Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do polityki społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1GPK Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do polityki społecznej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem letni
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Praca socjalna
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Skrócony opis:

Celem realizacji przedmiotu jest: 1) zdobycie przez studentów wiedzy z zakresu pojęć, koncepcji i metodologii polityki społecznej jako dyscypliny naukowej, oraz wiedzy o podstawowych założeniach funkcjonowania polityki społecznej jako działalności praktycznej; 2) rozwijanie kompetencji poznawczych i krytycznych w zakresie rozpoznawania i analizowania kwestii społecznych w wymiarze globalnym i lokalnym; 3) zdobycie wiedzy w zakresie problematyki nierówności społecznych w świecie, w wymiarze globalnym i w perspektywie porównawczej; 4) zdobycie wiedzy o pracy socjalnej i sposobach realizacji działań pomocowych państwa, poznanie modeli i strategii realizacji polityki społecznej na świecie

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki;

Forma studiów - stacjonarne;

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy;

Dziedzina i dyscyplina naukowa - nauki społeczne, nauka o polityce społecznej (teoria służby społecznej)

Rok studiów - 1 rok 1 stopnia;

Wymagania wstępne - Student przystępujący do studiowania Wprowadzenia do polityki społecznej powinien posiadać wiedzę z socjologii i pedagogiki społecznej. Student powinien posiadać umiejętność analizy danych empirycznych i analizy materiałów źródłowych, kompetencje w zakresie samodzielnego odkrywania praw i zasad rządzących światem społecznym, kompetencje językowe i komunikacyjne w zakresie formułowania sądów, stawiania tez i argumentowania na ich rzecz.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 15 godzin wykładów, 15 godzin ćwiczeń

Metody dydaktyczne - metody podające, dyskusja, praca w grupach, prezentacje, konsultacje indywidualne;

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta: udział w wykładach: 15 godzin, udział w ćwiczeniach: 15 godzin, udział w konsultacjach: 10 godzin, przygotowanie do zajęć: 20 godzin, przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń: 10 godzin, przygotowanie do zaliczenia z wykładów:10 godzin

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 40 h i 2 punkty ECTS; nakład pracy studenta związany z zajęciami o charakterze praktycznym: 40 godzin i 2 punkty ECTS

Literatura:

• Auleytner J., Polityka społeczna w Polsce i w świecie, Wyd. WSP TWP, Warszawa 2012.

• Chaczko K., Stanek K. M. (red.), Polityka społeczna w zmieniającej się rzeczywistości, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk", Katowice 2016.

• Cudowska A., Nierówności społeczne w globalizującym się świecie. Wybrane zagadnienia, [w:] K. Białobrzeska, S. Kawula (red.), Człowiek w obliczu wykluczenia i marginalizacji społecznej. Wokół zagadnień teoretycznych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", Toruń 2006.

• Cudowska A., Teoria służby społecznej w świecie globalnych nierówności, [w:] A. Krajewska (red.), Przemiany w kształceniu pedagogów, Wyd. Wszechnica Mazurska w Olecku, Olecko 2010.

• Firlit-Fesnak G., Męcina J., Polityka społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.

• Firlit-Fesnak G., Szylko-Skoczny M. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

• Furmańska-Maruszak A., Wójtewicz A. (red.), Polityka społeczna wobec wyzwań demograficznych i przemian społecznych, Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit", Toruń 2016.

• Gabryszak R., Magierek D., Wprowadzenie do polityki społecznej, Difin, Warszawa 2009.

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

• Najnowsze raporty Stowarzyszenia KLON/JAWOR („Wolontariat, filantropia i 1%” oraz „Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych”) dostępne na stronie www.badania.ngo.pl

• literatura czasopiśmiennicza: np. „Polityka Społeczna”, „Praca Socjalna”

• strony internetowe (np. www.unesco.pl; www.ngo.pl; www.wolontariat.org.pl itp.)

Efekty uczenia się:

Student zna definicję podstawowych problemów społecznych; posiada

wiedzę dotyczącą ich mechanizmów, genezy, identyfikacji oraz

strategii ich rozwiązywania.

KA6_WG6

Student posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów,

pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w

kontekście wybranych perspektyw teoretycznych.

KA6_UK3

Student potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i

wyznaczać zadania; ma elementarne umiejętności organizacyjne

pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i

podejmowaniem działań profesjonalnych.

KA6_UO3

Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa

potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju

osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali

umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.

KA6_UU1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń - test pisemny oraz projekt zespołowy

Zaliczenie wykładów - egzamin w formie testu pisemnego

Do zaliczenia może przystąpić student posiadający maksymalnie 3 nieobecności podczas ćwiczeń i 3 podczas wykładów.

Do otrzymania przez studenta oceny pozytywnej z przedmiotu, wymagane jest uzyskanie przez niego 51% punktów możliwych do zdobycia z zaliczenia. Pozytywna ocena z zaliczenia nie podlega poprawie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agata Butarewicz-Głowacka
Prowadzący grup: Agata Butarewicz-Głowacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.