Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YAKU Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł ogólnouczelniany - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu Antropologia kulturowa jest pogłębiona analiza zagadnień z zakresu wiedzy o kulturze, jej elementach oraz miejscu i funkcji człowieka w kulturze.

Pełny opis:

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Rok studiów/semestr: I rok/ 2 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca zespołowa, warsztat

Punkty ECTS: 4

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godz.

- udział w ćwiczeniach: 15 godz.

- realizacja pracy zespołowej: 20 godz.

- przygotowanie do zajęć: 20 godz.

- konsultacje: 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia: 20 godz.

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Razem: 125 godz.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Barnard A., Antropologia: zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

2. Barth F., Gigrich A., Parkin R., Silverman S., Antropologia. Jedna dyscyplina, cztery tradycje: brytyjska, niemiecka, francuska i amerykańska, WUJ, Kraków 2007.

3. Herzfeld M., Antropologia. Praktykowanie teorii w kulturze i społeczeństwie, WUJ, Kraków 2004.

4. Kempny M., Nowicka E. (red.), Badanie kultury: elementy teorii antropologicznej, PWN, Warszawa 2003.

5. Krawczyk E., Antropologia kulturowa. Klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wyd. UMCS, Lublin 2003.

6. Nobil A., Zmiana kulturowa : między historią a ewolucją, Wrocław 2006.

7. Nowicka E., Świat człowieka – świat kultury, PWN, Warszawa 2006.

8. Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 2002.

9. Buchowski M., Burszta W.J., O założeniach interpretacji antropologicznej, Warszawa 1992.

Literatura uzupełniająca:

1. Eller J.D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, Kraków 2012.

2. Levi-Strauss C., Antropologia wobec problemów współczesnego świata, Kraków 2013.

3. Filipiak M., Rajewski M. (red.), Rytuał: przeszłość i teraźniejszość, Lublin 2006.

4. Maisonneuve J., Rytuały dawne i współczesne, Gdańsk 1995, s. 7-39.

5. Pietraszko S., Studia o kulturze, Wrocław 1992.

6. Żurawski S., Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym (KA7_WG6).

2. Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów edukacyjnych (KA7_WG7).

3. Student ma uporządkowaną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach procesów edukacyjnych (KA7_WK2).

4. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących (KA7_WK5)

Umiejętności:

5. Student posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych (KA7_UW1).

6. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2).

7. Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych (KA7_UK2).

8. Student posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi (w tym dotyczącymi ochrony własności intelektualnej) (KA7_UK3).

9. Student posiada rozwinięte umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań pedagogicznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej subdyscypliny pedagogiki (KA7_UO1).

10. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji edukacyjnych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań (KA7_UO2).

Kompetencje:

11. Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego (KA7_KK1).

12. Student jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej; dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą (w tym dotyczące ochrony własności intelektualnej); poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowych działań pedagogicznych (KA7_KO1).

13. Student jest wrażliwy na problemy edukacyjne, gotowy do komunikowania się (w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii) i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pedagogiczne (KA7_KR1).

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania: wykład, dyskusja, konsultacje, praca zespołowa, praca indywidualna.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin w formie pisemnej (pytania otwarte -zalicza 51% prawidłowych odpowiedzi).

Warunki zaliczenia ćwiczeń: konieczne jest uzyskanie co najmniej 51% poprawnych odpowiedzi w pisemnym kolokwium, uzyskanie pozytywnej oceny za pracę zespołową, co najmniej 75% obecność na zajęciach oraz minimum 2 punkty za aktywność.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz, Sylwia Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

zdalnie

Pełny opis:

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Rok studiów/semestr: I rok/ 2 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. wykładów i 15 godz. ćwiczeń

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, praca zespołowa, warsztat

Liczba punktów ECTS 4 w tym:

- wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela 2

- o charakterze praktycznym 2

Literatura:

Antropologia kultury: zagadnienia i wybór tekstów, [red.] A. Mencwel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, M. Bloch, A.P. Cohen, i inni (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, F. Barth, A. Beteille, i inni (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

Barnard A., Antropologia. Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2006.

Brocki M., Antropologia społeczna i kulturowa w przestrzeni publicznej. Problemy, dylematy, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Burszta W.J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004.

Chomczyńska-Rubacha M., Rubacha K., Pleć kulturowa nauczycieli: funkcjonowanie w roli zawodowej, Impuls, Kraków 2007.

Deliege R., Historia antropologii: szkoły, autorzy, teorie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Deliege R., Historia antropologii: szkoły, autorzy, teorie, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011.

Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, WUJ, Kraków 2012.

Eller J. D., Antropologia kulturowa. Globalne siły, lokalne światy, WUJ, Kraków 2012.

Encyklopedia antropologii społeczno-kulturowej, A. Barnard, J. Spencer (red.), Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 2018.

Gajda J., Antropologia kulturowa, Część 1 i 2, Wydawnictwo Adam Marszałek ,Toruń, 2003.

Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009.

Głażewska E., Płeć i antropologia: kulturowa koncepcja płci w ujęciu Margaret Mead, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005.

Kalka K., Filozoficzna antropologia tomistyczna, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.

Kłoskowska A., Socjologia kultury, PWN, Warszawa 2007.

Kordys J., Kategorie antropologiczne i tożsamość narracyjna: szkice z pogranicza neurosemiotyki i historii kultury, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2006.

Kruszelnicki W., Zwrot refleksyjny w antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.

Kultura -Tradycja – Kontynuacja, J. Szadura, D. Gocół (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.

Levi-Strauss C., Antropologia wobec problemów współczesnego świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.

Nobil A., Zmiana kulturowa: między historią a ewolucją, Wydawnictwo: Arboretum, Wrocław2006.

Nowicka E., Świat człowieka - świat kultury, PWN, Warszawa 2009.

Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy Pax, Warszawa 2002.

Steward K., Mosty zamiast murów, PWN, Warszawa 2005.

Trzcińska I., Religia, system, ewolucja, Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków 2006.

Żurawski S., Obyczaje, języki, ludy świata, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Dakowicz
Prowadzący grup: Lidia Dakowicz, Sylwia Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.