Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN1-1PSS
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Realizując zajęcia z przedmiotu psychologia społeczna prowadzący stawia przed sobą następujące cele:

- zapoznanie studentów z podstawowymi mechanizmami i procesami kierującymi zachowaniem ludzi

- przekazanie wiedzy na temat konsekwencji wpływu społecznego (pożądanych i niepożądanych) oraz procesu percepcji społecznej i błędów percepcyjnych

- pobudzenie refleksji na temat indywidualnych i sytuacyjnych uwarunkowań własnego zachowania

Skrócony opis:

Podstawowym zadaniem kształcenia w ramach przedmiotu jest ukazanie związków jednostki z jej otoczeniem społecznym i wzajemnego wpływu, jaki na siebie wywierają. Zrozumienie zasad i mechanizmów funkcjonowania człowieka jako części różnorodnych układów społecznych, stanowi podstawę rozpoznania problemów społecznych i wychowawczych, a w konsekwencji budowania trafnych programów pomocy czy interwencji.

Pełny opis:

Profil: ogólnoakademicki

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Studia niestacjonarne

1 rok I st. Praca Socjalna

Język polski

wykłady (8 godz.), ćwiczenia (7 godz.)

Punkty ECTS 4.00

Nakład pracy studenta:

- wymagający obecności nauczyciela - 8 godz. (wykład) + 7 godz. (ćwiczenia) + 10 godz. (konsultacje) = 25 godz. (1,0 ECTS)

- praca samodzielna - 20 godz. (przygotowanie do zajęć) + 20 godz. (przygotowanie do kolokwium) + 20 godz. (przygotowanie do egzaminu)=60 godz.(3,0 ECTS)

Zagadnienia omawiane na wykładach:

Przedmiot i miejsce psychologii społecznej wśród innych nauk społecznych. Psychologia społeczna a problemy społeczne. Konstruowanie rzeczywistości społecznej. Zniekształcenia poznawcze i ich znaczenie w budowaniu wiedzy o sobie i świecie społecznym. Analiza zjawiska konformizmu i wpływu autorytetu na zachowania społeczne. Stereotypy i oczekiwania. Mechanizmy poznawcze kształtowania się stereotypów i ich wpływ na oceny społeczne. Osobowościowe, społeczne i emocjonalne źródła uprzedzeń. Przeciwdziałanie procesom dyskryminacji.

Zagadnienia omawiane na ćwiczeniach:

Konflikt pomiędzy potrzebą indywidualności a bycia z innymi ludźmi - analiza zjawiska konformizmu. Reakcje na wpływ społeczny: uleganie, identyfikacja, internalizacja. Posłuszeństwo jako forma uległości. Wpływ autorytetu na zachowania społeczne. Mechanizmy agresji. Sposoby zapobiegania zachowaniom agresywnym

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Aronson. E. Wilson T. Akert. R. (Red.). (1997). Psychologia społeczna. Serce i umysł. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka, r.1, 4, 5,, 11, 13

Aronson E. (2004), Człowiek istota społeczna, Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca:

Aronson E. (red.), (2001). Człowiek istota społeczna . Wybór tekstów. Część II, IV, VI, VII. Warszawa: PWN

Cialdini R. (2007). Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk: GWP

Efekty uczenia się:

KA6_WG3 - student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych i psychologicznych, zna wybrane koncepcje człowieka: psychologiczne, społeczne stanowiące teoretyczne podstawy pracy socjalnej

KA6_WG4 - jest wyposażony w wiedzę na temat możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych

KA6_WG5 - ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach

KA6_WG8 - student zna mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi; rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi

KA6_WK4 - jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny psychologii społecznej wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań

KA6_UW1 - potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie poradnictwa, kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji

Metody i kryteria oceniania:

Test wiedzy (forma pisemna lub ustna), samodzielna analiza materiałów źródłowych, dyskusja, esej, analiza przypadku, konsultacje indywidualne

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)