Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy estetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YPES
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy estetyki
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł podstawowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot przekazuje podstawowy zasób wiedzy dotyczący sztuki, twórczości, kategorii estetycznych, odbioru sztuki. Podczas wykładów przedstawione zostaną także wybrane zagadnienia związane z obecnością wartości w kulturze i w sztuce, ze szczególnym uwzględnieniem relacji pomiędzy wartościami estetycznymi a etycznymi w życiu współczesnego człowieka. Celem zajęć jest wyposażenie studentek i studentów w umiejętność krytycznego postrzegania estetycznego wymiaru życia i współczesnych praktyk kulturowych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Tematyka zajęć obejmuje zagadnienia związane z tworzeniem, odbiorem oraz dziełem sztuki, a także zagadnienia związane z wartościami i wartościowaniem w sztuce i kulturze. Studenci dowiadują się o kontekście historycznym zagadnień i o ich pojmowaniu w kulturze współczesnej. Zostają również wyposażeni w kompetencje orzekania o wartościach występujących w sztuce.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł podstawowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk humanistycznych, dyscyplina – nauki o kulturze i religii

Rok studiów/semestr: I rok/semestr II (studia drugiego stopnia)

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów: przydatna jest wiedza zdobyta na przedmiotach z zakresu wiedzy o sztuce lub filozofii.

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 godzin wykładów.

Metody dydaktyczne: Wykład problemowy z elementami dyskusji, prezentacje multimedialne, konsultacje.

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Rodzaje aktywności:

– udział w wykładach – 10 godzin;

– przygotowanie do wykładów – 15 godzin;

– przygotowanie do zaliczenia – 22 godziny;

– konsultacje – 3 godziny;

Razem 50 godzin, co odpowiada 2 punktom ECTS

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studentki/studenta związany z zajęciami:

– wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela – 13 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

– o charakterze praktycznym – 37 godzin, co odpowiada 1,5 punktu ECTS

Literatura:

• Brach-Czaina Jolanta, 1992, Odkrywanie-Adaptacja-Ekspresja, [w:] tejże, Twórczy odbiór sztuki, Białystok, s. 111-128.

• Gołaszewska Maria, 1990, Rodzaje wartości estetycznych, [w:] tejże, Istota i istnienie wartości, Warszawa: PWN, s. 351-372.

• Ingarden Roman, 1970, Przeżycie estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, t. III, Warszawa: PWN, s. 97-102.

• Ingarden Roman, 1970, Wartości artystyczne i wartości estetyczne, [w:] tegoż, Studia z estetyki, T. III, Warszawa: PWN.

• Tatarkiewicz Władysław, 1976, Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: PIW.

• Winterson Jeanette, 2001, O sztuce, [w:] tejże, O sztuce. Eseje o ekstazie i zuchwalstwie, tłum. Zbigniew Batko, Poznań: REBIS.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza studentek i studentów:

• znają podstawowe pojęcia odpowiadające kategoriom estetycznym takim jak wartości estetyczne, przeżycie estetyczne itp.;

• znają podstawowe zasady podejmowania filozoficznej refleksji estetycznej w zakresie rozumienia sztuki i kultury.

2. Umiejętności studentek i studentów:

• poprawnie stosują poznaną terminologię i pojęcia;

• potrafią stawiać pytania dotyczące znaczeń obecnych w sztuce najnowszej.

3. Kompetencje społeczne studentek i studentów:

• posiadają umiejętność krytycznej oceny zjawisk społecznych i kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę.

• Zaliczenie ustne lub pisemne (w formie testu) na ocenę. W przypadku ustnej formy zaliczenia student podpisuje się w protokole, potwierdzając znajomość uzyskanej oceny.

• Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest posiadanie wiedzy dotyczącej zagadnień poruszanych w trakcie wykładów oraz w podanej literaturze.

• Aby otrzymać ocenę pozytywną z zaliczenia student powinien uzyskać nie mniej niż 51% punktów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Świdzińska
Prowadzący grup: Dorota Świdzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)