Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język obcy - angielski cz.1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1JAN1 Kod Erasmus / ISCED: 05.7 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język obcy - angielski cz.1
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.zimowy
Moduł lektorat - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

- czynne posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego w kontaktach ze specjalistami, jak również z osobami spoza grona specjalistów,

- korzystanie ze źródeł obcojęzycznych obejmujących zagadnienie ogólne, akademickie i specjalistyczne właściwe dla danego kierunkuTryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Liczba godzin: I semestr 30h, II semestr 30h w formie lektoratów

Punkty ECTS: cz.1 - 1punkt, cz.2 - 2 punkty

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: cz.1 - 0.5 punktu, cz.2 - 2 punkty ECTS

- o charakterze praktycznym: cz.1 - 0.5 punktu, cz. 2 1 punkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, zaliczeniu, przygotowanie do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate fourth edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Treger, A., Treger , B., (2019). Special Education Vocabulary in Use. Podręcznik do nauki angielskiego słownictwa z zakresu pedagogiki specjalnej. Poltext

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

www.ed.ted.com

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- KA7_WG8: współczesne podejście do problemów uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i wynikające z niego nowe formy edukacji, w tym integracyjna i włączająca;

- KA7_WK2: system kształcenia specjalnego w kontekście systemu kształcenia powszechnego;

- KA7_WK6: procesy komunikowania interpersonalnego i społecznego oraz ich prawidłowości i zakłócenia;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- KA7_UK4: poprawnie posługiwać się językiem polskim i obcym oraz poprawnie i adekwatnie do wieku uczniów posługiwać się specjalistyczną terminologią;

- KA7_UU2: samodzielnie rozwijać wiedzę oraz umiejętności pedagogiczne z wykorzystaniem różnych źródeł, w tym obcojęzycznych, i technologii;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- KA7_KO2: komunikowania się i współpracy z otoczeniem oraz aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania edukacyjne, rehabilitacyjne, terapeutyczne resocjalizacyjne;

- KA7_KR2: pracy w zespole, pełnienia w nim różnych ról oraz współpracy z nauczycielami, pedagogami, specjalistami, rodzicami lub opiekunami uczniów i innymi członkami społeczności szkolnej i lokalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia prowadzone są w formie blended learning: 50% w formie wideokonferencji (aplikacja Teams) oraz 50% z wykorzystaniem modułów do samodzielnej realizacji na platformie BlackBoatd w oparciu o autorskie materiały specjalistyczne.

Wiedza i umiejętności sprawdzane są w formie:

- oceny bieżącego przygotowania do zajęć i aktywnego w nich uczestnistwa,

- prac i testów pisemnych,

- realizacji modułów nauczania na platformie BlackBoard

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- zaliczenie na min. 51% testów oraz prac pisemnych,

- zaliczenie na min.51% zadań na platformie BlackBoard,

- obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo

100-90% - bardzo dobry (5.0)

89-80% - dobry plus (4.5)

79-70% - dobry (4.0)

69-60% - dostateczny plus (3.5)

59-51 % - dostateczny (3.0)

Zaliczenie przedmiotu:

zaliczenie na ocenę na koniec I i II semestru. Weryfikacja efektów kształcenia odbywa się w oparciu o platformę BlackBoard.

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia ćwiczeń jest posiadanie przez studenta nie więcej niż 1 nieobecności na zajęciach. W przypadku nieobecności student zobowiązany jest do zaliczenia wszelkich prac i testów w ciągu dwóch tygodni od zakończenia nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Liczba godzin: I semestr 30h, II semestr 30h w formie lektoratów

Punkty ECTS: cz.1 - 1punkt, cz.2 - 2 punkty

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: cz.1 - 0.5 punktu, cz.2 - 2 punkty ECTS

- o charakterze praktycznym: cz.1 - 0.5 punktu, cz. 2 1 punkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, zaliczeniu, przygotowanie do zajęć, dokształcanie się w dziedzinie nauk kierunkowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate fourth edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Treger, A., Treger , B., (2019). Special Education Vocabulary in Use. Podręcznik do nauki angielskiego słownictwa z zakresu pedagogiki specjalnej. Poltext

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

www.ed.ted.com

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Rudziak
Prowadzący grup: Barbara Rudziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Lektorat prowadzony jest w formie praktycznych ćwiczeń wszystkich sprawności językowych: mówienie/komunikacja, pisanie, rozumienie tekstu pisanego i mówionego. Założeniem przedmiotu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennych, jak również wymagających znajomości języka zawodowego.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie

Moduł: ogólnouczeniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Liczba godzin: I semestr 30h, II semestr 30h w formie lektoratów

Punkty ECTS: cz.1 - 1punkt, cz.2 - 2 punkty

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagający bezpośredniego udziału nauczyciela: cz.1 - 0.5 punktu, cz.2 - 2 punkty ECTS

- o charakterze praktycznym: cz.1 - 0.5 punktu, cz. 2 1 punkt ECTS

Ogólny nakład pracy studenta: 75 godz., w tym: udział w ćwiczeniach, konsultacjach, zaliczeniu, przygotowanie do zajęć.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Latham-Koenig, C., Oxenden, C. (2020). English File Upper-Intermediate fourth edition Student's Book. Oxford: Oxford University Press.

Treger, A., Treger , B., (2019). Special Education Vocabulary in Use. Podręcznik do nauki angielskiego słownictwa z zakresu pedagogiki specjalnej. Poltext

Literatura uzupełniająca i specjalistyczna:

Harrison, R. (2011). Academic Skills. Oxford: Oxford University Press.

Edward de Chazal, Sam McCarther, Oxford EAP, upper- intermediate, OUP, 2015.

Autorskie materiały specjalistyczne przygotowane na podstawie akredytowanych stron internetowych wydawców i serwisów informacyjnych: www.oup.com/elt (Oxford University Press), www.longman.pl (Pearson Longman), www.onestopenglish.com (MacMillan), BBC English, www.bbcworld.com,

http://www.euronews.net

www.euronews.net

www.ed.ted.com

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Nalewajko
Prowadzący grup: Paulina Nalewajko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.