• ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka,

• zapoznanie studentów z problemami seksualności współczesnej młodzieży,

• prezentacja zaburzeń rozwoju i chorób wieku dziecięcego,

• wdrażanie studentów do analizowania literatury przedmiotuSkrócony opis:

Cechy charakterystyczne rozwoju człowieka w poszczególnych etapach jego życia. Rozwój motoryczny człowieka. Potrzeby jednostki w kontekście jej rozwoju. Rozwój seksualny dzieci i młodzieży.Drogi zakażenia wirusem HIV–profilaktyka. Zjawiska fizjopatologii rozwoju, przyczyny zaburzeń. Zaburzenia o podłożu hormonalnym, somatyczne, w tym związane z narządem żucia i wzroku oraz związane z układem ruchu. Wybrane zaburzenia rozwoju, które utrudniają funkcjonowanie dziecka w środowisku rodzinnym,szkolnym i rówieśniczym.Wielokierunkowe oddziaływania na rzecz rodzin z dzieckiem przewlekle chorym.

Pełny opis:

Rok studiów/semestr: I rok, I stopnia, kierunek Pedagogika, semestr letni

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Studia niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, moduł treści M_2

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów): Student uczęszczający na wykłady z przedmiotu Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka na poziomie kształcenia szkoły średniej, a także dotyczącą zagadnień z obszaru psychologii ogólnej i rozwoju.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: Wykład w wymiarze 16 godzin dydaktycznych (w roku akademickim 2020/2021 w formie zdalnej za pośrednictwem platformy BlackBoard, Zomm)

Wykład - prezentacje multimedialne przygotowane przez prowadzącego;

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy Studenta:

a) udział Studenta w wykładach - 16h

Rok studiów/semestr: I rok, I stopnia, kierunek Pedagogika, semestr letni

b) przygotowanie się do zaliczenia - 15h

c) udział w konsultacjach - 12 h

d) analizowanie literatury przedmiotu - 15h

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy Studenta związany z zajęciami:

1) wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 28h - 1 (online w 2020/2021 roku)

2) o charakterze praktycznym - 30h - 1

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010.

2. Doleżyn B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

3. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

4. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Rakom -Kielce 2005.

5. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

1. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

2. Pang D., Newson T., Budd Ch., Gardiner M. Pediatria, przeł. Tomaszewski M., Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2007, red. wydania polskiego Czerwionka-Szaflarska M.

3. Keudel H., Capelle B., Choroby wieku dziecięcego, Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2011, konsultacja wydania polskiego Adamus P.

4. Bradley J., Johnson D., Pober B., przeł.. Mazurczak T., Genetyka medyczna, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

5. Kaczmarek B., Markiewicz K., Orzechowski S.(red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

6. Grochmal-Bach B., Knobloch-Gala (red.), Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco-młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia, Impuls, Kraków 2005.

7. Stępień A., Profilaktyka zdrowia seksualnego

i zapobiegania wczesnej ciąży w środowisku szkolnym, [w:] F. Marek., S. Śliwa (red.), W poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2011.

8. Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

9. Pilch T. (red.), Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t..I – VII, Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

10. Woynarowksa B. (red.) Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017.

11. Winter M., Zespół Aspergera. co nauczyciel wiedzieć powinien, przeł. Niezgoda E., Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.

12. Preißmann Ch., Zespół Aspergera. Jak z nim żyć. Jak pomagać. Jak prowadzić terapię, przeł. Arentewicz J., GWP, Gdańsk 2012.

13. Kaufman R. K., Autyzm - przełom w podejściu. Program SON-RISE, który pomógł rodzinom na całym świecie, przeł. Składanowski K., Vivante, Białystok 2016.

14. Błeszyński J., Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju. Skala oceny zachowań autystycznych, Harmonia Universalis, Gdańsk 2011.

15. Winczura B., Dziecko z autyzmem: terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2008.

16. Pisula E., Danielewicz D. (red.), Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005.

17. Balejko A., Test nazywania : diagnoza i terapia osób z zaburzeniami mowy : afazja / dysfazja, alalia / dyslalia, anartria / dysartria, aleksja / dysleksja, Wydawnictwo Akademickie, Białystok 2005.

Efekty uczenia się:

Student:

ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia, jego społeczno-kulturowych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstaw,,

ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym,

potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogiczne,

potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu,

odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Formy zaliczenia: pisemne zaliczenie na ocenę test online za pośrednictwem platformy BlackBoard. Do zaliczenia może przystąpić Student, który posiada minimum 51% obecności na wykładach Do uzyskania oceny pozytywnej niezbędne jest uzyskanie 51% wymaganych punktów. W przypadku częstej nieobecności na wykładach, jeśli Student posiada stosowne zaświadczenie lekarskie lub potrafi uzasadnić swoją sytuację, sprawa jest rozstrzygana indywidualnie. Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia, właściwy i poprawkowy. W sytuacji nieobecności Studenta w dniu zaliczenia, jeśli jest ona usprawiedliwiona, Studentowi przysługują dwa terminy, w przypadku braku usprawiedliwienia, np. zwolnienia lekarskiego, Student traci jeden termin. Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sobolewska-Popko
Prowadzący grup: Agnieszka Sobolewska-Popko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.