Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aspekty pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SN2-2XGSC
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aspekty pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2rok 2st. PS niestac.
Moduł ogólnouczelniany - nstac. II stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Cele:

• umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zróżnicowania kulturowego,

• umożliwienie studentom zrozumienia i doświadczenia procesów grupowych wynikających ze zróżnicowania kulturowego,

• zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w grupach zróżnicowanych kulturowo.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: fakultatywny, moduł 4_do wyboru

Dziedzina i dyscyplina naukowa: nauki społeczne, socjologia, komunikacja społeczna, pedagogika

Rok studiów/semestr: II rok, semestr IV

Wymagania wstępne: student powinien posiadać podstawowe informacje z zakresu komunikacji społecznej, podstaw socjologii i podstaw pracy socjalnej,

Liczba godzin zajęć: 15h ćwiczeń

Metody dydaktyczne: warsztat, dyskusja, film, praca w grupach, prezentacja, gry symulacyjne, praca z tekstem, praca indywidualna, odgrywanie ról

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta - Samodzielna praca studenta:

Przygotowanie do ćwiczeń 15 godzin

Przygotowanie do zaliczenia 20 godzin

Wskaźniki ilościowe: Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Udział w ćwiczeniach – 15 godzin,

Konsultacje – 25 godzin

Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma rekomendowana w danym czasie przez UwB. Student przystępujący do zajęć zdalnych powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu.

Studenci posiadający specjalne potrzeby dydaktyczno-edukacyjne mogą zgłaszać się do osoby prowadzącej zajęcia w celu dostosowania metod i wymogów zaliczenia do ich potrzeb. Zajęcia są prowadzone z uwzględnieniem zasad uniwersalnego projektowania.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, ACADEMICA, Warszawa 2009

2. Boydell T., Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

3. Martinelli S., Taylor M., (red.), Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4. T-kit, Strasburg 2000

4. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Kraków 2001

5. Hall E.T., Ukryty wymiar, Warszawa 1987

6. Training Course Conflict Transformation in Multi-cultural Youth Activities, (materiały szkoleniowe), Strasburg 2003

7. Paszkowska – Rogacz A. Olczak E., Kownacka E., Cieślowska D., Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2006

8. Tomczyk K., Wielokulturowość a demokracja liberalna, O granicach tolerancji w społeczeństwach zachodnich, Warszawa 2013

9. Chutnik H., Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie., Kraków 2007

10. Berry, Contexts of acculturation J.W., (w:) D.L. Sam, J.W. Berry (red.), The Cambridge handbook of acculturation psychology, Cambridge University Press, Cambridge 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Przytuła S. Międzynarodowa kadra menadżerska, Uniwersytet Śląski, Wrocław 2011

2. Council of Europe, Domino – A Manual to use Peer Group Education as a Means to Fight Racism, Xenofobia, Anti-Semitism and Intolerance, Strasburg 1995

3. Brander P., Carendas C., Gomes R., Taylor M., Vincente Abad J., All different – All equal, Education Pack, European Youth Centre, 1995

4. Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. K_W02

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo. K_W03

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Umiejętności:

Potrafi rozpoznawać mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi. Rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi. Rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości. K_U03

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć K_U11

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Kompetencje społeczne:

Jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe. K_K05

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć odbędzie się w formie prezentacji multimedialnej.

Ocenie będzie podlegać:

- zawartość merytoryczna,

- zaangażowanie grupy,

ogólna atrakcyjność prezentacji.

Aby zaliczyć przedmiot trzeba zdobyć przynajmniej 51% punktów.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Winiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Winiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Cele:

• umożliwienie studentom pozyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu zróżnicowania kulturowego,

• umożliwienie studentom zrozumienia i doświadczenia procesów grupowych wynikających ze zróżnicowania kulturowego,

• zapoznanie studentów ze specyfiką pracy w grupach zróżnicowanych kulturowo.

Pełny opis:

Wiedza:

Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o miejscu pracy socjalnej w systemie nauk społecznych oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. K_W02

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Zna istotę klasycznych oraz nowych podejść w pracy socjalnej. Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę dotyczącą założeń pomocy społecznej w oparciu o aktualne ustawodawstwo. K_W03

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Umiejętności:

Potrafi rozpoznawać mechanizmy rządzące zjawiskami społecznymi. Rozumie procesy i zjawiska kierujące zachowaniem ludzi. Rozróżnia rodzaje i funkcje różnic indywidualnych w zakresie działania jednostki oraz elementów struktury osobowości. K_U03

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na tematy dotyczące pracy socjalnej z uwzględnieniem różnych ujęć K_U11

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Kompetencje społeczne:

Jest wrażliwy na problemy społeczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania pomocowe. K_K05

s. weryfikacji - dyskusja, aktywność na zajęciach, praca w grupie (obserwacja prowadzącego), wynik końcowego zaliczenia (prezentacja)

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Boski P., Kulturowe ramy zachowań społecznych, PWN, ACADEMICA, Warszawa 2009

2. Boydell T., Leary M., Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006

3. Martinelli S., Taylor M., (red.), Uczenie się międzykulturowe. Pakiet szkoleniowy nr 4. T-kit, Strasburg 2000

4. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Kraków 2001

5. Hall E.T., Ukryty wymiar, Warszawa 1987

6. Training Course Conflict Transformation in Multi-cultural Youth Activities, (materiały szkoleniowe), Strasburg 2003

7. Paszkowska – Rogacz A. Olczak E., Kownacka E., Cieślowska D., Doradztwo zawodowe a wyzwania międzykulturowe, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2006

8. Tomczyk K., Wielokulturowość a demokracja liberalna, O granicach tolerancji w społeczeństwach zachodnich, Warszawa 2013

9. Chutnik H., Szok kulturowy. Przyczyny, konsekwencje, przeciwdziałanie., Kraków 2007

10. Berry, Contexts of acculturation J.W., (w:) D.L. Sam, J.W. Berry (red.), The Cambridge handbook of acculturation psychology, Cambridge University Press, Cambridge 2006

Literatura uzupełniająca:

1. Przytuła S. Międzynarodowa kadra menadżerska, Uniwersytet Śląski, Wrocław 2011

2. Council of Europe, Domino – A Manual to use Peer Group Education as a Means to Fight Racism, Xenofobia, Anti-Semitism and Intolerance, Strasburg 1995

3. Brander P., Carendas C., Gomes R., Taylor M., Vincente Abad J., All different – All equal, Education Pack, European Youth Centre, 1995

4. Marshall Gordon (red.) Słownik socjologii i nauk społecznych, PWN, Warszawa 2006

Uwagi:

Dopuszcza się prowadzenie zajęć i konsultacji oraz zaliczenia w formie zdalnej. Podstawową platformą, na która prowadzi się zajęcia jest platforma rekomendowana w danym czasie przez UwB. Student przystępujący do zajęć powinien mieć dostęp do komputera z podłączeniem do Internetu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)