Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza pozytywna w placówkach resocjalizacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-2JDB
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Diagnoza pozytywna w placówkach resocjalizacyjnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. RES niestac.
Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dobijański
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska, Mariusz Dobijański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Danieluk
Prowadzący grup: Mariusz Danieluk, Martyna Jakoniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem diagnozowania w resocjalizacji, uwarunkowań tworzenia diagnoz resocjalizacyjnych, pozytywnego paradygmatu diagnozy resocjalizacyjnej. Studenci będą mogli zapoznać się z metodami i technikami diagnostycznymi w dziedzinie pedagogiki oraz procesem tworzenia diagnozy.

Pełny opis:

Podczas zajęć studenci będą mieli okazję zapoznać z podstawową terminologią w zakresie przedmiotu: diagnoza, diagnozowanie, diagnosta, metody diagnostyczne, techniki i narzędzia diagnostyczne, diagnoza pozytywna, patogeneza, salutogeneza, koncepcja resilience, zasoby. Studenci zostaną zapoznani z modelami diagnozy. Studenci poznają róznice w salutogenetycznym i patogenetycznym podejściu diagnostycznym w resocjalizacji. Studenci poznają założenia koncepcji resilience zorientowanej na zasoby ludzkie. Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z wybranymi technikami i narzędziami diagnostycznymi. Ponadto, ważnym konceptem zajęć będzie skupienie na etyce zawodowej w procesie diagnostycznym.

Literatura:

1. Wysocka E., Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

2. Wysocka E., Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Warsztat diagnostyczny pedagoga praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015.

3. Jarosz E., Wysocka E., Diagnoza psychopedagogiczna: podstawowe problemy i rozwiązania, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2006.

4. Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Katowice 2006.

5. Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna: nowe obszary i rozwiązania, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2013.

6. Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005.

7. Bajkowski T., Sawicki K., Namiotko U., Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2014.

8. Pospiszyl I., Patologie społeczne i problemy społeczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2021.

9. Wysocka E. (red.) Dzieci i młodzież w niegościnnym świecie. Zagrożenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2012.

10. Jaworska A., Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2009.

11. B. Urban, J. M. Stanik, Resocjalizacja tom I i II. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)