Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Strategie rozwiązywania problemów społecznych w środowiskach lokalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-2ICI
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Strategie rozwiązywania problemów społecznych w środowiskach lokalnych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS niestac.
Moduł podstawowy - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Głównym celem przedmiotu jest:


a) zapoznanie studentów z kluczowymi założeniami przygotowywania strategii

b) zwrócenie uwagi na znaczenia narzędzia jakim jest strategia w obszarze polityki społecznej i pomocy społecznej

c) zwrócenie uwagi na specyfikę środowiska lokalnego - obszaru interwencji pracownika socjalnego

d) nauka przygotowywania strategii będącej odpowiedzią na problemy społeczne diagnozowane w środowisku lokalnym

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest:

a) zapoznanie studentów z kluczowymi założeniami przygotowywania strategii

b) zwrócenie uwagi na znaczenia narzędzia jakim jest strategia w obszarze polityki społecznej i pomocy społecznej

c) zwrócenie uwagi na specyfikę środowiska lokalnego - obszaru interwencji pracownika socjalnego

d) nauka przygotowywania strategii będącej odpowiedzią na problemy społeczne diagnozowane w środowisku lokalnym

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod przedmiotu 380- SN2-2ICI

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów II stopnia, semestr II (letni)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: praca socjalna

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Analiza problemów społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

8 godzin wykładu i 7 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS: 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach + konsultacjach 50 godz. - 2 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie prezentacji zaliczającej i przygotowanie się do egzaminu – 50 godz. – 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela

(prowadzenie zajęć 15 godz. + konsultacji 35 godz.) 50 godz. = 2 pkt ECTS

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (godziny o charakterze praktycznym) - 50 godz. = 2 pkt ECTS

Literatura:

a) Frysztacki K. Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

b) Grewiński M., Karwacki A. (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Łomianki 2012.

c) Staręga-Piasek J., Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

d) Czekaj K., Zawartka-Czekaj M., Problemy społeczne, mapy badawcze, planowanie społeczne - perspektywa smart city, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 243, 2015, s. 3-49.

e) Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

a) student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat problemów społecznych, ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz strategii ich rozwiązywania; posiada rozszerzoną wiedzę z obszaru nauk społecznych wyjaśniającą funkcjonowanie pracy socjalnej w Polsce (KA7_WG6)

UMIEJĘTNOŚCI:

b) student potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych, pomocowych i terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych (KA7_UW2)

c) potrafi sprawnie realizować standardy działalności zawodowej we współdziałaniu z jednostką, rodziną, grupą i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych technik pracy (KA7_UO1)

KOMPETENCJE:

d) student jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe (KA7_KK2)

e) potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów społecznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych (KA7_KO2)

f) jest przekonany o konieczności i doniosłości profesjonalnego podejścia do swoich obowiązków. Poszukuje optymalnych rozwiązań i postępuje zgodnie z zasadami etyki (KA7_KR2)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: zaliczenie testu kończącego wykłady - będzie to egzamin pisemny. Aby przystąpić do egzaminu, należy mieć zaliczone ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest: obecność na ćwiczeniach, aktywny udział studenta w zajęciach i dyskusji prowadzonej podczas zajęć, przygotowanie prezentacji strategii będącej odpowiedzią na wybrany przez studenta problem diagnozowany w pomocy społecznej.

Szczegółowe kryteria oceniania mogą uleć zmianie i być ustalone rokrocznie, przez osoby prowadzące dany przedmiot.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Kramkowska
Prowadzący grup: Emilia Kramkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest:

a) zapoznanie studentów z kluczowymi założeniami przygotowywania strategii

b) zwrócenie uwagi na znaczenia narzędzia jakim jest strategia w obszarze polityki społecznej i pomocy społecznej

c) zwrócenie uwagi na specyfikę środowiska lokalnego - obszaru interwencji pracownika socjalnego

d) nauka przygotowywania strategii będącej odpowiedzią na problemy społeczne diagnozowane w środowisku lokalnym

Pełny opis:

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Kod przedmiotu 380- SN2-2ICI

Język przedmiotu język polski

Rodzaj przedmiotu przedmiot obowiązkowy

Rok studiów /semestr II rok studiów II stopnia, semestr II (letni)

Dziedzina i dyscyplina nauki: dziedzina nauk społecznych, dyscyplina: praca socjalna

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów) - student powinien posiadać podstawowe informacje omawiane podczas zajęć z takich przedmiotów jak: Analiza problemów społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

8 godzin wykładu i 7 godzin ćwiczeń prowadzonych w formie konwersatoriów

Punkty ECTS: 4 punkty ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

obecność na wykładach i ćwiczeniach + konsultacjach 50 godz. - 2 pkt ECTS

przygotowywanie się studenta na każde ćwiczenia + przygotowanie prezentacji zaliczającej i przygotowanie się do egzaminu – 50 godz. – 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami :

Liczba godzin wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela

(prowadzenie zajęć 15 godz. + konsultacji 35 godz.) 50 godz. = 2 pkt ECTS

Liczba godzin niewymagających bezpośredniego udziału nauczyciela (godziny o charakterze praktycznym) - 50 godz. = 2 pkt ECTS

Literatura:

a) Frysztacki K. Socjologia problemów społecznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

b) Grewiński M., Karwacki A. (red.), Strategie w polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Łomianki 2012.

c) Staręga-Piasek J., Metodologia strategicznego rozwiązywania problemów społecznych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.

d) Czekaj K., Zawartka-Czekaj M., Problemy społeczne, mapy badawcze, planowanie społeczne - perspektywa smart city, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Nr 243, 2015, s. 3-49.

e) Auleytner J., Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany, Warszawa 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)