Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN1-1HEL
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele:

• zapoznanie studentów z podstawowymi kategoriami pojęciowymi, dotyczącymi przedmiotu (auksologia, ontogeneza, rozwój, doświadczenie, zdarzenia życiowe, zmiana rozwojowa, czas,akceleracja, dymorfizm płciowy, zdrowie, choroba, wychowanie w kontekście rozwoju człowieka),

• ukazanie etapów rozwoju ontogenetycznego człowieka w kontekście cyklu życia

• przedstawienie koncepcji rozwoju człowieka

• potrzeby człowieka na poszczególnych etapach rozwoju w kontekście Psychospołecznej Teorii Rozwoju Erika Eriksona i Teorii Potrzeb Abrahama Maslowa

• zapoznanie studentów z problemami seksualności współczesnej młodzieży,

• prezentacja zaburzeń rozwoju i chorób człowieka na poszczególnych etapach życia

• wdrażanie studentów do analizowania literatury przedmiotu.

Pełny opis:

Rok studiów/semestr: I rok, I stopnia Praca Socjalna/ semestr zimowy

Wymagania wstępne(tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów):Student uczęszczający na wykłady z przedmiotu Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia powinien posiadać podstawową wiedzę dotyczącą rozwoju człowieka na poziomie kształcenia szkoły średniej, a także dotyczącą zagadnień z obszaru psychologii ogólnej i rozwojowej Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 8 godzin, wykład, 7 godzin ćwiczenia, zajęcia w 2020/2021 roku odbywają się w formie zdalnej w pozostałych latach w zależności od sytuacji epidemicznej,

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja filmów, prace studentów wykonane w zespołach, pogadanka, burza mózgów, indywidualne konsultacje

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział studenta w wykładach i ćwiczeniach: 15h

Przygotowywanie się do zaliczenia: 15h

Analizowanie literatury przedmiotu: 15h

Konsultacje: 30h

Przygotowanie prezentacji, referatu w zespołach: 15 h

Wskaźniki ilościowe Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

Liczba godzin Punkty ECTS

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 45 -1,5

o charakterze praktycznym 45- 1,5

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Doleżych B., Łaszczyca P. (red.), Biomedyczne podstawy rozwoju z elementami higieny szkolnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

2. Jaczewski A. (red.), Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005.

3. Jopkiewicz A., Suliga E., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji, Radom -Kielce 2005.

4. Świderska M., Budzyńska – Jewtuch I., Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno –Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2008.

5. Woynarowska B., Kowalewska A., Izdebski Z., Komosińska K., Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2010, 2012.

Literatura uzupełniająca:

1. Erikson E. H., Tożsamość a cykl życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004.

2. Erikson E. H., Dzieciństwo i społeczeństwo, przeł. P. Hejmej, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.

3.Jundziłł E., Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.

4.Kaczmarek B., Markiewicz K., Orzechowski S.(red.), Nowe wyzwania w rozwoju człowieka, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

5. Keudel H., Capelle B., Choroby wieku dziecięcego, przeł. Adamus P., Wydawnictwo Olesiejuk, Warszawa 2011.

6. Kliszcz, J., Psychologia potrzeb osób starszych : potrzeby psychospołeczne po 65. roku życia, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2019.

7. Komorowska-Pudło M., Seksualność młodzieży przełomu XX i XXI wieku, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

8. Stępień A., Profilaktyka zdrowia seksualnego i zapobiegania wczesnej ciąży w środowisku szkolnym, [w:] Marek F., Śliwa S. (red.), W

poszukiwaniu optymalnych oddziaływań pedagogicznych w środowisku lokalnym, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu,

Opole 2011.

9. Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2012.

10. Woynarowska B. (red.), Edukacja zdrowotna, PWN, Warszawa 2017.

Efekty uczenia się:

Absolwent:

ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów biologicznych, społecznych, psychologicznych i pedagogicznych;

zna wybrane koncepcje człowieka: pedagogiczne, psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej ;

jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych;

potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego,fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Student otrzymuje zaliczenie na ocenę na podstawie pozytywnie napisanego testu zawierającego pytania zamknięte i otwarte z treści poruszanych na wykładzie i ćwiczeniach. UWAGA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 ZE WZGLĘDU NA EPIDEMIĘ KORONAWIRUSA ZALICZENIE PISEMNE ODBĘDZIE SIĘ NA PLATFORMIE BLACKBOARD, w pozostałych latach w formie stacjonarnej lub zdalnie w zależności od sytuacji epidemicznej. Do testu dopuszczony jest Student, który ma 51% obecności na wykładach. W sytuacji choroby podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie, w przypadku innych losowych sytuacji lub długotrwałej choroby Studenta uniemożliwiającej uczestniczenie w wykładach sprawy rozpatrywane są indywidualnie przez prowadzącego przedmiot. Zaliczenie otrzymuje Student, który uzyskał 51% wymaganych punktów z zaliczenia pisemnego. Studentowi przysługują dwa terminy zaliczenia wykładu. W przypadku nieobecności w pierwszym terminie Studentowi przysługują dwa terminy, jeśli nieobecność jest usprawiedliwiona, np. zwolnieniem lekarskim. Brak usprawiedliwienia powoduje utratę jednego terminu zaliczenia. Oceny pozytywne z zaliczenia nie podlegają poprawie.

Ćwiczenia: Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności oraz napisanej pracy na temat potrzeb człowieka, każdą kolejną nieobecność należy zaliczyć u prowadzącego przedmiot. W sytuacji choroby podstawą do usprawiedliwienia nieobecności jest zwolnienie lekarskie, w przypadku innych losowych sytuacji lub długotrwałej choroby Studenta uniemożliwiającej uczestniczenie w ćwiczeniach sprawy rozpatrywane są indywidualnie przez prowadzącego przedmiot. Student, który nie uzyska 51% obecności na ćwiczeniach, nie może być dopuszczony do zaliczenia przedmiotu.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)