Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy pedeutologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-2ICR
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy pedeutologii
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok SPC SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot Podstawy Pedeutologii zajmującym się zagadnieniami dotyczącymi zawodu nauczyciela. Poruszone tu zostaną następujące treści: główne kierunki badań pedeutologicznych (osobowość nauczyciela, jego uzdolnienia i autorytet, predyspozycje kandydatów do zawodu), kształcenie nauczycieli, etyka zawodu nauczycielskiego, kształtowanie się zawodu i funkcji społecznej nauczycielstwa.

Pełny opis:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15h lub 20h – wykład

Metody dydaktyczne: wykład z prezentacją multimedialną

1) Wykład ma za zadanie przedstawić podstawowe treści związane z następującą problematyką:

- metodologiczne zagadnienia Podstaw Pedeutologii

- funkcjonowanie nauczyciela w zawodzie

- etyka zawodowa nauczyciela

- wizerunek nauczyciela, autorytet nauczyciela

- kwalifikacje i kompetencje nauczycieli

- rozwój zawodowy nauczyciela

Literatura:

Literatura podstawowa

Bielski J., Nauczyciel dokonały, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.

Day C., Rozwój zawodowy nauczycieli. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk 2004.

Day Ch., Nauczyciel z pasją. Jak zachować entuzjazm i zaangażowanie w pracy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.

Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Kraków 2005.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, GWP, Gdańsk 2005.

Lewowicki T., Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Warszawa-Radom 2007.

Michalski J., Takt pedagogiczny w sztuce nauczycielskiego działania. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.

Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, (red.) H. Kwiatkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

Ziółkowski P., Pedeutologia. Zarys problematyki, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2016.

Literatura uzupełniająca

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009.

Banach Cz., Pedeutologia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T.Pilcha – t. IV, Warszawa 2005, s.301 – 306.

Chętkowski D., Nauczycielskie perypetie (o wojnie wszystkich ze wszystkimi), Gdańsk 2010.

Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Toruń 1997.

Dakowicz L.A., Świat wartości przyszłych nauczycieli, Trans Humana, Białystok 2006.

Dróżka W., Generacja wielkiej zmiany: studium autobiografii średniego pokolenia nauczycieli polskich, Kielce 2008.

Ferenz K., Kozioł E. (red.), Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

Gaś Z. B., Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju zawodowego nauczycieli, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.

Homplewicz J., Etyka pedagogiczna. Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 1996.

Kabat M., Kreatywność w edukacji nauczycieli, Poznań 2013.

Korczyński S., Obraz nauczyciela w polskiej myśli pedeutologicznej, Opole 1992.

Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach. Warszawa 2013.

Krawcewicz S., Pedeutologia, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W.Pomykało, Warszawa 1993, s. 585-592.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika-podręcznik akademicki, t.2, Warszawa 2003.

Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, GWP, Gdańsk 2005.

Michalak J. M., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2003.

Nauczyciel w świecie współczesnym, (red.) B. Muchacka, M. Szymański, Kraków 2008.

Nauczyciel, tożsamość, rozwój, (red.) M. Szymański, Kraków 2007.

Nowosad I., Nauczyciel-wychowawca czasu polskich przełomów, Kraków 2001.

Problemy współczesnej pedeutologii. Teorie – praktyka – perspektywy, (red.) D. Ekiert-Oldroyd, Katowice 2003.

Prokopiuk W., Nauczyciel na polach humanizacji edukacji, Kraków 2010.

Speck O., Być nauczycielem: trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturalnych, Gdańsk 2005.

Szempruch J., Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Wydawnictwo „Impuls”, Kraków 2012.

Szempruch J., Nauczyciel w zmieniającej się szkole: funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów 2001.

Szołtysek, A. E., Filozofia edukacji, Impuls, Kraków 2013.

W poszukiwaniu wyznaczników kompetencji nauczyciela XXI wieku, (red.) E. Kozioł, E. Kobyłecka, Zielona Góra 2002.

Witkowski L., Edukacja i humanistyka: nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, Warszawa 2000.

Zjaziun I.A. Mistrzostwo pedagogiczne. Wydawnictwo ITE-PIB, Warszawa-Radom 2005.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu: test pisemny. Ocenę pozytywną gwarantuje uzyskanie przez studenta 51% punktów za udzielenie poprawnych pełnych odpowiedzi.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)