Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dostępność przestrzeni edukacyjnej i społecznej - projektowanie uniwersalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1JAK Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Dostępność przestrzeni edukacyjnej i społecznej - projektowanie uniwersalne
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem realizacji przedmiotu jest wprowadzenie w problematykę szeroko rozumianej dostępności przestrzeni edukacyjnej i społecznej, barier fizycznych i społecznych oraz wynikających z nich zróżnicowanych potrzeb osób z niepełnosprawnością. Studenci poznają zagadnienia dotyczące współczesnych kierunków zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością (podmiotowość, autonomia, inkluzja społeczna, normalizacja środowiska). Uzyskują również wiedzę na temat idei i zasad projektowania uniwersalnego, mechanizmu racjonalnych usprawnień z uwzględnieniem preferencji osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością. Nabywają umiejętność praktycznego zastosowania metodologii projektowania uniwersalnego na potrzeby przyszłej pracy zawodowej.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Rok studiów: 1 rok, semestr 2,

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 5 godzin

Ćwiczenia – 15 godzin

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, metoda symulacyjna, ćwiczeniowa

Punkty ECTS: 1.0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach: 5h

Udział w ćwiczeniach: 15h

Przygotowanie pracy do zaliczenia ćwiczeń: 4h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 4h

Udział w konsultacjach: 2h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 22h ( 0,8 pkt ECTS)

o charakterze praktycznym: 8h (0,2 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

•Armata A.,(2014). Mój czas wolny. Jak osoba z niepełnosprawnością intelektualną może spędzać czas wolny. Biblioteka self-adwokata. Warszawa: PSOUU.

•Błaszak M., Przybylski Ł.,(2010). Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

•Benek I., Labus A., Kampka M., (2016). (2016). Wytyczne w zakresie projektowania uniwersalnego mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych – ekspertyza wykonana na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Warszawa, Fundacja Laboratorium Architektury 60+ .

https://lab60plus.pl/wp-content/uploads/2016/10/Wytyczne-2017.pdf.

•Czerwińska M. (2017). Tyflografika - szansa na nowe oblicze książki niewidomego i obecność jej użytkowników w świecie informacji? W kręgu rozważań bibliologiczno tyflologicznych, Przegląd Biblioteczny z. 2, s. 178-179

•Domagała-Zyśk E.,(2018). Racjonalne usprawniania i modyfikacje w edukacji uczniów mających specjalne potrzeby edukacyjne. W: S. Kwiatkowski (red.), Kompetencje przyszłości. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

•Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 553-568.

•Informacja dla wszystkich. Europejskie standardy przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia, , Inclusion Europe, tłum. A. Wojłowicz-Pomienna, Warszawa 2010.

•Jakubowski M. (2009). Tyflografika – historia i współczesność, metody i technologie. Tyfloświat, 1 (3).

•Kalbarczyk M. (2015). Kompendium Przestrzeń i jej obrazy. Dźwięk, tyflografika i magnigrafika, s.18, Warszawa,

•Kończyk D.,(2011). Zasady adaptacji materiałów dydaktycznych do potrzeb osób słabowidzących. Warszawa: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego.

•Künstler I, Butkiewicz U., Więckowski R., (2012). Audiodeskrypcja - zasady tworzenia. Warszawa,: Fundacja Kultury Bez Barier, s.7-10.

•Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowanie w tekście łatwym do czytania. PSOUU, Warszawa, www.psouu.org.pl.

•Pacholec M. (2015). Audiodeskrypcja, czyli jak opisywać przestrzeń i obrazy., w: I wszystko jasne! Jak prowadzić szkolenie gdy w grupie jest osoba z dysfunkcją wzroku. Warszawa: Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.

•Świątkowska E. (2018). O krętej drodze do swobodnego zapisu i odczytu informacji przez niewidomych, Help. Widzieć więcej, 1 (28), str. 21

•Wdówik P. (2018). Uniwersytet dla wszystkich. Uniwersalne projektowania zajęć dydaktycznych, Warszawa.

•Więckowska E., red. (2011). Instrukcja tworzenia i adaptowania ilustracji i materiałów tyflograficznych dla uczniów niewidomych. Opracowana na zlecenie Departamentu Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, przez zespół tyflopedagogów ze Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych w Polsce

•Zawieska W. red. (2014). Projektowanie obiektów, pomieszczeń oraz przystosowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach – ramowe wytyczne, s.69, Warszawa

•Żórawska A. Więckowski R., Kunstler I., Butkiewicz U.,(2012). Napisy dla osób niesłyszących i słabosłyszących – zasady tworzenia. Warszawa: Fundacja Kultury Bez Barier.

Efekty uczenia się:

KA7_WG6 - ma podstawową wiedzę na temat możliwości i ograniczeń w zakresie funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnością (w aspekcie biologicznym, psychologicznym oraz społecznym);

KA7_WK1 - ma elementarną wiedzę na temat współczesnych tendencji w podejściu do uczestnictwa osób z niepełnosprawnością w przestrzeni życia społecznego (podmiotowość, autonomia, inkluzja społeczna, normalizacja środowisk, zasada równości szans i niedyskryminacji), w tym kreowania środowiska włączającego zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego;

KA7_UO2 - posiada umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania i analizowania problemów związanych z dostępnością przestrzeni edukacyjnej i społecznej w odniesieniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

KA7_UO4 - potrafi posługiwać się podstawowymi zasadami projektowania uniwersalnego w celu analizowania, interpretowania oraz projektowania strategii działań w zakresie zwiększania dostępności i funkcjonalności przestrzeni edukacyjnej i społecznej dla osób o zróżnicowanych potrzebach; potrafi generować uniwersalne rozwiązania konkretnych problemów oraz przewidywać skutki planowanych działań;

KA7_KK2 - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań w kierunku poprawy dostępności środowiska edukacyjnego i społecznego z uwzględnieniem zasad projektowania uniwersalnego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.