Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Emisja głosu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-1YEMG Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Emisja głosu
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. pedagogiki stac. sem. zimowy
Moduł ogólnouczelniany - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy M 1

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki humanistyczne i społeczne

Rok studiów: I rok, semestr 1

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 h laboratoria

Metody dydaktyczne: Laboratoria, Warsztaty grupowe

Punkty ECTS: 1 pkt. Bilans nakładu pracy studenta: - udział w laboratoriach – 15 godzin - przygotowanie do zajęć – 5 godzin - przygotowanie do zaliczenia – 5 godz.

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 15 h, 0,5 pkt. ECTS Nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym - 10 h, 0,5 pkt. ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. Gawrońska M. – Podstawy wymowy i impostacji głosu, AWF, Wrocław 1997 2. Łastik A. – Poznaj swój głos, Warszawa 2002 3. Śliwińska-Kowalska M. – Głos – narzędziem pracy. Podręcznik dla nauczycieli, Łódź 1999 4. Tarasiewicz B. – Mówię i śpiewam świadomie. Podręcznik do emisji głosu, Universitas, Kraków 2003 5. Zielińska H. – Kształcenie głosu, Polihymnia Lublin 2002

Literatura uzupełniająca: 1. Jackiewicz U. – Wybrane zagadnienia z emisji głosu – praca z dziećmi, Wyd. Poligrafia – Iwanowski Płock 2003 2. Łukaszewski I. – Zbiorowa emisja głosu, COMUK 1997 3. Toczyska B. – Elementarne ćwiczenia dykcji, Centrum Edukacji Teatralnej, Gdańsk 1994 4. Toczyska B. – Łamańce z dedykacją, Wydawnictwo Podkowa, Gdańsk 2003 5. Kram Jerzy – Zarys kultury żywego słowa – 1995 6. Mikuta Marian – Kultura żywego słowa

Efekty uczenia się:

Absolwent:

KA6_WK10 - ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych

KA6_UU1 - potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

KA6_UK1 - potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie, na tematy dotyczące wybranych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin

KA6_KO3 - jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania pedagogiczne i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

KA6_KK1 - ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje zaliczenie na podstawie przygotowanej pracy pisemnej, obecności i aktywności na zajęciach oraz kolokwium - pytania otwarte. Może mieć jedną nieobecność nieusprawiedliwioną. Pozostałe muszą być usprawiedliwione lub odrobione z inną grupą. 51% punktów uzyskanych przez studenta z ćwiczeń, jest niezbędne do uzyskania przez niego oceny pozytywnej z danego przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariola Wojtkiewicz
Prowadzący grup: Mariola Wojtkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.