Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne problemy młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS1-3XJJB
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne problemy młodzieży
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. RES stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Istotą przedmiotu jest refleksja nad młodzieżą, postrzeganą w trzech wymiarach: osób doświadczających procesu pubertacji (generującego konsekwencje w relacjach interpersonalnych z rodziną czy rówieśnikami), grupy społecznej ograniczonej pod względem uprawnień i możliwości ekspresji a także pokolenia, rozumianego jako wspólnota osób, których dzieciństwo i młodość kształtowane są w specyficznym momencie historii, determinującej generacyjny etos.

Punktem wyjścia będą trzy dominujące narracje w studiach nad młodzieżą, związane z dostosowywaniem adolescentów do norm i reguł współżycia społecznego, podejścia rozumiejącego, generowanego przez socjokulturowe determinanty związane z rytuałami przejścia oraz ich pochodnymi a także koncepcją pozytywnego rozwoju młodzieży, zgodnie z którą istota adolescencyjnych doświadczeń jest kształtowana nie tylko przez minimalizację czynników rozwoju, ale także przez wzmacnianie czynników chroniących.

Specyfika analiz sprowadzać się będzie do wymiarów: indywidualnego, grupowego i pokoleniowego.

Poza próbą refleksji nad istotą doświadczania adolescencji szczególna uwaga zostanie poświęcona współczesnym wyzwaniom i problemom, z jakim zmagają się młodzi ludzie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jarczyńska, J. (2022). Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wawro, F. W (2007). Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL..

Ziółkowska, B., Wycisk, J. (2021). Autodestruktywność dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Hołyst, B. (2022). Zapobieganie samobójstwom, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Burnos, A., Katra, G., Pisula, E. (red.) (2021).Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wąsowicz, G., Styśko - Kunkowska, M. (2015). Młodzież w Internecie. Zagrożenie uzależnieniem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wilczyńska, A. (2015). Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Mariański, J. (2021). Sens życia w świadomości młodzieży polskiej – analiza socjopedeagogiczna. Chowanna 1-25.

Literatura uzupełniająca:

Szlassa, S. , Matusz, K. (2021). O niektórych lękach dzieci i nastolatków. Gdynia: Grupa Centrum.

Gołota, M. (2022). Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Poznań: Wyd. Filia.

Carr, A. (2004). Depresje i próby samobójcze wśród młodzieży, Gdańsk.

Gardian, R. (2010).Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwojowa człowieka, T.III, Warszawa.

Jablow, M. (2000). Na bakier z jedzeniem: anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańsk.

Nowak, A., Wysocka, E. (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie: elementy patologii społecznych i kryminologii, Katowice.

Wysocka, E. (2009). Doświadczanie życia w młodości: problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Katowice.

Cierpiałowska, L. (red.) (2006).Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań.

Dambach E.K (2003).Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej, Gdańsk.

Ginowicz, H. (2004). Hazardzista u psychoterapeuty – problem czy wyzwanie?, „Świat Problemów” 2004, 3.

Jarosz, M. (2004). Samobójstwa: ucieczka przegranych. Warszawa..

Kijaczko, S. (red.) (2003). Samobójstwo: specyfika problemu, horyzonty badawcze. Opole.

Efekty uczenia się:

1. Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1).

2. Student zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania, rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów (KA6_WK2).

3. Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej (KA6_UW1).

4. Student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (KA6_KO4).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej na zaliczenie wykładów.

Zaliczenie ćwiczeń odbywa się w sposób ciągły na podstawie punktacji cząstkowej zgromadzonej przez studenta w trakcie: 1) realizacji zadań poprzez pracę indywidualną i zespołową, 2) oceny z grupowego projektu oraz 3) obecności i aktywności studenta na zajęciach.

Obecność studenta na ćwiczeniach obowiązkowa; zaliczenie ćwiczeń jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Opanowanie przez studenta wymaganego zakresu wiedzy i nabycie określonych umiejętności wskazanych w efektach uczenia się.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Istotą przedmiotu jest refleksja nad młodzieżą, postrzeganą w trzech wymiarach: osób doświadczających procesu pubertacji (generującego konsekwencje w relacjach interpersonalnych z rodziną czy rówieśnikami), grupy społecznej ograniczonej pod względem uprawnień i możliwości ekspresji a także pokolenia, rozumianego jako wspólnota osób, których dzieciństwo i młodość kształtowane są w specyficznym momencie historii, determinującej generacyjny etos.

Punktem wyjścia będą trzy dominujące narracje w studiach nad młodzieżą, związane z dostosowywaniem adolescentów do norm i reguł współżycia społecznego, podejścia rozumiejącego, generowanego przez socjokulturowe determinanty związane z rytuałami przejścia oraz ich pochodnymi a także koncepcją pozytywnego rozwoju młodzieży, zgodnie z którą istota adolescencyjnych doświadczeń jest kształtowana nie tylko przez minimalizację czynników rozwoju, ale także przez wzmacnianie czynników chroniących.

Specyfika analiz sprowadzać się będzie do wymiarów: indywidualnego, grupowego i pokoleniowego.

Poza próbą refleksji nad istotą doświadczania adolescencji szczególna uwaga zostanie poświęcona współczesnym wyzwaniom i problemom, z jakim zmagają się młodzi ludzie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Jarczyńska, J. (2022). Tożsamość młodzieży w świecie mediów cyfrowych. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Wawro, F. W (2007). Problemy współczesnej młodzieży w ujęciu nauk społecznych. Lublin: Wydawnictwo KUL..

Ziółkowska, B., Wycisk, J. (2021). Autodestruktywność dzieci i młodzieży. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Hołyst, B. (2022). Zapobieganie samobójstwom, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Burnos, A., Katra, G., Pisula, E. (red.) (2021).Wybrane problemy psychologiczne współczesnej szkoły. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wąsowicz, G., Styśko - Kunkowska, M. (2015). Młodzież w Internecie. Zagrożenie uzależnieniem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Wilczyńska, A. (2015). Młodzież na biegunach życia społecznego. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Mariański, J. (2021). Sens życia w świadomości młodzieży polskiej – analiza socjopedeagogiczna. Chowanna 1-25.

Literatura uzupełniająca:

Szlassa, S. , Matusz, K. (2021). O niektórych lękach dzieci i nastolatków. Gdynia: Grupa Centrum.

Gołota, M. (2022). Żyletkę zawsze noszę przy sobie. Poznań: Wyd. Filia.

Carr, A. (2004). Depresje i próby samobójcze wśród młodzieży, Gdańsk.

Gardian, R. (2010).Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków.

Harwas-Napierała, B., Trempała, J. (red.) (2002). Psychologia rozwojowa człowieka, T.III, Warszawa.

Jablow, M. (2000). Na bakier z jedzeniem: anoreksja, bulimia, otyłość, Gdańsk.

Nowak, A., Wysocka, E. (2001). Problemy i zagrożenia społeczne we współczesnym świecie: elementy patologii społecznych i kryminologii, Katowice.

Wysocka, E. (2009). Doświadczanie życia w młodości: problemy, kryzysy i strategie ich rozwiązywania. Katowice.

Cierpiałowska, L. (red.) (2006).Oblicza współczesnych uzależnień. Poznań.

Dambach E.K (2003).Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej, Gdańsk.

Ginowicz, H. (2004). Hazardzista u psychoterapeuty – problem czy wyzwanie?, „Świat Problemów” 2004, 3.

Jarosz, M. (2004). Samobójstwa: ucieczka przegranych. Warszawa..

Kijaczko, S. (red.) (2003). Samobójstwo: specyfika problemu, horyzonty badawcze. Opole.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Martyna Szymańska
Prowadzący grup: Martyna Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)