Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN1-1SOC
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy socjologii
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS niestac.
Moduł podstawowy - niestac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest:

• Przedstawienie zasadniczych pojęć używanych na gruncie socjologii.

• Zapoznanie się z problemami będącymi przedmiotem analizy socjologicznej.

• Wskazanie możliwości zastosowania wiedzy socjologicznej w życiu codziennym.

• Kształtowanie umiejętności wnikliwej obserwacji otaczającej rzeczywistości

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod przedmiotu 380- SN1-1SOC

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr I rok studiów; semestr I

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: socjologia

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

8 godz. wykładu + 7 godz. ćwiczeń

Punkty ECTS: 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach oraz przygotowanie do ćwiczeń – 25 godz.– 1 pkt ECTS

przygotowanie do egzaminu – 25 godz – 1 pkt ECTS

lektura literatury uzupełniającej - 25 godz. - 1 pkt ECTS

konsultacje indywidualne – 35 godz. – 1 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela:

50 godz. (15 godz. zajęć + 35 godz. konsultacji) = 2 pkt ECTS

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (godziny o charakterze praktycznym) - 50 godz. = 2 pkt ECTS

Literatura:

a) J. Turner, Socjologia. Podstawowe pojęcia i ich zastosowanie, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1994.

b) N. Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 1997.

c) P.Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2012

d) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2003

e) F. Znaniecki, Socjologia wychowania, Warszawa 2001

f) B. Szatur-Jaworska, P. Błędowski, M. Dzięgielewska (red.), Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRAJR 2006.

g) A. Leszczyńska-Rejchert, Człowiek starszy i jego wspomaganie – w stronę pedagogiki starości, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu

Warmińsko-Mazurskiego 2005

h) E. Trafiałek, Starzenie się i starość. Wybór tekstów z gerontologii społecznej. Wszechnica Świętokrzyska Kielce 2006.

i) E. Lisowska, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Szkoła Główna Handlowa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.

j) C. M. Renzetti, D. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

k) A. Giddens, Socjologia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

l) Oxfordzki Słownik socjologii i nauk społecznych, G. Marshall (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007

ł) M. Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

m) J. Szymczyk, Elementy socjologii ciała, [w:] Michał Skrzypek (red.), Socjologia medycyny w multidyscyplinarnych badaniach

humanizujących biomedycynę, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 197-222.

n) Ch. Shilling, Socjologia ciała, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.

Efekty uczenia się:

1. Wiedza: student ma uporządkowaną elementarną wiedzę na temat procesów społecznych. Zna wybrane koncepcje człowieka – przede wszystkim społeczne stanowiące teoretyczne podstawę pracy socjalnej. KA6_WG3

2. Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami. KA6_WG5

3. Student zna definicję podstawowych problemów społecznych: posiada wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania. KA6_WG6

4. Jest wyposażony w wiedzę dotyczącą kluczowych przemian i mechanizmów współczesnego świata; posiada wiedzę z dziedziny nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie motywów i wzorów ludzkich zachowań. KA6_WK4

4. Umiejętności: student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działań w pracy socjalnej w Polsce i w Unii Europejskiej. KA6_UW4

5. Potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pracy socjalnej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania, interpretowania problemów społecznych z zastosowaniem strategii ich rozwiązywania KA6_UW5

Metody i kryteria oceniania:

Podczas wykładów osoba je prowadząca omawia przygotowane treści z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz filmów

edukacyjnych.

Oprócz prezentacji wykorzystywane będą również takie metody nauczania jak:

• burza mózgów

• dyskusja poruszająca kwestie omówione podczas wykładu

• konsultacje indywidualne

Metody dydaktyczne wykorzystywane w trakcie ćwiczeń to:

- dyskusja inicjowana przez prowadzącego zajęcia,

- praca w grupach (do jej wykonania potrzebna jest znajomość tekstów zadanych do przygotowania na dane zajęcia),

- analiza treści,

- burza mózgów,

- prezentacje multimedialne,

- konsultacje indywidualne

Forma zaliczenia przedmiotu:

- studenci zaliczają wykład poprzez napisanie egzaminu i otrzymanie oceny pozytywnej - aby taką ocenę uzyskać, należy zdobyć 51% punktów przewidzianych do zdobycia.

Student ma prawo do nieobecności na jednym wykładzie, co jest rozumiane jako nieobecność podczas wykładu/ bloku wykładów przewidzianych rozkładem zajęć na dany dzień. Zaliczeniem każdej kolejnej nieobecności będzie przygotowanie konkretnej pracy, ustalonej przez prowadzącego ze studentem.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

a) obecność na ćwiczeniach - student ma prawo do jednej nieobecności, która nie wpływa na ocenę końcową i nie wymaga zaliczenia podczas konsultacji

b) aktywny udział studenta w zajęciach – przygotowanie zadanego materiału, włączanie się w dyskusję prowadzoną w oparciu o wcześniej zadaną do przeczytania lekturę

c) zaliczenie kolokwium końcowego (zaliczeniowego) sprawdzającego treści omawiane podczas zajęć - kolokwium będzie miało formę pisemną (pytania otwarte, zamknięte; półzamknięte); aby zaliczyć kolokwium student musi uzyskać 51% punktów możliwych do zdobycia

Za wymienione wyżej elementy zaliczenia student, w trakcie całego semestru, będzie otrzymywał konkretną liczbę punktów.

Aby zaliczyć ćwiczenia, student musi uzyskać 51% punktów możliwych do uzyskania w trakcie trwania semestru.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)