Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Specjalistyczny warsztat językowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-2YHDTN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalistyczny warsztat językowy
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. PW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem warsztatów jest poznanie specjalistycznego słownictwa pedagogicznego w języku niemieckim oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nim. W trakcie trwania zajęć rozwijana jest umiejętność analizy tekstu, prezentacji wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki oraz podejmowania dyskusji naukowej poprzez wyrażanie i uzasadnianie własnych opinii.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, Moduł MK_1, przedmioty kształcenia ogólnego

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne

Rok studiów/semestr: II rok, studia drugiego stopnia, semestr zimowy

Wymagania wstępne: zakłada się znajomość języka niemieckiego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B2

Liczba godzin: 30 godz., ćwiczenia

Metody dydaktyczne: warsztaty, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w ćwiczeniach: 30h

Przygotowanie do ćwiczeń: 15h

Udział w konsultacjach: 5h

Razem: 50h (2 ECTS)

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 35h (1,1 ECTS)

- o charakterze praktycznym - 50h (1,5 ECTS)

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

1. Zna terminologię pedagogiczną w języku niemieckim i umie się nią posłużyć. K_W07

2. Ma umiejętności językowe pozwalające na przetłumaczenie z języka polskiego na język niemiecki tekstu pedagogicznego. K_U15

3. Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych lub prezentacji multimedialnych w języku niemieckiego, z wykorzystaniem różnych, samodzielnie dobranych ujęć teoretycznych i różnych materiałowK_U17

4. Zna zakres posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności językowych oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie. K_K01

5. Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej różne role oraz krytycznie ocenić pracę zespołową. Posiada umiejętność prowadzenia dyskusji oraz potrafi dokonać jej podsumowania. K_K04

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę po 1 semestrze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)