Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii ogólnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1HEO Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (0111) Kształcenie
Nazwa przedmiotu: Podstawy psychologii ogólnej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu:

- przedstawienie przedmiotu psychologii i jej celów

- zapoznanie z głównymi psychologicznymi koncepcjami człowieka

- zapoznanie z biologicznymi podstawami procesów psychicznych

- przedstawienie przebiegu i funkcji procesów psychicznych (świadomość, percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie, emocje, motywacja)

- omówienie podstawowych koncepcji osobowości(pojęcia i struktura osobowości)

- przedstawienie zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament, styl poznawczy)

- wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu status przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki psychologia

Rok studiów/semestr rok pierwszy, semestr pierwszy

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

wykład 10 godzin, ćwiczenia 10 godzin

Metody dydaktyczne praca z tekstem, praca w grupach, analiza materiałów wizualnych i audiowizualnych, ćwiczenia praktyczne, studium przypadku, przygotowywanie prezentacji

Punkty ECTS 2

Bilans nakładu pracy studenta

- udział w wykładach

10 x 1h =10h

- udział w

ćwiczeniach 10 x 1h =10h

- przygotowanie do

zajęć 5 x 1h =5h

- dokończenie w domu

ćwiczeń, powtórzenie wiadomości 5 x 2h =10h

- udział w

konsultacjach związanych z zajęciami 5 x 1h = 5h

- przygotowanie do

egzaminu i obecność na nim 9h + 1h =10h

razem: 50h

(odpowiada 2pkt ECTS)

Wskaźniki ilościowe nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 36h (odpowiada 1,5pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym – 30h (odpowiada 1pkt ECTS)

Literatura:

P.Zimbardo, R.Gerrig (2012). Psychologia i życia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Posiada pogłębioną wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów prawidłowego i zaburzonego rozwoju oraz procesów socjalizacji, wychowania i nauczania-uczenia się (KA7_WG1)

Zna terminologię z rożnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej (ujęcie psychologiczne) oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym (KA7_WG3)

Posiada uporządkowaną wiedzę merytoryczną i metodyczną (ujęcie psychologiczne) niezbędną do prowadzenia zajęć w grupie uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych (zgodnie z wybraną specjalnością) (KA7_WG10)

Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii w celu analizy złożonych problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, terapeutycznych, resocjalizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zapewnienia pełnego uczestnictwa ucznia w procesie kształcenia i wychowania oraz wzmacniania włączenia społecznego (KA7_UW1)

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę stałego samodoskonalenia się (KA7_KK3)

Metody i kryteria oceniania:

wykład – egzamin pisemny (50% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny) lub ustny (50% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny)

ćwiczenia - zaliczenie na ocenę pisemne (na zaliczenie50% punktów) lub ustne (50% punktów jest niezbędne do uzyskania pozytywnej oceny)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz, Katarzyna Skok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie przedmiotu psychologii i jej celów.

Zapoznanie z głównymi psychologicznymi koncepcjami człowieka oraz biologicznymi podstawami procesów psychicznych.

Przedstawienie przebiegu i funkcji procesów psychicznych (świadomość, percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie, emocje, motywacja).

Omówienie podstawowych koncepcji osobowości (pojęcie i struktura osobowości).

Przedstawienie zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament, styl poznawczy).

Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne 5-letnie

Moduł specjalnościowy

Pedagogika Specjalna

Rok 1, semestr I

10 godz. wykładów

10 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 2,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 20 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Kozielecki J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak".

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Sternberg R. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.

Zimbardo P., Gerrig R. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Dakowicz
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie przedmiotu psychologii i jej celów.

Zapoznanie z głównymi psychologicznymi koncepcjami człowieka oraz biologicznymi podstawami procesów psychicznych.

Przedstawienie przebiegu i funkcji procesów psychicznych (świadomość, percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie, emocje, motywacja).

Omówienie podstawowych koncepcji osobowości (pojęcie i struktura osobowości).

Przedstawienie zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament, styl poznawczy).

Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne 5-letnie

Moduł specjalnościowy

Pedagogika Specjalna

Rok 1, semestr I

10 godz. wykładów

10 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 2,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 20 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Kozielecki J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak".

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Sternberg R. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.

Zimbardo P., Gerrig R. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

lektura monograficzna
w sali

Skrócony opis:

Przedstawienie przedmiotu psychologii i jej celów.

Zapoznanie z głównymi psychologicznymi koncepcjami człowieka oraz biologicznymi podstawami procesów psychicznych.

Przedstawienie przebiegu i funkcji procesów psychicznych (świadomość, percepcja, pamięć, uczenie się, myślenie, emocje, motywacja).

Omówienie podstawowych koncepcji osobowości (pojęcie i struktura osobowości).

Przedstawienie zagadnienia różnic indywidualnych (inteligencja, temperament, styl poznawczy).

Wskazanie możliwości wykorzystania wiedzy psychologicznej w pracy pedagogicznej.

Pełny opis:

Ogólnoakademicki

Studia stacjonarne 5-letnie

Moduł specjalnościowy

Pedagogika Specjalna

Rok 1, semestr I

10 godz. wykładów

10 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 2,00

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- z bezpośrednim udziałem nauczyciela 20 godz. - 1,00 ECTS

- o charakterze praktycznym 30 godz. - 1,00 ECTS

Literatura:

Kozielecki J. (2007). Psychotransgresjonizm. Nowy kierunek psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Żak".

Oleś P.K. (2011). Wprowadzenie do psychologii osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Sternberg R. (1999). Wprowadzenie do psychologii. Warszawa: WSiP.

Zimbardo P., Gerrig R. (2012). Psychologia i życie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Zimbardo P., Johnson R., McCann V. (2017). Psychologia kluczowe koncepcje. Podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.