Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YPPO
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika porównawcza
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.zimowy
Moduł kierunkowy - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student przystępujący do studiowania pedagogiki porównawczej powinien posiadać wiedzę z filozofii, filozofii edukacji, socjologii, socjologii edukacji, ekonomii, ekonomiki oświaty, polityki społecznej, krajowej polityki oświatowej, historii wychowania, pedagogiki ogólnej, metodologii badań społecznych. Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zdobycie przez studentów ogólnej orientacji w zakresie problematyki przedmiotu, jako dyscypliny naukowej; kształtowanie kompetencji krytycznych w zakresie analizy problematyki edukacyjnej i rzeczywistości wychowawczej na świecie; rozwijanie kompetencji poznawczych w zakresie analizowania zjawisk edukacyjnych w ujęciu porównawczym i międzynarodowym.

Student zdobywa wiedzę w zakresie: polityczno-ekonomicznych i kulturowo-społecznych uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju współczesnej edukacji na świecie; specyfiki komparatystyki oświatowej jako samodzielnej dyscypliny naukowej, jej przedmiotu, celów, zadań i funkcji; teoretycznych założeń i metodologicznych podstaw międzynarodowych badań porównawczych; narzędzi porównawczych, czyli wskaźników rozwoju nowoczesnych systemów oświatowych, oraz ich znaczenia w kreowaniu krajowej i międzynarodowej polityki oświatowej; analizy porównawczej europejskich i poza europejskich systemów oświatowych

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki;

Forma studiów - stacjonarne i niestacjonarne;

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne, międzynarodowa komparatystyka oświatowa;

Rok studiów - 1 rok 2 stopnia;

Wymagania wstępne - Student przystępujący do studiowania pedagogiki porównawczej powinien posiadać wiedzę z filozofii, filozofii edukacji, socjologii, socjologii edukacji, ekonomii, ekonomiki oświaty, polityki społecznej, krajowej polityki oświatowej, historii wychowania, pedagogiki ogólnej, metodologii badań społecznych. Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń;

Metody dydaktyczne - metody podające, dyskusja, zadania projektowe, praca zespołowa, konsultacje indywidualne;

Punkty ECTS - 7

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach – 15 godzin, udział w ćwiczeniach – 30 godzin, przygotowanie do zajęć – 30 godzin, udział w konsultacjach - 30 godzin, realizacja zadań projektowych- 15 godzin, przygotowanie do kolokwium – 25 godzin, przygotowanie do egzaminu – 30 godzin;

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 75 godzin i 3 punkty ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 100 godzin i 4 punkty ECTS.

Literatura:

Cudowska A. (red.): Kierunki rozwoju edukacji w zmieniającej się przestrzeni społecznej, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana. Białystok 2011

Cudowska A.: Tendencje rozwojowe edukacji w społeczeństwie zaawansowanej nowoczesności. W: Edukacja jutra. Aksjologia, innowacje i strategie rozwoju. Pod red. K. Denka, A. Kamińskiej, W. Kojsa, P. Oleśniewicza, Oficyna Wydawnicza „Humanitas”. Sosnowiec 2011 (s. 143-161)

Kępski Cz., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2016

Nowakowska-Siuta R., Pedagogika porównawcza. Problemy, stan badań i perspektywy rozwoju, "Impuls", Kraków 2014

Nowakowska-Siuta R., Dmitruk-Sierocińska K. (red.), Polityka oświatowa w perspektywie porównawczej, "Impuls", Kraków 2018

Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2007

Pedagogika. Podręcznik akademicki, t. 2, red. Z. Kwieciński i B. Śliwerski, PWN, Warszawa 2004 (część I, rozdz. 3; część III)

Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2010

Potulicka E., Hildebrandt-Wypych D., Czech-Włodarczyk C. (red.), Systemy edukacji w krajach europejskich, "Impuls", Kraków 2012

Prokop J., Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej. Teoria i praktyka europejska, Erica, Warszawa 2013

Průcha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2006

Rabczuk W., Polityka edukacyjna Unii Europejskiej. Nowe konteksty, IBE, Warszawa 2007

Váňová M., Pedagogika porównawcza, w: Pedagogika, t. 2, Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, red. B. Śliwerski, GWP, Gdańsk 2006 (s. 49-105)

Edukacyjne strony internetowe oraz aktualne materiały czasopiśmiennicze

Efekty uczenia się:

1. Student zna elementarną terminologię używaną w komparatystyce oświatowej, ma elementarną wiedzę o usytuowaniu pedagogiki porównawczej w systemie innych nauk oraz o jej specyfice

2. Zna różne modele kształcenia na świecie, w zakresie edukacji obowiązkowej, średniej i wyższej, rozumie ich uwarunkowania oraz zna wybrane systemy edukacji w innych krajach, jako egzemplifikacji modeli kształcenia na świecie

3. Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z komparatystyki oświatowej do analizowania i interpretowania faktów oświatowo-wychowawczych na świecie w kontekście sytuacji politycznej, ekonomicznej, społecznej i kulturowej różnych krajów

4. Ma przekonanie o potrzebie podejmowania działań w zakresie doskonalenia edukacji, wykazuje aktywność w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań dydaktycznych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i aktywności na ćwiczeniach; egzamin pisemny z przedmiotu.

Obecność studenta na ćwiczeniach jest obowiązkowa; zaliczenie ćwiczeń jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Opanowanie przez studenta wymaganego zakresu wiedzy i nabycie określonych umiejętności wskazanych w efektach uczenia się. Zdobycie przez studenta kompetencji społecznych w zakresie właściwego stosunku do prowadzącego przedmiot i do samego przedmiotu (np. kultura zachowania i języka w interakcjach z wykładowcą, obowiązkowość i zaangażowanie w realizacji zadań dydaktycznych).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)