Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RN1-2PSP
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. RES niestac.
Moduł ogólnouczelniany - niestac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):


Rozbudzanie zainteresowań studentów problematyką środowiska życia współczesnego człowieka.


Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w zagadnienia dotyczące współczesnego środowiska życia i sposoby jego przetwarzania w środowisko wychowawcze (rozwojowe). Przedstawia genezę polskiej pedagogiki społecznej oraz jej współczesną tożsamość. Podejmuje zagadnienia dotyczące wsparcia człowieka w różnych etapach jego życia i w różnych sytuacjach.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne. Wprowadzenie w problematykę przedmiotu, wskazanie literatury podstawowej i uzupełniającej, omówienie warunków i formy zaliczenia przedmiotu.

2. Geneza i rozwój pedagogiki społecznej. Przedmiot, zadania, funkcje pedagogiki społecznej. Obszary tematyczne zainteresowań pedagogiki społecznej, ich przedstawiciele.

3. Środowisko życia współczesnego człowieka w świetle teorii Urie Bronfenbrennera i jej aktualizacji.

4. Rodzina jako obszar zainteresowania pedagogiki społecznej. Przemiany życia małżeńsko-rodzinnego oraz kierunki ich interpretacji. New Family Study – nowe praktyki rodzinne i rodzicielskie.

5. Aktualne wymiary dzieciństwa i ich implikacje.

6. Postawy wobec drugiego człowieka – wybrane przykłady i uwarunkowania.

7. Pedagog wobec mowy pogardy, mowy nienawiści. Przemoc symboliczna.

8. Panika moralna – etapy jej powstawania, przyczyny, wybrane przykłady i konsekwencje.

9. Migracje zagraniczne jako doświadczenie globalnego świata. Typy migracji, przyczyny, cechy, wybrane konsekwencje. Migracje w Polsce.

10. Czynniki odpornościowe człowieka.

11. Książka w życiu człowieka – w poszukiwaniu (u)traconej wartości.

12. Przestrzeń, miejsce i nie-miejsce. Pamięć i miejsce. Perspektywa społeczno-edukacyjna.

13. Empowerment, siły społeczne – ich znaczenie i organizowanie w środowisku lokalnym. Wolontariat.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

S. Kawula: Pedagogika społeczna: dzisiaj i jutro, Toruń 2012.

W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wyd. Żak, Warszawa 2014.

T. Pilch, T. Sosnowski (red.): Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2013.

E. Marynowicz – Hetka (red.): Pedagogika społeczna, t. 1, 2 Warszawa 2009.

E. Marynowicz – Hetka, J. Piekarski, E. Cyrańska: Pedagogika społeczna jako dyscyplina akademicka. Stan i perspektywy. Łódź 1998.

E. Jarosz, Obywatelstwo dzieci - oblicza dyskursu. „Pedagogika Społeczna” 2014, nr 3

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej. Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca:

M. Cichosz, Pedagogika społeczna. Zarys problematyki. Warszawa 2014. Wyd. Impuls.

Muszyńska J., Od regionu do lokalności - ku społeczeństwu obywatelskiemu, „Pedagogika Społeczna” 2012, nr 1

W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami. Transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

T. Sosnowski: Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Warszawa 2011.

Szyszka M., Znaczenie małżeństwa i rodziny współcześnie. W: M. Bieńko, M. Rosochacka-Gmitrzak, E. Wideł (red.), Obrazy życia rodzinnego i intymności, 2020..

M. Ruszkowska, M. Winiarski (red.): Praca socjalna z dziećmi, młodzieżą i rodziną, Warszawa 2014.

P. Frąckowiak (red.): Pedagogika społeczna i oblicza wychowania czasu przemian, Gniezno 2011.

Theiss, W. (red.). 2000. Mała ojczyzna - kultura, edukacja, rozwój lokalny. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie "Owca, Warszawa 2011

Efekty uczenia się:

– Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych.

– Student ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach.

– Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących.

– Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań, diagnozowania i prognozowania sytuacji oraz analizowania strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej.

Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

wykład: prezentacja multimedialna, dyskusja, metody aktywizujące, problemowe, film, konsultacje indywidualne;

Egzamin z przedmiotu Pedagogika społeczna ma formę pisemną; obejmuje treści realizowane zgodnie z sylabusem.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)