Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-2BCO
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS niestac.
Moduł podstawowy - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studiowanie przedmiotu komunikacja społeczna wymaga od studenta ogólnej orientacji teoretycznej w zakresie pojęć socjologicznych: społeczeństwo, społeczny. Rozumienia procesów społecznych w kategoriach pojeciowych - nie tylko literalnie.

Skrócony opis:

Komunikacja społeczna to przedmiot studiów, który podejmuje analizę zjawiska komunikowania się w perspektywie zasad i warunków społecznych i kulturowych. Analiza dyskutowanych zagadnień dotyczy zarówno semiotycznego układu jak i społecznych standardów do komunikowania się.

Pełny opis:

Omawiana problematyka na wykładach dotyczy argumentów społecznego charakteru procesu komunikacji. Analizowane bedzie spojrzenie na komunikowanie sie z perspektywy celu, przedmiotu czy tez uwzgledniona bedzie relacja jako zapśredniczająca procesy komunikowania sie. Drugim sposobem analizy komunikacji bedzie spojrzenie semiotyczne na znaki komunikacyjne i ich sensowność oraz źródła owej sensowności. Komunikacja masowa zmieniła jakosciowo układ komunikowania sie ludzi. Omówione będa modele komunikacji masowej i ich konsekwencje dla postrzegania i rozumienia relacji. Socjolingwistyka to spojrzenie na komunikacje przez pryzmat uzywania w procesie komunikowania sie znaków/symboli w celu kontrolowania narracją. Przeanalizowana będzie na wykładzie problematyka narracji w procsesie komunikowania się.

Literatura:

• Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice

• Griffin E., Podstawy komunikacji społecznej

• Dobek - Ostrowska B.,Podstawy komunikowania społecznego

• Fiske J., Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem

Efekty uczenia się:

KA7_WG4 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów

komunikacyjnych oraz możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w

świetle teorii naukowych

KA7_UU1 jest świadomy poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształceni

KA7_KO2 Potrafi generować oryginalne sposoby komunikowania się adekwatnie do złożonej komunikacji społecznej i prognozować przebieg porozumienia oraz

przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach

praktycznych

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe oraz test sprawdzający wiedzę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Misiejuk
Prowadzący grup: Dorota Misiejuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Komunikacja społeczna to przedmiot studiów, który podejmuje analizę zjawiska komunikowania się w perspektywie zasad i warunków społecznych i kulturowych. Analiza dyskutowanych zagadnień dotyczy zarówno semiotycznego układu jak i społecznych standardów do komunikowania się.

Pełny opis:

Omawiana problematyka na wykładach dotyczy argumentów społecznego charakteru procesu komunikacji. Analizowane bedzie spojrzenie na komunikowanie sie z perspektywy celu, przedmiotu czy tez uwzgledniona bedzie relacja jako zapśredniczająca procesy komunikowania sie. Drugim sposobem analizy komunikacji bedzie spojrzenie semiotyczne na znaki komunikacyjne i ich sensowność oraz źródła owej sensowności. Komunikacja masowa zmieniła jakosciowo układ komunikowania sie ludzi. Omówione będa modele komunikacji masowej i ich konsekwencje dla postrzegania i rozumienia relacji. Socjolingwistyka to spojrzenie na komunikacje przez pryzmat uzywania w procesie komunikowania sie znaków/symboli w celu kontrolowania narracją. Przeanalizowana będzie na wykładzie problematyka narracji w procsesie komunikowania się.

Literatura:

D. McQuail Teoria komunikowania masowego.

Dobek – Ostrowska., Podstawy komunikowania społecznego, ASTRUM Wrocław 2007

E. Griffin; Podstawy komunikacji społecznej

J. Fiske: Wprowadzenie badań nad komunikowaniem

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)