Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-1GTD Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja, monitorowanie i ewaluacja projektów społecznych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 2st. PS niestac.
Moduł kierunkowy - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe

Założenia (opisowo):

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy, kierunkowy

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, praca socjalna

Rok studiów/semestr: I rok, II stopnia, semestr II

Wymagania wstępne: student powinien posiadać wiedzę z zakresu podstaw pracy socjalnej; powinien potrafić dokonać analizy świata otaczającego, a także rozumieć specyfikę dziedziny naukowej oraz dostrzegać powiązania pomiędzy pracą socjalna a innymi naukami społecznymi.


Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia egzaminu w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma BlackBoard. Student przystępujący do egzaminu powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z:

- podstawowymi narzędziami i kryteriami ewaluacji projektów społecznych,

- znaczeniem poprawnej organizacji, monitorowania i ewaluacji projektów społecznych.

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Liczba godzin: 8 godz. wykład,

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na wykładach – 7 godz.

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 18 godz.

Razem: 25 h – 1 pkt. ECTS

- Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do zajęć, przygotowanie do testu, – 25 h – 1 pkt. ECTS

Liczba godzin: 7 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne: konsultacje, praca w grupach, wykorzystanie narzędzi multimedialnych, dyskusja

Punkty ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

- Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim

Obecność na wykładach 7 godz.

Konsultacje z nauczycielem akademickim – 18 godz.

Razem: 25 h – 1 pkt. ECTS

- Samodzielna praca studenta:

przygotowanie się do zajęć, prezentacji zaliczającej przedmiot – 25 h – 1 pkt. ECTS

Literatura:

E. Kantowicz (red.), Koncepcja i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, Olsztyn 2010.

L. Korporowicz, Ewaluacja w edukacji, Warszawa 1997.

A. Kurowska, Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa 2011.

E. Marynowicz-Hetka, L. Filion, D. Wolska-Prylińska (red.), Kultura praktyki przedstawicieli profesji społecznych - podejścia mediacyjne w działaniu społecznym, Łódź 2014.

K. Ornacka, Ewaluacja jako nowe wyzwanie dla pracy socjalnej. Nadzieje i rozczarowania, (w:) K. Marzec-Holka (red.), Pomoc społeczna. Praca socjalna. Teoria i praktyka, Bydgoszcz 2003 T.1.

K. Ornacka, Ewaluacja. Miedzy naukami społecznymi i praca socjalną, Kraków 2003.

M. Łotys, Ewaluacja i rozlicznie projektów,

B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych, Warszawa 2010.

M. Szpunar (red.), Badania w pracy socjalnej, Gdańsk 2014.

J. Szymanowska (red.), Ewaluacja w pracy socjalnej. Badania, kształcenie, praktyka, Kraków 2011.

Z. Tarkowski, Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2000.

Efekty uczenia się:

Student:

Rozumie źródła pracy socjalnej. Zna terminologię używaną w pracy socjalnej oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym. KW_01; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma uporządkowaną wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej. KW_03; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i przetwarzania danych oraz nowoczesne technologie (ICT) stosowane w pracy socjalnej do opisu i diagnozowania problemów, instytucji i struktur w obszarze pomocy społecznej. KW_12, sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Posiada umiejętność formułowania celów, planowania i oceny skuteczności swoich działań w pracy socjalnej. Potrafi rozpoznawać sytuacje zagrożenia zdrowia psychicznego, fizycznego i udzielać pomocy w formie kierowania do właściwych, kompetentnych osób i instytucji. KU_04; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Posiada umiejętności badawcze: rozróżnia orientacje w metodologii badań społecznych, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski oraz wskazuje kierunki dalszych badań. KU_06; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), zaliczenie

Jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki. KK_03; sposób weryfikacji: dyskusja, praca w grupie (obserwacja prowadzącego)

Metody i kryteria oceniania:

Aby zaliczyć przedmiot należy:

- zaliczyć ćwiczenia na co się składa: aktywność, praca w grupie, prezentacja końcowa.

- zaliczyć wykłady - egzamin końcowy - 51% - wynik pozytywny

Dopuszczalne jest jedna nieobecność. Ponadprogramowe nieobecności zalicza się w toku indywidualnej dyskusji na konsultacjach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.