Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Struktura i organizacja pomocy społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SS1-1HEM
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura i organizacja pomocy społecznej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1rok 1st. PS stac. sem letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

kierunkowe
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do posługiwania się podstawowymi pojęciami w pracy socjalnej, a także ułatwienie zdobycia wiedzy na temat struktury pomocy społecznej i zadań realizowanych w wybranych instytucjach pomocowych. W wyniku realizacji przedmiotu student potrafi wskazać główne działania podejmowane na rzecz osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

30 godzin (15 wykłady, 15 ćwiczenia), w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Pełny opis:

Rodzaj przedmiotu: MK_3 kierunkowy

Liczba godzin: 15 godz. wykład, 15 godz. ćwiczenia, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca w grupach, dyskusja, analiza przypadków, wykorzystanie narzędzi multimedialnych

Punkty ECTS: 4

WSKAŹNIKI ILOŚCIOWE - liczba punktów ECTS:

1. wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów

- obecność na wykładach i ćwiczeniach – 30 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 20 godz.

Razem: 50 godz. – 2 pkt ECTS

2. o charakterze praktycznym

- przygotowanie się studenta do zajęć, wykonanie pracy pisemnej zaliczającej przedmiot, wykonanie zadań do modułów – 50 godz.

Razem: 50 godz. – 2 pkt ECTS

Literatura:

Podstawowa:

Kaźmierczak T., Rymsza M. (red.), W stronę aktywnych służb społecznych, ISP, Warszawa 2012.

Kołaczkowski B., Ratajczak M., Pomoc społeczna. Wybrane instytucje pomocy rodzinie i dziecku, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Krajewska B., Instytucje wsparcia dziecka i rodziny. Zagadnienia podstawowe, Impuls, Kraków 2010.

Krzyszkowski J., Elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej, Centrum AV, Częstochowa 2010.

Maciejko W., Instytucje pomocy społecznej, LexisNexis, Warszawa 2009.

Skowrońska A. (red.), Nowe kierunki i tendencje w organizacji i zarządzaniu pomocą społeczną, CRZL, Warszawa 2013.

Ustawy i rozporządzenia dotyczące organizacji pomocy społecznej oraz regulujące przyznawanie świadczeń materialnych i niematerialnych (http://prawo.sejm.gov.pl).

Uzupełniająca:

Dudkiewicz M. (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym, ISP, Warszawa 2011.

Kantowicz E. (red.), Koncepcje i praktyka działania społecznego w pracy socjalnej, UWM, Olsztyn 2011.

Kantowicz E., Praca socjalna w Europie. Inspiracje teoretyczne i standardy kształcenia, UWM, Olsztyn 2008.

Krasiejko I., Rodzina z dziećmi, rodzina dysfunkcyjna : pedagogika, praca socjalna, terapia, Difin, Warszawa 2019.

Tarkowski Z., Zarządzanie i organizacja pomocy społecznej, Lublin 2001.

Efekty uczenia się:

Student:

KA6_WG5 ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur, więzi społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjami

KA6_WK2 ma podstawowa wiedzę o strukturze i funkcjonowaniu pomocy społecznej w Polsce

KA6_UK5 jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach społecznych; jest w stanie porozumiewać się zarówno z osobami będącymi specjalistami jak i nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie

KA6_KO1 rozumie organizację i zasady funkcjonowania instytucji życia społecznego

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: pisemna praca (indywidualna lub zespołowa) sprawdzająca znajomość omawianych treści oraz aktywność podczas zajęć. Pozytywna ocena od 51% pkt. możliwych do uzyskania. Nieobecność na więcej niż połowie zajęć nie kwalifikuje do zaliczenia przedmiotu. Nieobecności zaliczane są w formie wypowiedzi ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Kryńska
Prowadzący grup: Joanna Gregorczuk-Prosicka, Joanna Kryńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)