Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN1-1PSL
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika specjalna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

1. Wyposażenie studentów w elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat pedagogiki specjalnej jako nauki, jej subdyscyplin, obejmującą terminologię oraz teoretyczne podstawy z zakresu psychospołecznego funkcjonowania osób z różnymi niepełnosprawnościami;

2. Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością oraz ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym;

3. Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych i strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością


Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: I rok/ 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 8 godz. - wykłady; 7 godz. - ćwiczenia

Punkty ECTS: 4 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

- Udział w wykładach - 8h

- Udział w ćwiczeniach - 7h

- Przygotowanie do zajęć (wykłady i ćwiczenia) - 30h

- Udział w konsultacjach - 10h

- Wykonanie zadania projektowego - 15h

- Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń - 10h

- Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim - 20h

Razem: 100h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 26h/1pkt ECTS

- o charakterze praktycznym - 74h/3pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dykcik W. (2010), Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Poznań: Wyd. Naukowe PTP.

Głodkowska J., Sipowicz K., Patejuk-Mazurek I. (red.) (2018), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kirenko J. (2004), Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie.

Krause A. (2004), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

Podgórska-Jachnik D. (2014), Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Sękowska Z. (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wyd. WSPS.

Literatura uzupełniająca:

Barens, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. tłum. P. Morawski, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Gajdzica Z. (red.) (2013), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

Kowalik S. (2007), Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Rzedzicka K. D., Kobylańska A. (red.) (2003), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”(wybrane teksty).

Sakowicz-Boboryko A. (2016), Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Smith D. D. (2011), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki 2, red. naukowa A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Warszawa: Wyd. APS.

Zemło M., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Dziekońska M., Otapowicz D., Szada-Borzyszkowska J., Mantur J. (2018), W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok – Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.

Efekty uczenia się:

KA6_WG4 - Ma elementarną wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwoju osób z różnym rodzajem niepełnosprawności, ich wspólnych i swoistych potrzeb w zakresie adaptacji społecznej oraz trudności w tym zakresie;

KA6_WK5 - Ma wiedzę na temat ewolucji poglądów dotyczących ujmowania niepełnosprawności, kierunków zmian w podejściu do osób z niepełnosprawnością, ich uczestnictwa w przestrzeni społecznej, edukacyjnej, rehabilitacyjnej;

KA6_UW1 - Potrafi rozpoznawać, analizować i interpretować problemy dotyczące funkcjonowania osób z niepełnosprawnością w różnych obszarach życia społecznego z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania;

KA6_UO6 – Potrafi ocenić skuteczność działań podejmowanych w zakresie normalizacji warunków życia, integracji i inkluzji społecznej osób z niepełnosprawnością

KA6_KK2 - Jest wolny od uprzedzeń i stereotypów społecznych dotyczących postrzegania i rozumienia osób z niepełnosprawnością, ma przekonanie o potrzebie włączania się w działania na rzecz ich autonomii i normalizacji warunków życia

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: metody asymilacji wiedzy (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (dyskusja, giełda pomysłów)

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)