Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S1-1YPDL Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedeutologia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. pedagogiki sem. letni
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Skrócony opis:

Pedeutologia jako nauka o nauczycielu i zawodzie nauczycielskim- ewolucja i rozwój. Reinterpretacja i przemiany funkcji zawodowych nauczyciela. Wymiary jego kompetencji zawodowych i wymagania kwalifikacyjne. Status nauczyciela w Polsce na tle porównawczym. O stawaniu się nauczycielem i działaniach na rzecz własnego rozwoju (osobistego i zawodowego).

Pełny opis:

Kierunek studiów: Pedagogika

Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Rok studiów/semestr: I rok, II semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, metoda zadaniowa, praca indywidualna, warsztat, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- przygotowanie do zajęć: 20 godz.

- przygotowanie do kolokwium: 20 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

- konsultacje 5 godz.

Razem: 95 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Banach Cz., Pedeutologia, [w:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, pod red. T.Pilcha – t.IV, Warszawa 2005, s.301 – 306.

• Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk, 2004.

• Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, [w:] Pedagogika-podręcznik akademicki, t.2 - rozdz. 7, Warszawa 2003.

• Krawcewicz S., Pedeutologia, w: Encyklopedia Pedagogiczna, pod red. W. Pomykało, Warszawa 1993, s. 585-592.

• Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

• Prucha J., Pedeutologia [w:] Pedagogika, red. B.Śliwerski- t.2, Gdańsk 2006, s. 293-316.

• Strykowski W., Strykowska J., Pielachowski J., Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej, Poznań 2003.

• Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013.

• Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, pod red. naukową H. Kwiatkowskiej, Kraków 2015.

Literatura uzupełniająca:

• Ferenz K., Kozioł E. (red.), Kompetencje nauczyciela wychowawcy, Zielona Góra 2002.

• Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach. Warszawa 2013.

• Michalak J. M., Poczucie odpowiedzialności zawodowej nauczycieli. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa 2003.

• Piekarski J., Tomaszewska L., Być nauczycielem-uczestnikiem czy świadkiem procesu edukacyjnego?, Płock 2015.

• Speck O., Być nauczycielem. trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno - kulturowych, Gdańsk 2005.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna elementarną terminologię używaną w pedagogice i rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych (KA6_WG1).

2. Student ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin pedagogiki, obejmującą terminologię, teorię i metodykę (KA6_WK6).

3. Student ma podstawową wiedzę o uczestnikach działalności edukacyjnej, wychowawczej, opiekuńczej, kulturalnej i pomocowej (KA6_WK8).

Umiejętności:

4. Student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne (w tym dotyczące wykorzystywania wytworów intelektualnych); przewiduje skutki konkretnych działań pedagogicznych i badawczych (KA6_UO2).

5. Student potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych; potrafi generować rozwiązania konkretnych problemów pedagogicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań (KA6_UO1).

Kompetencje:

6. Student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje

zgodnie z zasadami etyki (KA6_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu - pisemne kolokwium końcowe na ocenę (51% poprawnych odpowiedzi uprawnia do zaliczenia kolokwium).

Zaliczenie ćwiczeń:

1. pisemne kolokwium na ocenę z literatury przedmiotu (51% poprawnych odpowiedzi uprawnia do zaliczenia kolokwium);

2. prezentacja - zadanie grupowe (kryterium oceny: 1. syntetyczna i zwięzła treść prezentacji; 2. twórcze podejście do zadania);

3. aktywność - twórcze zabieranie głosu w dyskusji podczas zajęć - na podstawie przeczytanej literatury;

4. obecność - dopuszczalna 1 nieobecność na ćwiczeniach, pozostałe nieobecności bez względu na ich przyczynę należy zaliczyć podczas konsultacji u prowadzącego przedmiot.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.