Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia pedagogiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YGTP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia pedagogiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł podstawowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Wykłady z Antropologii pedagogicznej dotyczą refleksji nad jej miejscem w systemie wiedzy pedagogicznej. Ponadto przedmiotem rozważań jest człowiek w ujęciu antropologicznym, filozoficznym, fenomenologicznym.

Pełny opis:

Nazwa kierunku: Pedagogika

Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarna

Rok/ semestr studiów: I rok / 2 semestr

Liczba godzin dydaktycznych: 15 godz. wykładów

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach – 15 godz.

- studiowanie literatury – 15 godz.

- udział w konsultacjach – 5 godz.

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 15 godz.

Razem: 50 godz.

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 20 godz. (1 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 30 godz. (1 ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Burszta W., Różnorodność i tożsamość: antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004.

2. Dilthey W., Rozumienie innych osób i ich przejawów życia, w: tenże, Budowa świata historycznego w naukach humanistycznych, Gdańsk 2004.

3. Mucha J., Oblicza etniczności, Kraków 2005.

4. Ostasz L., Rozumienie człowieka: antropologia filozoficzna, Olsztyn 2003.

5. Patočka J., Człowiek duchowy a intelektualista, w: tenże, Eseje heretyckie z filozofii dziejów, Warszawa 1998.

6. Rappaport R., Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.

7. Rega A., Człowiek w świecie symboli. Antropologia filozoficzna M. Eliadego, Kraków 2001.

8. Simmel, Dygresja w związku z zagadnieniem, jak możliwe jest społeczeństwo, w: tenże, Pisma socjologiczne, Warszawa 2008.

9. Starzyńska-Kościuszko E., Filozoficzne koncepcje człowieka, Warszawa 1996.

10. Waligórski A., Antropologiczna koncepcja człowieka, Warszawa 1973.

Literatura uzupełniająca:

1. Lurker M., Przesłanie symboli w mitach, kulturach i religiach, Warszawa 2011.

2. Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, Warszawa 2005.

3. Nowicka E., Świat człowieka-świat kultury, Warszawa 2007.

4. Sulima R., Antropologia codzienności, Kraków 2000.

5. Trzcińska I., Religia, system, ewolucja, Kraków 2006.

6. Żurawski S., Obyczaje, języki, ludy świata, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym (KA7_WG1).

2. Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania (KA7_WG3).

Umiejętności:

3. Student potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2).

4. Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając

zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych (KA7_UK2).

Kompetencje:

5. Student docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla rozwoju jednostki i prawidłowych więzi w środowiskach społecznych, ma pozytywne nastawienie do nabywania wiedzy z zakresu studiowanej dyscypliny naukowej i budowania warsztatu pracy pedagoga (KA7_KK3).

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja i ocena osiągniętych przez studenta efektów kształcenia: pisemne zaliczenie (zalicza 51% poprawnych odpowiedzi).

Wymagana jest obecność na wykładach. Możliwa 1 nieobecność (bez względu na jej przyczynę). Pozostałe ewentualne nieobecności należy zaliczyć w formie uzgodnionej z osobą prowadzącą przedmiot.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)