Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-2HAN
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS niestac.
Moduł podstawowy - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom specjalistycznej wiedzy na temat problemu przemocy w rodzinie oraz sposobów diagnozowania tego zjawiska. Nabycie przez studentów umiejętności samodzielnego konstruowania diagnoz indywidualnych w zakresie problemu przemocy w rodzinie. Budowanie świadomości i odpowiedzialności studentów za działania podejmowane wobec osób pokrzywdzonych przestępstwem przemocy w rodzinie.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

Nazwa kierunku studiów: Praca socjalna

Poziom kształcenia: Studia drugiego stopnia

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Niestacjonarne

Kod przedmiotu: 380-SN2-2HAN

Język przedmiotu: Język polski

Rodzaj przedmiotu: 7a Moduł do wyboru: Praca socjalna z rodziną z problemem przemocy

Rok studiów /semestr: II rok studiów; semestr 3

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: podstawy socjologii, psychologia kliniczna, psychologia społeczna.

Liczba godzin z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykłady - 8 godzin, ćwiczenia - 7 godzin.

Punkty ECTS: 5 punkty

Literatura:

Literatura:

1. Badura-Madej W., Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie. Interwencja kryzysowa i psychoterapia, Kraków 2000.

2. Browne K., Herbert M., Zapobieganie przemocy w rodzinie, Warszawa 1999.

3. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w województwie podlaskim. Przemoc jako przyczyna dysfunkcji w rodzinie, Białystok 2012.

4. Dobrzyńska-Mesterhazy A., Przemoc w rodzinie: diagnoza i interwencja kryzysowa, (w:) W. Badura-Madej (red.), Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej. Poradnik dla pracowników socjalnych, Katowice 1999

5. Goetz M., Wtórna wiktymizacja, Niebieska Linia nr 3/2012.

6. Grodecka J., Kałucka R., Sarzała K., Żukiewicz A., Standard pracy socjalnej z rodziną dotkniętą problemem przemocy, 2011.

7. Halicka M., Halicka J., Przemoc wobec ludzi starych. Na przykładzie badań środowiskowych w województwie podlaskim, Białystok 2010.

8. Jaszczak-Kuźmińska D., Michalska K., Przemoc w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, Warszawa 2010.

9. Mazur J., Przemoc w rodzinie. Teoria i rzeczywistość, Warszawa 2002.

10. Mellibruda J., Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, Warszawa 2009.

11. Michalska K., Jaszczak-Kuźmińska D., Przemoc w rodzinie, Warszawa 2007.

12. Nikodemska S., Przemoc wobec dzieci-przegląd badań, Niebieska Linia nr 4/2000.

13. Pospiszyl I., Przemoc w rodzinie, Warszawa 1994.

14. Przemoc wobec dzieci i młodzieży w środowisku rówieśniczym i rodzinnym – skala zjawiska w województwie podlaskim, Białystok 2011.

15. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

16. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia:

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat procesów społecznych oraz możliwości i ograniczeń rozwojowych człowieka w świetle teorii naukowych (KA7_WG4)

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat problemów społecznych, ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania: posiada rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce (KA7_WG6)

Student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod i modeli pracy socjalnej z jednostką, grupą i społecznością; posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą struktury prowadzenia diagnozy jednostek i grup (KA7_WG7)

Student potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2)

Student potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z wielu dyscyplin (KA7_UK2)

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pomocy społecznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pomocowych (KA7_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: wykład – egzamin pisemny-test, ćwiczenia- praca zaliczeniowa na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Filipek
Prowadzący grup: Agnieszka Filipek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)