Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-2JBB
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wspieranie osób z niepełnosprawnością i ich rodzin
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS niestac.
Moduł podstawowy - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest omówienie zagadnień dotyczących systemu opieki i wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością. Przedstawione treści powinny pomóc studentom w dobrym rozpoznawaniu sytuacji ich potencjalnych podopiecznych (osób z niepełnosprawnością ) ze szczególnym uwzględnieniem różnych możliwości wspierania ich funkcjonowania. Treści przekazywane podczas zajęć mają pomóc studentom w przygotowaniu dobrego planu pomocy osobom z niepełnosprawnością, chcącym realizować się zawodowo (rehabilitacja zawodowa) oraz w podejmowaniu działań mających na celu umożliwienie im samodzielnej realizacji różnych ról społecznych (rehabilitacja społeczna).

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: przedmiot obowiązkowy (moduł kierunkowy)

Rok studiów /semestr: II rok ; semestr 3

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

8 godzin wykładów,

8 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne – wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna.

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Punkty ECTS: 4,0

Bilans nakładu pracy studenta

Udział w wykładach:8 h

Udział w ćwiczeniach : 8 h

Udział w konsultacjach; 2 h

Przygotowanie do zajęć- 40 h

Przygotowanie do zaliczenia i egzaminu: 42h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami::

-wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 18 h (0,7 ECTS)

-o charakterze praktycznym: 82 h (3,3 ECTS)

Literatura:

1.Bąkowska M, Dembe A, Iwaniak A , Sekutowicz: K. Wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo na rynku pracy-podręcznik dobrych praktyk. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Warszawa, 2009

2. Brzezińska A, Kaczan R, Smoczyńska K. (red.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Wyd. Scholar, Warszawa 2010

3. Kijak R. J. Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem, Warszawa 2013.

4. Kirenko J. Sarzyńska H. Bezrobocie. Niepełnosprawność. Potrzeby. Wyd. UMCS, Lublin 2010.

5. Kowalik S. Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Katowice, 1999.

6. Marszałek L. Systemy wsparcia społecznego w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych Seminare. Poszukiwania naukowe 2009, 26, 201-213 .

7. Podgórska-Jachnik, D. Praca socjalna z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Warszawa, 2014.

8. Sakowicz-Boboryko A.: Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową . W kręgu odpowiedzialności. Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2026.

Efekty uczenia się:

KA7_WG4, ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat znaczeni normalizacji warunków życia osób z niepełnosprawnością w osiąganiu przez nich autonomii i niezależności życiowej

KA7_WG8, ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o działaniach wspierających osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny w obrębie różnych struktur społecznych

KA7_UW2, potrafi wykorzystywać i integrować interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną w celu analizy złożonych problemów pomocowych wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

KA7_UO1, potrafi sprawnie projektować działania wspierające osoby z niepełnosprawnością we współdziałaniu z jednostką, rodziną i społecznością lokalną z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań wspierających i dobrych praktyk

KA7_UO4, potrafi dobierać środki i metody pracy w celu efektywnego wykonania pojawiających się zadań zawodowych związanych ze wspieraniem osób niepełnosprawnością i ich rodzin

KA7_KK2, jest wrażliwy na problemy społeczne oraz gotowy do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe wobec osób z niepełnosprawnością i ich rodzin

KA7_KO1, utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce wspierania osób z niepełnosprawnością , odznacza się rozwagą i dojrzałością w planowaniu i projektowaniu działań wspierających

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz, Dorota Wyrzykowska-Koda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)